Stājas spēkā 28.08.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 35

protokols Nr. 14, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2021.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

94 396 377

euro

501

euro

kārtējā gada izdevumi

124 280 441

euro

1 201

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-29 884 064

euro

-700

euro

Finansēšana

29 884 064

euro

700

euro

Atlikums gada sākumā

17 489 855

euro

700

euro

Atlikums gada beigās

3 272 000

euro

Aizņēmumi

22 435 625

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 720 957

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 048 459

euro

1.2. Aizstāt 2.punktā minēto 1., 2., 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu.

1.3. Aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domei tāmes Nr.09.210.030.JPD.0451, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.08.100.P009.JPD.0459, Nr.01.110.030.JPD.0521, Nr.06.600.030.JPD.0521, Nr.08.220.030.JPD.0521, Nr.09.100.030.JPD.0521, Nr.09.210.030.JPD.0521, Nr.10.700.030.JPD.0521, Nr.05.100.005.JPD.0550, Nr.06.600.006.JPD.0550, Nr.08.100.006.JPD.0550, Nr.04.220.006.JPD.0560, Nr.04.900.022.JPD.0610 Nr.09.210.020.JPD.0730, Nr.09.210.P018.JPD.0730, Nr.01.330.890.JPD.1000, Nr.08.100.050.9010, Nr.08.100.030.JPD.9020, Nr.09.810.032.JPD.JPV , Nr.01.890.890.JPD.JPV;

1.3.2. Sākumskolai “Ābelīte” tāmi Nr.09.210.001.ABEL;

1.3.3. Jūrmalas Alternatīvajai skolai tāmes Nr.09.210.001.ASK, Nr.09.600.090.ASK;

1.3.4. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmi Nr.09.510.001.BJIC;

1.3.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai tāmi Nr.10.400.001.BT;

1.3.6. Jūrmalas Futbola skolai tāmes Nr.09.510.001.FS, Nr.09.510.050.FS;

1.3.7. Jūrmalas Aspazijas pamatskolai tāmes Nr.09.210.001.JAP, Nr.09.600.090.JAP;

1.3.8. Jūrmalas Kultūras centram tāmi Nr.08.620.040.JKC99;

1.3.9. Jūrmalas pilsētas muzejam tāmi Nr.08.220.001.JMZ99;

1.3.10. Jūrmalas pilsētas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.JPP;

1.3.11. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas Sporta servisa centrs” tāmes Nr.08.100.001.JSSC, Nr.08.100.055.JSSC;

1.3.12. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai tāmi Nr.09.210.001.JVG;

1.3.13. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.JVS;

1.3.14. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna” tāmi Nr.09.100.001.KATR;

1.3.15. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” tāmi Nr.07.490.062.KAUG;

1.3.16. Ķemeru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.KPS;

1.3.17. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.KVS;

1.3.18. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei tāmes Nr.10.910.001.LP99, Nr.08.400.016.LP99, Nr.10.120.060.LP99, Nr.10.200.060.LP99, Nr.10.400.060.LP99, Nr.10.600.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99, Nr.10.920.060.LP99, Nr.08.620.064.LP99, Nr.10.920.P031.LP99;

1.3.19. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai tāmes Nr.09.210.001.LPS, Nr.09.600.090.LPS;

1.3.20. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” tāmi Nr.09.100.001.MAR;

1.3.21. Majoru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MPS;

1.3.22. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.MVS;

1.3.23. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai tāmi Nr.09.510.001.MZVS;

1.3.24. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” tāmi Nr.09.100.001.NAM;

1.3.25. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai tāmes Nr.03.110.001.PP, Nr.03.110.014.PP;

1.3.26. Pumpuru vidusskolai tāmi Nr.09.210.001.PVS;

1.3.27. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” tāmi Nr.09.100.001.SAUL;

1.3.28. Slokas pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.SPS;

1.3.29. Jūrmalas Sporta skolai tāmi Nr.09.510.001.SS;

1.3.30. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai tāmi Nr.01.110.001.VK;

1.3.31. Vaivaru pamatskolai tāmi Nr.09.210.001.VPS;

1.3.32. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” tāmes Nr.10.700.067.VVSPC, Nr.10.200.068.VVSPC, Nr.10.120.069.VVSPC, Nr.10.120.070.VVSPC, Nr.10.200.072.VVSPC,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

1.4. Papildināt 2.pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:

1.4.1. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas tāmi Nr.08.210.P053.JCB;

1.4.2. Jūrmalas pilsētas muzeja tāmi Nr.08.220.P052.JMZ99.

1.5. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2021.gadā 7 826 102 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.”

1.6. Aizstāt 3.punkta 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” 10.1. un 10.11.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu:

2.1. apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 12.augusta un 16.augusta rīkojumiem Nr.1.1-14/21-141, Nr.1.1-14/21-143 un Nr.1.1-14/21-1146 izdarītos grozījumus šādās tāmēs Nr.09.510.001.BJIC, Nr.09.210.001.JVG, Nr.09.510.050.SS, Nr.08.620.040.JKC99, Nr.06.600.030.JPD.0521, Nr.08.220.030.JPD.0521, Nr.06.600.035.JPD.0529 un Nr.08.100.050.9010;

2.2. aizstāt šādām 2.pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

2.2.1. Jūrmalas pilsētas domei apstiprināto tāmi Nr.06.600.035.JPD.0529;

2.2.2. Jūrmalas Sporta skolai apstiprināto tāmi Nr.09.510.050.SS,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF