Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 31.martāNr. 122

protokols Nr. 6, 50. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302
“Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017.gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.302), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2017.gada 19.jūnijā, un detālplānojums ir stājies spēkā 2017.gada 20.jūnijā. Atbilstoši Lēmumam Nr.302, detālplānojuma īstenotājam detālplānojuma īstenošana bija jāuzsāk līdz 2021.gada 19.jūnijam.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 001 2003 (turpmāk – Zemesgabals), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080402 ir nostiprinātas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai. Lēmuma Nr.302 2.punktā noteikts, ka administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanas kārtību (turpmāk – Īstenošanas līgums) ir slēdzams ar zemes lietojuma tiesību ieguvēju. Īstenošanas līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “Priedaines mežmala”, reģistrācijas Nr.50003153021 (turpmāk – Kooperatīvā sabiedrība) nav bijis iespējams noslēgt, jo Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā norādīta atzīme, ka ēku īpašuma tiesības nav noskaidrotas, līdz ar to Kooperatīvā sabiedrība nav kļuvusi par zemes lietojuma tiesību ieguvēju.

2020.gada 7.maijā Domes Pilsētplānošanas nodaļa ir izdevusi darba uzdevumu – nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei Nr.14-15/13 ar mērķi veikt ielas izdalīšanu (sarkanajās līnijās) atsevišķā zemes vienībā no zemes vienības Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam.

2021.gada 11.februārī tika saņemts Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas iesniegums Nr.1.1-33/159 ar lūgumu izvērtēt iespēju pagarināt īstenošanas termiņu detālplānojumam. Izstrādājot zemes ierīcības projektu secināts, ka plānotās zemes vienības sadales līnijas šķērso vairākas būves. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 7.3.apakšpunktam, projektētā robeža var šķērsot būvi, ja to ir paredzēts nojaukt, un tas tiek veikts pirms projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā. Līdz ar to, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un jaunveidojamo zemes vienību kadastrālā uzmērīšanu nav iespējams turpināt līdz minētās būves nav nojauktas.

Tika pieņemts Domes 2021.gada 25.februāra lēmums Nr.84 “ Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.84). Ar Lēmumu Nr.84 ir noteikts, ka detālplānojuma īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2022.gada 19.jūnijam.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2022.gada 11.februārī ir reģistrēts Kooperatīvās sabiedrības iesniegums (reģistrācijas Nr.1.1-37/22S-2836) ar lūgumu pagarināt īstenošanas termiņu detālplānojumam, norādot, ka turpinās jautājuma risināšana par būvju nojaukšanu, kas šķērso plānoto zemes vienību sadales līnijas, un ir paredzams, ka aizkavēsies detālplānojuma īstenošanas uzsākšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, un saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022.gada 22.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, apstiprināšanu” šādu grozījumu:

1.1. Izteikt pielikuma 2.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt septiņu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2030.gada 30.decembrim.”

2. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

3. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF