Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 27.jūlija 31.nolikumu

2022.gada 17.februārīNr. 17

protokols Nr. 3, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26
“Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu”;

2. Papildināt 1.punktu aiz vārda “funkcijas” ar vārdu “mērķi”;

3. Papildināt 2.punktu aiz vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības” ar vārdiem “(turpmāk – pašvaldība)”;

4. Svītrot 8.8.apakšpunktā vārdus “Latvijas Pašvaldību savienību”;

5. Izteikt 8.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.12. izstrādāt un iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijai (turpmāk – Centrālā administrācija) Centra budžetu, t.sk., Centrālās administrācijas budžeta programmas “Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana”, “Sporta atbalsta pasākumi”, “Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām”, “Pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām piegulošu teritoriju būvniecība” un citās rīkojumā par ikgadējā budžeta sastādīšanu Centram noteiktajās programmās, nodrošinot racionālu un lietderīgu to izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī kontrolēt šo līdzekļu izlietošanu, sniegt atskaites par budžeta izpildi;”;

6. Aizstāt 18.18.apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domei” ar vārdiem “Centrālajai administrācijai”;

7. Aizstāt 18.211.apakšpunktā vārdu “domes” ar vārdiem “Centrālās administrācijas”;

8. Aizstāt 18.212.apakšpunktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domei” ar vārdiem “Centrālajai administrācijai”;

9.  Aizstāt 31.punktā vārdu “domes” ar vārdiem “Centrālās administrācijas”;

10. Papildināt 32.punktu aiz vārdiem “lēmumiem un” ar vārdu “pašvaldības”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis