Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 188

protokols Nr. 9, 45. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
Poruka prospektā 8, Jūrmalā, un
Sesavas ielā 7, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Delta kompānija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103411129 (turpmāk – Sabiedrība) 2022. gada 8. aprīļa iesniegumu, kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā reģistrēts ar Nr. 1.1-37/22S-6930, ar lūgumu Jūrmalas domei apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību Poruka prospektā 8, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 3105, un Sesavas ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 3111 (turpmāk – zemes vienības) robežu pārkārtošanai, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Poruka prospektā 8, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 3105 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1727 nostiprinātas Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, akciju sabiedrībai “Fēnikss”, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “KI Zeme”, Vārds Uzvārds. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 5383 m2 platībā un 20 (divdesmit) vasarnīcām ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 3105 001, 1300 012 3105 002, 1300 012 3105 003, 1300 012 3105 004, 1300 012 3105 005, 1300 012 3105 006, 1300 012 3105 007, 1300 012 3105 008, 1300 012 3105 009, 1300 012 3105 010, 1300 012 3105 011, 1300 012 3105 012, 1300 012 3105 013, 1300 012 3105 014, 1300 012 3105 015, 1300 012 3105 016, 1300 012 3105 017, 1300 012 3105 018, 1300 012 3105 019, 1300 012 3105 020.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Sesavas ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 3111 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000112030 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “KI Zeme”. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1602 m2 platībā un divām vasarnīcām ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 3111 001, 1300 012 3111 002.

Sabiedrība 2021. gada 16. martā, 2021. gada 27. aprīlī, 2021. gada 30. aprīlī, 2021. gada 7. maijā, 2021. gada 12. maijā, 2021. gada 15. maijā, 2021. gada 13. jūnijā, 2021. gada 2. jūlijā un 2021. gada 20. jūlijā ir saņēmusi Nekustamā īpašuma kopīpašnieku iesniegumus ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) Pilsētplānošanas nodaļas 2021. gada 22. februāra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/5 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienību pārkārtošana nemainot esošo zemes vienību platību.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 7.1. apakšpunktu 2021. gada 11. novembrī ir saņemts arhitekta Vārds Uzvārds (Būvprakses sertifikāts Nr. 1-00527) atzinums par to, ka projektējamā zemesgabalu robeža nešķērsos esošās būves.

Par Nekustamo īpašumu tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Nekustamā īpašuma Poruka prospektā 8, Jūrmalā, kreditors Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40203154352, ir sniedzis piekrišanu Nr.850-07/1-2682021, zemes ierīcības projekta izstrādei un saskaņošanai.

Nekustamā īpašuma Poruka prospektā 8, Jūrmalā, kreditors AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr. 40003151743, 2022. gada 21. janvārī un 2022. gada 22. martā ir sniedzis piekrišanu Nr. SEBLV/22/CR1882, Nr. SEBLV/22/CR6519, zemes ierīcības projekta izstrādei un saskaņošanai.

Nekustamā īpašuma Poruka prospektā 8, Jūrmalā, kreditors AS “Swedbank”, reģistrācijas Nr. 40003074764, 2022. gada 29. martā ir sniedzis piekrišanu Nr. A08.04-03/2022/SWBL-5060, zemes ierīcības projekta izstrādei un saskaņošanai.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un 35. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” 32. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 7.1. apakšpunktu, 26. punktu, 28.2. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kuros veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. punktu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 20. aprīļa atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībām, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienību robežu pārkārtošanu, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienību robežu pārkārtošanas ir 5383 m2, kadastra apzīmējums 1300 012 3105, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Saglabāt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Adresācijas kods

Platība

Saglabāt esošo adresi

zemes vienība

1300 012 3105

Poruka prospekts 8, Jūrmala

102467713

5383 m2

5. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

6. Zemes vienībai jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3105 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

7. Uzdot zemes vienības īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

8. Saglabāt adreses ēkām:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Adresācijas kods

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105001

Poruka prospekts 8, Jūrmala

102467713

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105002

Poruka prospekts 8, k-2, Jūrmala

106297336

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105003

Poruka prospekts 8, k-3, Jūrmala

106297344

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105004

Poruka prospekts 8, k-4, Jūrmala

106297352

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105005

Poruka prospekts 8, k-5, Jūrmala

106297360

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105006

Poruka prospekts 8, k-6, Jūrmala

106297377

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105007

Poruka prospekts 8, k-7, Jūrmala

106297385

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105008

Poruka prospekts 8, k-8, Jūrmala

106297393

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105009

Poruka prospekts 8, k-9, Jūrmala

106297408

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105010

Poruka prospekts 8, k-10, Jūrmala

106297416

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105011

Poruka prospekts 8, k-11, Jūrmala

106297424

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105012

Poruka prospekts 8, k-12, Jūrmala

106297432

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105013

Poruka prospekts 8, k-13, Jūrmala

106297440

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105014

Poruka prospekts 8, k-14, Jūrmala

106297457

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105015

Poruka prospekts 8, k-15, Jūrmala

106297465

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105016

Poruka prospekts 8, k-16, Jūrmala

106297473

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105017

Poruka prospekts 8, k-17, Jūrmala

106297481

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105018

Poruka prospekts 8, k-18, Jūrmala

106297498

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105019

Poruka prospekts 8, k-19, Jūrmala

106297504

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123105020

Poruka prospekts 8, k-20, Jūrmala

106297512

9. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienību robežu pārkārtošanas ir 1602 m2, kadastra apzīmējums 1300 012 3111, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

10. Saglabāt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Adresācijas kods

Platība

Saglabāt esošo adresi

zemes vienība

1300 012 3111

Sesavas iela 7, Jūrmala

104052368

1602 m2

11. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

12. Zemes vienībai jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3111 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

13. Uzdot zemes vienības īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

14. Saglabāt adreses ēkām:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Adresācijas kods

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123111001

Sesavas iela 7, Jūrmala

104052368

Saglabāt esošo adresi

vasarnīca

13000123111002

Sesavas iela 7, k-2, Jūrmala

106305758

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF