Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 17.februārīNr. 68

protokols Nr. 3, 41. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 9.jūlija lēmumu Nr.291 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.291) tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumi) 2495.punkts nosaka, ka “pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana”.

Ar detālplānojuma izstrādes īstenotāju 2015.gada 12.novembrī tika noslēgts līgums Nr.1.2-16.9/1660 “Par detālplānojuma īstenošanas kārtību” (turpmāk – Līgums).

Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, īstenošana, jo 2015.gada 15.decembrī izsniegtās būvatļaujas Nr.2541 projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš ir beidzies, nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav uzsākta detālplānojuma īstenošana, atbilstoši Līguma 2.2.2.apakšpunktam, kas nosaka, ka detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošana jāuzsāk četru gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanas, līdz ar to detālplānojums nav piemērojams.

Šobrīd zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā ir mainījies īpašnieks un Domes lietvedības sistēmā ir reģistrēts zemesgabala Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, jaunā īpašnieka GUBILEX INVESTMENTS LIMITED, reģistrēts Kipras Republikā ar uzņēmuma reģistrācijas Nr.HE 207948, pilnvarotās pārstāves Vārds Uzvārds 2021.gada 1.aprīļa iesniegums, reģistrācijas Nr.1.1-37/21S-6065 un Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) reģistrētais 2022.gada 5.janvāra iesniegums, reģistrācijas Nr.1.1-37/22S-324 (turpmāk – Iesniegums), ar lūgumu uzsākt jauna detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā.

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 6.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.apakšpunktu, 96. un 98.punktu un Teritorijas plānojuma Apbūves noteikumu 2451.1.apakšpunktu un izskatot GUBILEX INVESTMENTS LIMITED Iesniegumu par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, kadastra numurs 13000 081 40 1, saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 9.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, kadastra numurs 13000081401 (turpmāk – detālplānojums).

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6. Administrācijas Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas domes

2022.gada 17.februāra lēmumam Nr.68

(protokols Nr.3, 41.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā

(kadastra Nr.13000081401, zemesgabala platība 3403 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

GUBILEX INVESTMENTS LIMITED, reģistrēts Kipras Republikā ar uzņēmuma reģistrācijas Nr. HE 207948

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

GUBILEX INVESTMENTS LIMITED, reģistrēts Kipras Republikā ar uzņēmuma reģistrācijas Nr. HE 207948

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Aizsargjoslu likums, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. apakšpunkts un Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.1.apakšpunkts.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Detālplānojumā izvērtēt zemesgabalā Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā (turpmāk – Zemesgabals) esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000081401002 pārbūvi ar novietnes maiņu un jaunas tūrisma un atpūtas iestāžu apbūves, ko veido kūrorta objekti, viesu izmitināšanas objekti izvietošanas iespējas, nosakot apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī noskaidrot Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošās dabas vērtības un noteikt pasākumus to aizsardzībai.

5. Detālplānojuma teritorija

PDF

6. Zemesgabala Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Dzintaros, kvartālā starp Dzintaru prospektu, Āraišu ielu, Alūksnes ielu un kāpu meža teritoriju.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC51), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

6.3. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

7. Prasības detālplānojuma izstrādei
(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”)

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „TET”;

7.1.6. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. Akciju sabiedrības “Sadales tīkls”;

7.1.8. Akciju sabiedrības „Gaso”;

7.1.9. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas;

7.1.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas;

7.1.2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Inženierbūvju nodaļas un Ģeomātikas nodaļas;

7.1.3. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes;

7.1.4. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

7.2. Detālplānojuma sastāvs veidojams atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1.janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

7.5. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistītas ar plānojamās teritorijas specifiku - ievērot Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami divi eksemplāri (1CD un 1USB datu nesējs), no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula; turpmāk – Datu regula). Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Datu regulu. Publiskās apspriešanas planšetē ietverama vispusīga, viegli uztverama informācija par detālplānojuma risinājumiem.

Publiskās apspriešanas laikā organizēt sanāksmi. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantu, detālplānojuma publisko apspriešanu organizē neklātienes formā, tai skaitā organizējot publiskās apspriešanas sanāksmi, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku. Minimālais publiskās apspriešanas laiks – četras nedēļas.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, ziņojumu par saņemtajiem priekšlikumiem un atzinumiem, ziņojumu par publiskās apspriešanas laikā veiktajām izmaiņām detālplānojuma redakcijā, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu, izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā Digitālā veidā iesniedzami divi eksemplāri (1CD un 1USB datu nesējs), no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Datu regulu.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 3 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kur vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Datu regulu un elektroniskā formātā (1CD un 1USB), kur pievienots eksemplārs, kurā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Datu regulu.

2.pielikums Jūrmalas domes

2022.gada 17.februāra lēmumam Nr.68

(protokols Nr.3, 41.punkts)

Līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu

Jūrmalā,

Līguma datums ir pēdējā pievienotā

 elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – Administrācija), kuras vārdā pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022.gada __.______ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā” (prot.Nr.__,__.punkts) (turpmāk – Lēmums) un Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 26.1.apakšpunktu rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

GUBILEX INVESTMENTS LIMITED, reģistrēts Kipras Republikā ar uzņēmuma reģistrācijas Nr. HE 207948 (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), kuru saskaņā ar pilnvaru, kas 2020.gada 26.martā apliecināta Nikosijas apliecinātājiestādē ar Nr.54944/20, pārstāv pilnvarotā persona Vārds Uzvārds, personas kods , no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Lēmumu noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā (kadastra numurs 13000081401) detālplānojuma (turpmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Administrācijai izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes
procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs uzsāk Detālplānojuma izstrādi atbilstoši ar Lēmumu apstiprinātajam darba uzdevumam un Detālplānojumu izstrādi regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī pamatojoties uz Administrācijas izrakstītājiem rēķiniem, apņemas segt Administrācijai izdevumus 711,44 euro (septiņi simti vienpadsmit euro, četrdesmit četri centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 euro), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 euro), papildus maksājot PVN.

2.2. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.3. Administrācija rēķinus sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavots rēķins uzskatāms par saistošu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Administrācija rēķinu elektroniski nosūta Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam uz e-pasta adresi e-pasts.

2.4. Maksājuma dokumentos Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam jāuzrāda maksājuma mērķis, Līguma numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai Administrācija saprastu par ko konkrētais maksājums tiek veikts.

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Administrācija ir saņēmusi maksājumu rēķinā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.6. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs maksā Administrācija nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības organizēt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. organizēt un nodrošināt Detālplānojuma izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr.628 un darba uzdevuma prasībām;

3.2.2. finansēt Detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā un veikt maksājumus Administrācijai Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.3. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Administrācijai informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, apstiprināšanu un tā īstenošanu;

3.2.4. rakstveidā nekavējoties informēt Administrāciju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Detālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi, kā arī rakstveidā saskaņot ar Administrāciju jebkuru Līguma izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līguma noteikumiem.

3.3. Administrācija nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, par Detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprinot Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijas un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības informatīvajā izdevumā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas darba uzdevuma 7.1.apakšpunktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Administrācija nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valsts institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

3.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas izraisīti nepārvaramas varas rezultātā, un piecu darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

4. Darbu izpilde

4.1. Detālplānojuma redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai iesniegt Administrācijai ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma izstrādi.

4.2. Izstrādāto detālplānojuma redakciju, par kuru ir notikusi publiskā apspriešana, Administrācijai iesniegt ne vēlāk kā 23 (divdesmit trīs) mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma izstrādi.

5. Citi noteikumi

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei izņemot 5.2.apakšpunktā noteikto.

5.2. Līgums zaudē spēku pirms saistību izpildes, ja Pusēm nav nekādu pretenziju vienai pret otru saistībā ar šī Līguma saistību izpildi un Dome pieņem lēmumu par Lēmuma atcelšanu. Šādā gadījumā atsevišķa vienošanās par šī Līguma izbeigšanu nav nepieciešama un Puses vienojas, ka šis Līgums zaudēs spēku datumā, kādā stāsies spēkā Domes lēmums par Lēmuma atcelšanu.

5.3. Ja detālplānojuma izstrādes gaitā mainās zemesgabala īpašnieks, var slēgt pārjaunojuma līgumu un pārņemt līguma saistības.

5.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

5.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.6. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risina pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu, vai nosūtot rakstveida pretenzijas. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīds risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.7. Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla un to nedrīkst izpaust trešajām personām. Ja kāda no Pusēm neievēro šo noteikumu, un tā rezultātā kādai no Pusēm rodas materiāli zaudējumi vai morāls kaitējums, tie vainīgajai Pusei jākompensē.

5.8. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz trīs lapām un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

6. Pušu rekvizīti un paraksti

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Konta Nr. LV81PARX0002484577002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

Tālrunis: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

(paraksts*) E.Stobovs

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

GUBILEX INVESTMENTS LIMITED,

reģistrēts Kipras Republikā

ar uzņēmuma reģistrācijas Nr. HE 207948

Pilnvarotā pārstāve Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

(paraksts*) Vārds Uzvārds

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Lejupielāde: DOC un PDF