Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.novembra 542.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 364.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 67.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 551.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 288.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 18.decembra 613.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 23.novembrīNr. 524

protokols Nr. 19, 9. punkts

Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās
izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam” rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 156.aktivitāti “Papildus atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei” un “R3.2.4. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” 168.aktivitāti “Interešu izglītības attīstība dabaszinātņu jomā, pedagogu piesaiste” noteikto un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumu Nr.589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi” 18.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot kā sadarbības partnerim darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projektu Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Valsts izglītības satura centru (turpmāk - VISC) .

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs – Jūrmalas Majoru vidusskolā, Jūrmalas Pumpuru vidusskolā, Jūrmalas Vaivaru pamatskolā, Jūrmalas Kauguru vidusskolā, Jūrmalas Aspazijas pamatskolā un Jūrmalas Valsts ģimnāzijā - izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu sistēmas ieviešana; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

3.2. pedagogu profesionālās kompetences pilnveides īstenošana, tostarp autorrisinājumu ieviešanai un iekļaujošas izglītības īstenošanai, efektīvu rīku izmantošanai izglītojamo kompetenču attīstīšanai, interešu izglītības īstenošanai, pedagogiem nepieciešamajām mūžizglītības kompetencēm;

3.3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijā īstenoti Fizikas gada pasākumi. Papildināts ar domes 2018.gada 18.decembra 613.lēmumu

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2017.gada 23.novembra līdz 2023.gada 31.augustam. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 364.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 129 712,69 euro (viens miljons viens simts divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro un 9 centi), t.sk.: Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

5.1. par periodu līdz 2019.gada 31.maijam (pirmā kārta) 326 970.50 EUR (trīs simti divdesmit seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro un 50 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas 100% apmērā ir VISC finansējums, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 551.lēmumu

5.2. par periodu no 2019.gada 1.jūnija (otrā kārta) 434 567 EUR (četri simti trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas 100% apmērā ir VISC finansējums, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 67.lēmumu

5.3. par periodu no 2021.gada 1.septembra (trešā kārta) 248 632,27 euro (divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit divi euro un 27 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas 100% apmērā ir VISC finansējums, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%. Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 542.lēmumu

5.4. par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. maijam 270 047,23 euro (divi simti septiņdesmit tūkstoši četrdesmit septiņi euro un 23 centi), tai skaitā papildus 119 543,00 euro (viens simts deviņpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas 100 % apmērā ir VISC finansējums, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85 % un valsts budžeta finansējums ir 15 %. Papildināts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 9 816,82 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro un 82 centi) jeb līdz 3 % apmēram no 5.1. apakšpunktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019. gada budžeta, priekšfinansējumu līdz 4 873,84 euro (četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 84 centi) jeb līdz 1.12 % apmēram no 5.2. apakšpunktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta un priekšfinansējumu līdz 27 004,72 euro (divdesmit septiņi tūkstoši četri euro un 72 centi) jeb līdz 10 % apmēram no 5.4. apakšpunktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai organizēt sadarbības līguma par projekta pirmās un otrās un trešās kārtas īstenošanu noslēgšanu ar VISC. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

9. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai un projektā iesaistītajām šādām Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēm – Jūrmalas Majoru vidusskolai, Jūrmalas Pumpuru vidusskolai, Jūrmalas Vaivaru pamatskolai, Jūrmalas Kauguru vidusskolai, Jūrmalas Aspazijas pamatskolai un Jūrmalas Valsts ģimnāzijai atbilstoši ar VISC noslēgtajam sadarbības līgumam. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

10. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas vadītāju Vairi Ļaudamu par projekta kontaktpersonu.

11. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 412.lēmumu