Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 266

protokols Nr. 11, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr.288
“Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu
infrastruktūras atjaunošana posmā no
Jaunķemeriem līdz Ķemeriem”
īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.605) nosacījumus, Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014-2020. gada plānošanas periodā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.598) nosacījumus, ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021. gada 17. jūnija vēstuli “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu” (turpmāk – LAD lēmums) un Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – administrācija) īsteno Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) līdzfinansētu projektu “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” Nr.21-08-FL01-F043.0202-000011 (turpmāk – projekts). Atbilstoši LAD lēmumā norādītajam, projekta darbību īstenošana ir veicama līdz 2023. gada 16. jūnijam.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes veiktā iepirkuma “Būvniecības ieceres izstrāde gājēju un velosipēdu ceļa pārbūvei no Jaunķemeru pludmales līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei, Ķemeros” (ID Nr.-JPD 2021/61) rezultātiem, 2022. gada 28. martā starp administrāciju un personu apvienību “Igate-Liktenis”, kuras biedri ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, reģistrācijas Nr.41703001139 un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIKTENIS”, reģistrācijas Nr.40002004168 (turpmāk – būvuzņēmējs) ir noslēgts būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4.2/22-365 (turpmāk – būvdarbu līgums) par būvdarbu veikšanu gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem un objekta nodošanu ekspluatācijā. Būvdarbu līguma ietvaros tiek realizēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Global Project”, reģistrācijas Nr.40103524162, 2021. gadā izstrādātais būvprojekts “Gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošana un pārbūve posmā no Jaunķemeru pludmales līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei Ķemeros, Jūrmalā” (turpmāk – būvprojekts).

Būvdarbu līgumcena ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) ir 1 039 894.47 euro (viens miljons trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro un 47 centi), būvdarbu izpildes un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir līdz 2022. gada 27. decembrim.

Būvprojekts paredz būvdarbu izpildi divās kārtās, kur pirmās kārtas ietvaros tiek veikta esošā gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošana un pārbūve posmā no Jaunķemeru pludmales līdz tiltam pār Vēršupīti un otrās kārtas ietvaros tiek veikta esošā gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošana un pārbūve posmā no tilta pār Vēršupīti līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei Ķemeros. Būvprojekta otrās kārtas būvdarbu zonā – pie tilta pār Vēršupīti, atrodas akciju sabiedrības “Sadales tīkls”, reģistrācijas Nr.40003857687 , (turpmāk – AS “Sadales tīkls”) gaisvada līnijas balsts Nr.5 ar atsaitēm, kas šķērso gājēju un velosipēdu ceļa trasi.

Pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” 2022.gada 9.maija Projektēšanas uzdevumā AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas tīklu pārvietošanai Nr.30AT00-04/TN-39791 noteikto un administrācijas veiktā iepirkuma “Būvniecības ieceres izstrāde elektroapgādes objekta atsaites pārvietošanai Jūrmalā (k.n.13000266015)” (ID Nr.JVA 2022/72 RIK) rezultātiem, AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr.5 atsaišu pārcelšanas būvprojekta izstrādes izmaksu summa ar PVN ir 314.60 euro (trīs simti četrpadsmit euro un 60 centi) un būvprojekta realizācijas izmaksu summa ar PVN orientējoši ir 726.00 euro (septiņi simti divdesmit seši euro un 00 centi). AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr.5 atsaišu pārcelšanas būvprojekta realizācijas būvdarbus veic AS “Sadales tīkls” veikta iepirkuma rezultātā izraudzīts būvdarbu veicējs, savukārt norēķinu par šo darbu izpildi, atbilstoši Enerģētikas likuma 23.panta otrajā daļā noteiktajam, ir jāveic Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai.

Pamatojoties uz Jūrmalas Būvvaldes 2022. gada 13. maija lēmumu Nr.BIS-BV-5.24-2022-8159 ir veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvprojekta 2021. gada 10. decembra būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2021-864 (3272), sniedzot atļauju uzsākt būvprojekta pirmās kārtas būvdarbus un paredzot, ka būvprojekta otrās kārtas būvdarbi tiek uzsākti pēc AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr.5 atsaišu pārcelšanas būvprojekta apstiprināšanas un realizācijas būvdarbu uzsākšanas.

Administrācijā, 2022. gada 31. maijā ir saņemta būvuzņēmēja vēstule “Par līgumcenas pārskatīšanu” (lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr.1.1-37/22S-10119, turpmāk - vēstule), kurā būvuzņēmējs norāda, ka Krievijas Federācijas īstenotās karadarbības Ukrainā un ieviesto sankciju rezultātā 2022. gada otrajā ceturksnī ir strauji pieaugušas energoresursu, būvmateriālu ražošanas, piegādes un iestādes būvobjektā izmaksas, tai skaitā dīzeļdegvielas izmaksas ir pieaugušas par 34.88 %, bitumena izmaksas – par 55.91 %, jēlnaftas, gāzes un elektroenerģijas izmaksas – vidēji par 62.40 %. Energoresursu sadārdzinājuma rezultātā būtiski pieaug būvmateriālu un būvizstrādājumu pašizmaksa, kā rezultātā pieaug būvmateriālu un būvizstrādājumu izmaksas. Vēstulē būvuzņēmējs norāda, ka ir veicis rūpīgu visu apstākļu izvērtējumu un noteicis būvdarbu līguma izmaksu sadārdzinājumu ar PVN par 19.47 % jeb 202 479.79 euro (divi simti divi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro un 79 centi) apmērā. Vēstules pielikumā būvuzņēmējs ir pievienojis aktualizētu būvdarbu līguma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājums” tāmi. Papildus vēstulē būvuzņēmējs norāda, ka būvdarbu līgumā noteikto būvdarbu izpilde ir iespējama tikai pie nosacījuma, ja tiek veikta tā vēstulē noteikto būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma kompensācija un pilnvērtīga būvdarbu izpilde tiks uzsākta pēc grozījumu veikšanas būvdarbu līgumā, paredzot būvdarbu līgumcenas palielinājumu un darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

Saskaņā ar 2022. gada 5. aprīlī Ministru kabineta apstiprinātajā, Ekonomikas ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā “Par situāciju būvniecības nozarē saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un nepieciešamajiem risinājumiem publisko investīciju projektos” norādīto, esošās ģeopolitiskās situācijas ietekme uz izejvielu un būvmateriālu nepieejamību un būvizstrādājumu cenu straujais pieaugums atbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktā minētajiem apstākļiem, kurus pasūtītājs un būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt. Līgumslēdzējpusēm ir tiesības veikt būtiskus līguma grozījumus, tai skaitā pagarinot līguma izpildes termiņu un palielinot līgumcenu līdz 50 % no sākotnējās līgumcenas, nemainot līguma vispārējo raksturu. Būvdarbu veicējam ir tiesības ierosināt būtiskus grozījumus būvdarbu līgumā, vēršoties ar attiecīgu lūgumu pie pasūtītāja, un pienākums iesniegt pasūtītājam pamatojumu neprognozēto apstākļu ietekmei uz konkrēto līgumsaistību izpildi.

Pamatojoties uz administrācijas veiktā iepirkuma “ Būvuzraudzība būvdarbiem gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem ” (ID Nr.-JVA 2022/3 ) rezultātiem, 2022. gada 4. aprīlī starp administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Somniar”, reģistrācijas Nr. 40203150774, ir noslēgts pakalpojumu līgums 1.2-16.4.3/22-401 (turpmāk – būvuzraudzības līgums) par būvuzraudzību būvdarbiem gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem. Būvuzraudzības līguma līgumcena ar PVN ir 6 102.03 euro (seši tūkstoši viens simts divi euro un 03 centi) un būvuzraudzības pakalpojumi tiek sniegti līdz objekta nodošanas ekspluatācijā. Pamatojoties uz noslēgto būvuzraudzības līgumu, projekta budžeta ārpus projekta izmaksu kopsummā veidojas pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomija 4 613.73 euro (četri tūkstoši seši simti trīspadsmit euro un 73 centi), kas novirzāma AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr.5 atsaišu pārcelšanas būvprojekta izstrādes un realizācijas izmaksu segšanai 1 040.60 euro (viens tūkstotis četrdesmit euro un 60 centi) apmērā un projekta neattiecināmo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma finansēšanai 3 573.13 euro (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs euro un 13 centi) apmērā.

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumu Nr.63 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanai” 2022. gada 21. aprīlī starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un Valsts kasi ir noslēgts Aizdevuma līgums Nr.1.2-16.5.6/22-496 par aizdevuma saņemšanu projekta attiecināmo izmaksu jeb 620 720.00 euro (seši simti divdesmit tūkstoši septiņi simti divdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Ņemot vērā būvuzņēmēja vēstulē norādīto, kā arī faktu, ka, atbilstoši Jūrmalas Būvvaldes 2022. gada 13. maija lēmumam Nr.BIS-BV-5.24-2022-8159, ir saņemta atļauja uzsākt būvprojekta būvdarbu pirmo kārtu un būvprojekta otrās kārtas būvdarbu izpilde ir uzsākama pēc AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr.5 atsaišu pārcelšanas būvprojekta apstiprināšanas un tā realizācijas būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu līgumā noteikto būvdarbu izpildi 2022. gada ietvaros nav iespējams veikt sākotnēji plānotajā apjomā. Lai nodrošinātu racionālu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu apguvi, atbilstoši šī lēmuma pielikumā norādītajam, par 268 955.09 euro (divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro un 09 centi) tiek samazināta projekta 2022. gada budžeta kopsumma un palielināta projekta 2023. gada budžeta kopsumma, paredzot būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildes termiņa pagarinājumu ne ilgāk kā līdz LAD lēmumā noteiktā projekta darbību īstenošanas termiņa beigām jeb līdz 2023. gada 16. jūnijam.

Papildus, pamatojoties uz būvuzņēmēja vēstulē norādīto, lai nodrošinātu veiksmīgu un kvalitatīvu būvprojekta realizācijas būvdarbu izpildi un EJZF līdzfinansētā projekta īstenošanu, ir nepieciešams papildu palielināt projekta 2023. gada budžeta kopsummu par 198 906.66 euro (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti seši euro un 66 centi), kas nepieciešami esošās ģeopolitiskās situācijas rezultātā noteiktā būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma kompensēšanai.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteikto, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5., 6. un 7.punktus šādā redakcijā:

“5. Noteikt kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 294 286.89 euro (viens miljons divi simti deviņdesmit četri tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro un 89 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 620 719.53 euro (seši simti divdesmit tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro un 53 centi), atbilstoši LAD lēmumā noteiktajam, kur:

5.1.1. EJZF finansējums ir 90 % jeb 558 647.58 euro (pieci simti piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro un 58 centi);

5.1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % jeb 62 071.95 euro (sešdesmit divi tūkstoši septiņdesmit viens euro un 95 centi).

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas 621 654.73 euro (seši simti divdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit četri euro un 7 centi), kas noteiktas pamatojoties uz 2021. gada nogalē īstenotā iepirkuma “Būvdarbi gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem” (ID Nr.-JPD 2021/97) rezultātiem un būvuzņēmēja 2022. gada 31. maijā iesniegto, ģeopolitiskās situācijas radīto būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma aprēķinu, un pārsniedz LAD lēmumā norādīto projekta attiecināmo būvdarbu izmaksu kopsummu;

5.3. projekta ārpus projekta izmaksas 51 912.63 euro (piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti divpadsmit euro un 63 centi), kas nepieciešamas lēmuma 2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai un lēmuma 3.punkta apakšpunktos noteikto ieguvumu gūšanai, bet, ievērojot MK noteikumu Nr.605 21.6.1.apakšpunkta nosacījumus, nav iekļautas projekta iesniegumā, tai skaitā projekta īstenošanai nepieciešamās:

5.3.1. būvniecības ieceres izstrādes izmaksas 41 140.00 euro (četrdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro un 00 centi), kas noteiktas pamatojoties uz 2021. gadā īstenotā iepirkuma “Būvniecības ieceres izstrāde gājēju un velosipēdu ceļa pārbūvei no Jaunķemeru pludmales līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei, Ķemeros” (ID Nr.-JPD 2021/61) rezultātiem;

5.3.2. būvniecības ieceres realizācijas autoruzraudzības izmaksas 3 630.00 euro (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 00 centi), kas noteiktas pamatojoties uz 2021. gadā īstenotā iepirkuma “Būvniecības ieceres izstrāde gājēju un velosipēdu ceļa pārbūvei no Jaunķemeru pludmales līdz Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvei, Ķemeros” (ID Nr.-JPD 2021/61) rezultātiem;

5.3.3. būvniecības ieceres realizācijas būvuzraudzības izmaksas 6 102.03 euro (seši tūkstoši viens simts divi euro un 03 centi), kas noteiktas pamatojoties uz 2022. gadā īstenotā iepirkuma “Būvuzraudzība būvdarbiem gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem” (ID Nr.-JVA 2022/3) rezultātiem;

5.3.4. būvobjekta teritorijā esošo AS “Sadales tīkls” gaisvada līnijas balsta Nr.5 atsaišu pārcelšanas būvprojekta izstrādes un realizācijas būvdarbu izmaksas 1 040.60 euro (viens tūkstotis četrdesmit euro un 60 centi), kas noteiktas pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” 2022. gada 9. maija “Projektēšanas uzdevums AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas tīklu pārvietošanai” Nr.30AT00-04/TN-39791” noteikto un 2022. gadā īstenotā iepirkuma “Būvniecības ieceres izstrāde elektroapgādes objekta atsaites pārvietošanai Jūrmalā (k.n.13000266015)” (ID Nr.JVA 2022/72 RIK) rezultātiem.

6. Projekta priekšfinansējumu 80 % jeb 446 918.06 euro (četri simti četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit euro un 06 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas, atbilstoši MK noteikumu Nr.598 52.1.apakšpunktā noteiktajam, paredzēt finansēt šādā kārtībā:

6.1. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pieejamā valsts budžeta aizdevuma 2022. gadā finansēt 330 694.06 euro (trīs simti trīsdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro un 06 centi);

6.2. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadā finansēt 116 224.00 euro (viens simts sešpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 00 centi).

7. Projekta darbību īstenošanai nepieciešamo, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu šī lēmuma 5.1.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, 5.2.apakšpunktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, 5.3.apakšpunktā noteikto ārpus projekta izmaksu segšanai, atbilstoši šī lēmuma pielikumā norādītajam, paredzēt finansēt šādā kārtībā:

7.1. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas 2021. gada budžeta līdzekļiem finansēt šī lēmuma 5.3.1.apakšpunktā noteiktās būvniecības ieceres izstrādes izmaksas;

7.2. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pieejamā valsts budžeta aizdevuma 2022. gadam finansēt šī lēmuma 5.1.2. un 5.2.apakšpunktā noteiktās projekta attiecināmās un neattiecināmās būvdarbu izmaksas 290 025.94 euro (divi simti deviņdesmit tūkstoši divdesmit pieci euro un 94 centi) apmērā;

7.3. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadā finansēt šī lēmuma 5.1.2. un 5.2.apakšpunktā noteiktās projekta attiecināmās un neattiecināmās būvdarbu izmaksas 393 700.74 euro (trīs simti deviņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti euro un 74 centi) apmērā;

7.4. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2022. gadā finansēt šī lēmuma 5.3.3. un 5.3.4.apakšpunktā noteiktās ārpus projekta izmaksas 4 091.62 euro (četri tūkstoši deviņdesmit viens euro un 62 centi) apmērā;

7.5. no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadā finansēt šī lēmuma 5.3.2., 5.3.3. un 5.3.4.apakšpunktā noteiktās ārpus projekta izmaksas 6 681.01 euro (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro un 01 cents) apmērā.”.

2. Papildināt lēmumu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļu sagatavot vienošanos par grozījumiem būvdarbu līgumā, paredzot būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildes termiņa pagarinājumu ne ilgāk kā līdz 2023. gada 16. jūnijam un būvdarbu līgumcenas sadārdzinājuma attiecināšanu tikai uz to būvdarbu līguma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājums” tāmē noteikto būvdarbu, būvmateriālu un būvizstrādājumu sadārdzinājuma daļu, ko būvuzņēmējs iepriekš, iepirkuma “ Būvdarbi gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai un pārbūvei posmā no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem” (ID Nr.-JPD 2021/97) norises un būvdarbu līguma slēgšanas laikā nevarēja paredzēt, nodrošinot kvalitatīvai būvdarbu izpildei minimāli nepieciešamo papildu resursu un izmaksu kompensēšanu būvuzņēmējam. ”.

3. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF