Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 412

protokols Nr. 14, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 524
“Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās
izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai" īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2022. gadam apstiprināšanu”, 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 156 “Papildus atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei”, Valsts izglītības satura centra projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (turpmāk – Projekts) un Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 ”” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ” noteikto finansējuma apstiprinājumu pedagogu atalgojumam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai laika periodam no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. maijam, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 524 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

2. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs – Jūrmalas Majoru vidusskolā, Jūrmalas Pumpuru vidusskolā, Jūrmalas Vaivaru pamatskolā, Jūrmalas Kauguru vidusskolā, Jūrmalas Aspazijas pamatskolā un Jūrmalas Valsts ģimnāzijā - izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu sistēmas ieviešana;”.

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 129 712,69 euro (viens miljons viens simts divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro un 9 centi), t.sk.:”.

4. Papildināt ar 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.4. par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. maijam 270 047,23 euro (divi simti septiņdesmit tūkstoši četrdesmit septiņi euro un 23 centi), tai skaitā papildus 119 543,00 euro (viens simts deviņpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas 100 % apmērā ir VISC finansējums, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85 % un valsts budžeta finansējums ir 15 %.”.

5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta priekšfinansējumu līdz 9 816,82 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro un 82 centi) jeb līdz 3 % apmēram no 5.1. apakšpunktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019. gada budžeta, priekšfinansējumu līdz 4 873,84 euro (četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 84 centi) jeb līdz 1.12 % apmēram no 5.2. apakšpunktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta un priekšfinansējumu līdz 27 004,72 euro (divdesmit septiņi tūkstoši četri euro un 72 centi) jeb līdz 10 % apmēram no 5.4. apakšpunktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta.”.

6. Aizstāt 8. punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas administrācijas”.

7. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai un projektā iesaistītajām šādām Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēm – Jūrmalas Majoru vidusskolai, Jūrmalas Pumpuru vidusskolai, Jūrmalas Vaivaru pamatskolai, Jūrmalas Kauguru vidusskolai, Jūrmalas Aspazijas pamatskolai un Jūrmalas Valsts ģimnāzijai atbilstoši ar VISC noslēgtajam sadarbības līgumam.”.

8. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.”.

9. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF