Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 5.maija 179.lēmumu

2022.gada 17.februārīNr. 49

protokols Nr. 3, 13. punkts

Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles
organizēšanu

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.37 “Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.37), Domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”, lokālplānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2015.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.26 “Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu”, kā arī, lai nodrošinātu videi draudzīgu un racionālu Jūrmalas vēsturiskā centra un Dzintaru meža parka apsaimniekošanu, Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centrā un atpūtas teritorijā Dzintaru mežaparkā, kā arī 5.līnijā tiek izveidotas ielu tirdzniecības vietas, kas paredzētas tirdzniecībai ar saldējumu, riekstiem, augļiem un dārzeņiem, bezalkoholiskajiem dzērieniem, popkornu un cukurvati (turpmāk – Tirdzniecības vietas). Tirdzniecības vietu izveidošanā un apsaimniekošanā tiek ņemti vērā saistošajos noteikumos Nr.37 noteiktie kritēriji. Atbilstoši šiem kritērijiem tiek saskaņots Tirdzniecības vietu vizuālais risinājums, Tirdzniecības vietu iekārtošana un realizējamās preču grupas.

Lai lietderīgi izmantotu Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskā centra daļu uz Jomas ielas, Turaidas ielas un Dzintaru mežaparkā, kā arī 5.līnijā, Jūrmalā, ir paredzēts iznomāt 15 (piecpadsmit) Tirdzniecības vietas, organizējot nomas tiesību rakstisku izsoli.

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Jūrmalas domes Apvienotās Kultūras komitejas, Pilsētsaimniecības komitejas, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas un Izglītības komitejas ārkārtas sēdes 2022.gada 14.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-28/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošo Tirdzniecības vietu sarakstu (1.pielikums) par kurām organizēt nomas tiesību rakstisku izsoli.

2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošo Tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles noteikumus (2. pielikums).

3. Izveidot Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles komisiju (turpmāk – Izsoles komisija) šādā sastāvā:

3.1. Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors;

3.2. Komisijas locekļi:

3.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) Attīstības pārvaldes vadītājs;

3.2.2. Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;

3.2.3. Centrālās administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes vadītājs;

3.2.4. Centrālās administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Arhitektūras nodaļas galvenais arhitekts;

3.2.5. Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājs.

4. Uzdot Izsoles komisijai pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošo Tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstisku izsoli un pieņemt lēmumu par Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

5. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai pēc Tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas veikt nepieciešamās darbības Tirdzniecības vietu nomas līgumu noslēgšanai.

6. Pilnvarot Centrālās administrācijas izpilddirektoru parakstīt Tirdzniecības vietu nomas līgumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi PDF