Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 28.jūlijāNr. 344

protokols Nr. 12, 9. punkts

Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības
rīcības plāns 2016.-2022. gadam” 2021. gada
uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 7. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumu Nr. 308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 59 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumā Nr. 308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna darbības termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/22/3 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu kārtības apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 20. jūlija sēdes (protokols Nr. 1.2-21/7) atzinumu, Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojumu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF