Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 28.jūlijāNr. 340

protokols Nr. 12, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju
darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumu Nr.9 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iekšējā audita nodaļas nolikums”, Jūrmalas domes 2022. gada 28. jūlija nolikums Nr.64 “Centralizētās grāmatvedības nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022. gada 20. jūlija atzinums Nr. 17-18/22 un Nr. 17-18/24, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Likvidēt Lēmuma 31. pielikumā (Jūrmalas centrālās bibliotēkas darbinieku skaita saraksts) 9. amata vienību – Galvenais grāmatvedis.

1.2. Lēmuma 33. pielikumā (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 201. punktā nosaukumu šādā redakcijā: “Iekšējā audita nodaļa”.

1.2.2. Izteikt no 214.-222. punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

214.

10. CENTRALIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA

215.

Nodaļas vadītājs (galvenais grāmatvedis)

1,00

2264

2264

216.

10.1. Darba samaksas daļa

216.1

Daļas vadītājs

1,00

1500

1500

216.2

Algu grāmatvedis

1,00

1382

1382

216.3

Algu grāmatvedis

2,00

1287

2574

217.

10.2. Pamatlīdzekļu un materiālu daļa

217.1

Daļas vadītājs

1,00

1500

1500

217.2

Grāmatvedis

2,00

1382

2764

217.3

Grāmatvedis

1,00

1287

1287

218.

10.3. Prasību un saistību daļa

218.1

Daļas vadītājs

1,00

1500

1500

218.2

Grāmatvedis

3,00

1382

4146

218.3

Grāmatvedis

1,00

1287

1287

219.

10.4. Iestāžu pārskatu un maksājumu daļa

219.1

Daļas vadītājs (galvenā grāmatveža vietnieks)

1,00

1917

1917

219.2

Vecākais grāmatvedis

2,00

1647

3294

219.3

Ekonomists

1,00

1382

1382

219.4

Kontu operators

2,00

1174

2348

219.5

Kasieris

1,00

1174

1174

220.

10.5. Pašvaldības pārskatu un maksājumu daļa

220.1

Daļas vadītājs

1,00

1917

1917

221.

Grāmatvedis

2,00

1287

2574

222.

Kopā

24

34810

2. Šā lēmuma 1.2.2. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF