Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 27.janvārīNr. 13

protokols Nr. 1, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58
“Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem " 141.5punktu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R2.8.1. “Publiskās telpas pilnveide” noteikto aktivitāti Nr.99 “Publiskās telpas un ēku apsaimniekošana” un rīcības virziena P3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.222 “Sabiedrības integrācijas veicināšana”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumam Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2021.gada 16.novembra vēstuli Nr.25.2-1.1/619 (reģistrācijas numurs DKOR-SAN-JUR/20354) „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” un 2022.gada 4.janvāra vēstuli Nr.25.2-1.1/7 (reģistrācijas numurs DKOR-SAN-JUR/242) „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” rezultatīvo rādītāju sadalījumu 2022.gadam”, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Svītrot nosaukumā skaitli “2019”;

2. Izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2019.gada 1.marta līdz 2023.gada 31.janvārim.”;

5. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas 268 026,52 euro (divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši divdesmit seši euro un 52 centi) apmērā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa, kas 100% tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem, sastāda 209 709,42 euro (divi simti deviņi tūkstoši septiņi simti deviņi euro un 42 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 58 317,10 euro (piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti septiņpadsmit euro un 10 centi).”;

3. Aizstāt 7., 8. un 9.punktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas”;

4. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF