Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.novembra 542.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 364.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 67.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 551.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 288.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 18.decembra 613.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 23.novembrīNr. 524

protokols Nr. 19, 9. punkts

Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās
izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam” rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 156.aktivitāti “Papildus atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei” un “R3.2.4. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” 168.aktivitāti “Interešu izglītības attīstība dabaszinātņu jomā, pedagogu piesaiste” noteikto un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumu Nr.589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi” 18.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot kā sadarbības partnerim darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektu Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Valsts izglītības satura centru (turpmāk - VISC) .

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas pašvaldībā. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs – Majoru vidusskolā, Pumpuru vidusskolā, Vaivaru pamatskolā, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā, Jūrmalas Alternatīvajā skolā, Jūrmalas sākumskolā “Atvase” un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā - izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu sistēmas ieviešana; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 551.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

3.2. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides īstenošana, tostarp autorrisinājumu ieviešanai un iekļaujošas izglītības īstenošanai, efektīvu rīku izmantošanai izglītojamo kompetenču attīstīšanai, interešu izglītības īstenošanai, pedagogiem nepieciešamajām mūžizglītības kompetencēm.

3.3. Papildināts ar domes 2018.gada 18.decembra 613.lēmumu

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 23.novembra līdz 2021.gada 31.augustam. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 364.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta attiecināmās izmaksas par periodu līdz 2019.gada 31.maijam (pirmā kārta) 306 418,50 EUR (trīs simti seši tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro un 50 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas 100% apmērā ir VISC finansējums, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%. Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 613.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 288.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 551.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 67.lēmumu Papildināts ar domes 2021.gada 26.augusta 364.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 542.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu Papildināts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

6. Projekta priekšfinasējumu līdz 30 641,85 EUR (trīsdesmit tūkstoši seši simti četrdesmit viens euro un 85 centi) jeb līdz 10% apmēram no 5.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta. Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 288.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 364.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai organizēt sadarbības līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar VISC. Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 288.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 364.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai un projektā iesaistītajām šādām Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm - Majoru vidusskolai, Pumpuru vidusskolai, Vaivaru pamatskolai, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai, Jūrmalas Alternatīvajai skolai, Jūrmalas sākumskolai “Atvase” un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai atbilstoši ar VISC noslēgtajam sadarbības līgumam. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 551.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

10. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas vadītāju Vairi Ļaudamu par projekta kontaktpersonu.

11. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projekta ieviešanas nodaļai. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.novembra lēmumam Nr.524

(protokols Nr.19, 9.punkts)
Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 613.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 288.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 551.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 67.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 364.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 542.lēmumu
Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

Projekta
"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
budžeta atšifrējums pa aktivitātēm

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde

Reģistrācijas numurs: 90000056357

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu (EUR): 306418.50

Attīstības plānošanas dokuments/uzdevuma/mērķa/rīcības virziens un aktivitātes numurs, atšifrējums: JPIAK - R323 (156) un R325 (168);

Nr.

Pasākums/ aktivitāte*

Izmaksu pozīcijas

Ekonomiskās klasifikācijas kodi

Budžeta gads
(2017)

2018.gads
(n+1)

2019.gads
(n+2)

Kopā 2017.-2019.gadā**

Piezīmes/aprēķini/ sasniedzamie rezultāti, mērķi

KOPĀ (EUR):

30 642

194 667

111 752

337 061

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

30 642

194 667

81 110

306 419

1

Atalgojums pedagogiem

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1 150

19 342

122 295

50 956

192 593

Papildus pedagogu piesaiste pedagoģiskajam atbalstam, lai sniegtu padziļinātu individuālu palīdzību izglītojamajiem

2

Piemaksa par papildu darbu

Piemaksa par papildu darbu

1 147

3 718

23 617

9 840

37 175

3

Darba devēja VOSAI

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1 210

5 440

35 151

14 646

55 237

4

Transporta izmaksas

Transportlīdzekļu noma

2 262

635

4 034

1 681

6 350

Publisko iepirkumu veidā tiks izvēlēts uzņēmums, kurš nodrošinās autobusu nomu mācību vizītēm.

5

Pakalpojumu izmaksas

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

2 279

1 507

9 570

3 987

15 064

Projekta ietvaros plānojam sadarboties ar Izklaides un izglītības centrs ģimenēm "Zili brīnumi Jūrmala" , Laboratorium, Rīgas Tehniskā universitāti.

PRIEKŠFINANSĒJUMS

0

0

30642

30 642

6

Priekšfinansējums 10% apmērā no ERAF līdzfinansējuma

Atgriežamie līdzeļi pašvaldības budžetam

F22010020

0

30 642

30 642

Priekšfinansējuma atmaksa tiks veikta pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

* Pasākums/aktivitāte atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam vai sadarbības līgumam

** Kopējās plānotās projekta izmaksas nevar pārsniegt apstiprinātajā projekta iesniegumā/ sadarbības līgumā un Jūrmalas pilsētas domes lēmumā norādītās kopējās projekta izmaksas

Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam (JPIAK)

"R3.2.3. VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI" 156.aktivitāte "Papildus atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei

"R3.2.4. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi", 168.aktivitāte "Interešu izglītības attīstība dabaszinātņu jomā, pedagogu piesaiste"


Lejupielāde: DOC un PDF