Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 46

protokols Nr. 9, 75. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikumā Nr.7
“Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikumā Nr.7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” šādus grozījumus:

1. Aizstāt nolikuma tekstā vārdu “pilsēta” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “valstspilsēta” (attiecīgajā locījumā).

2. Aizstāt 1. punktā vārdus “domes (turpmāk – Dome)” ar vārdiem “pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)”.

3. Aizstāt 5. punktā vārdu “pašvaldības” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas”.

4. Aizstāt 6. punktā vārdu “Domei” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācijai”.

5. Aizstāt 12. un 13. punktā vārdus “domes” ar vārdiem “administrācijas”.

6. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

“15. Naudas balvas, ņemot vērā Jūrmalas domes profilējošās komitejas atzinumu, piešķir Jūrmalas dome, pieņemot par to Jūrmalas domes lēmumu.”.

7. Aizstāt 16. punktā vārdus “domes” ar vārdiem “administrācijas”.

8. Aizstāt pielikumus ar šī nolikuma pielikumiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX PDF

Pielikums Nr.2 DOCX PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF