Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 67

protokols Nr. 3, 40. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā,
un Kanālu ielā 37C, Jūrmalā

Izskatot sertificēta, zemes ierīcības darbu veikšanai, zemes ierīkotāja Kristapa Brizgas, sertifikāta Nr.AA0103 (turpmāk – zemes ierīkotājs) 2022.gada 17.janvāra iesniegumu, kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā reģistrēts ar Nr.1.1-37/22S-1008, ar lūgumu Jūrmalas domei apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0397, un Kanālu ielā 37C, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0398 (turpmāk – zemes vienības) robežu pārkārtošanai, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 7104 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3603 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1987 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 0397, vasarnīcas, kadastra apzīmējums 1300 014 7104 001 (adrese: Kanālu iela 37B, Jūrmala), saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 7104 002 (adrese: Kanālu iela 37B, k-2, Jūrmala), saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 7104 003 (adrese: Kanālu iela 37B, k-3, Jūrmala) un vasarnīcas, kadastra apzīmējums 1300 014 7104 004 (adrese: Kanālu iela 37B, k-4, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kanālu ielā 37C, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 0411 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000609870 nostiprinātas Vārds Uzvārds. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1070 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 014 0398, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 014 7104 005 (adrese: Kanālu iela 37C, Jūrmala), saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 7104 007 (adrese: Kanālu iela 37C, Jūrmala) un lapenes, kadastra apzīmējums 1300 014 7104 008 (adrese: Kanālu iela 37C, Jūrmala).

Zemes ierīkotājs 2021.gada 5.novembrī ir saņēmusi Nekustamo īpašuma īpašnieku iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībām.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada 30.jūlija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/27 (turpmāk – Darba uzdevuma nosacījumi) zemes ierīcības projekta izstrādei un 2021.gada 6.oktobra grozījumi Nr.14-15/37 Darba uzdevuma nosacījumos.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, kā rezultātā zemes vienības Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, platība būs 1890 m2, zemes vienības Kanālu ielā 37C, Jūrmalā, platība būs 1167 m2.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS14). Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība šajā teritorijā ir 1000 m2.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 19.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.punktu, 4.1.14.4.apakšpunktu un 2022.gada 9.februāra Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībām, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienību robežu pārkārtošanu, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienību robežu pārkārtošanas ir 1890 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0397, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Saglabāt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta
esošā adrese

Adresācijas kods

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 014 0397

Kanālu iela 37B, Jūrmala

102470205

1890 m2

5. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

6. Zemes vienībai jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0397 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

7. Uzdot zemes vienības īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

8. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienību robežu pārkārtošanas ir 1167 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0398, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

9. Saglabāt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta
esošā adrese

Adresācijas kods

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 014 0398

Kanālu iela 37C, Jūrmala

106867105

1167 m2

10. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

11. Zemes vienībai jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0398 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

12. Uzdot zemes vienības īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF