Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 11.04.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 120

protokols Nr. 6, 48. punkts

Par detālplānojuma grozījumiem zemesgabalam Kāpu ielā 55A,
Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.473 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.473) zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā, ir izstrādāti detālplānojuma grozījumi (turpmāk – detālplānojums).

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi izstrādāt detālplānojuma grozījumus, lai varētu turpināt uzsākto būvniecības procesu, saskaņojot izmaiņas uzsāktai būvniecības iecerei, kā arī precizēt atmežojamās meža zemes platības un detalizēt nosacījumus zemesgabala apbūvei atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS22).

2021.gada 28.oktobrī tika pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr.499 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.” (turpmāk – Lēmums Nr.499) .

Atbilstoši Lēmumam Nr.499 par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas ietvaros nav saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par detālplānojuma grozījumu redakciju. Detālplānojuma saskaņošanas procesā veikti tehniski labojumi un precizējumi detālplānojuma grozījumu redakcijā, kas nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to veiktie precizējumi uzskatāmi par nebūtiskiem. Detālplānojuma grozījumi izstrādāti atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Domes Lēmumu Nr.473 un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma grozījumu ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma grozījumu projektu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 22.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-2/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā, kadastra numurs 13000140410. Ar detālplānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23343 un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes arhīvā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma grozījumu īstenošanu redakcijā, kas pievienota šī lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma noteikumiem, šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma grozījumos paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2032.gada 28.februārim.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

6. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojuma grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF.


Lejupielāde: DOC un PDF