Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 416

protokols Nr. 14, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. un 13. punktu, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta sēdes protokola Nr. 13 2. punktu, Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta lēmumu Nr. 384 “Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022. gada 2. septembra atzinumu Nr. 17-18/27, 2022.gada 7. septembra atzinumu Nr. 17-18/27 un Nr. 17-18/28, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 31. pielikumā (Jūrmalas Centrālās bibliotēkas darbinieku skaita saraksts), likvidēt šādas amata vienības, izsakot to jaunā redakcijā:

1.1.1. Likvidēt 6. amata vienību - Projektu vadītājs.

1.1.2. Likvidēt 14. amata vienību - Saimniecības vadītājs.

1.1.3. Likvidēt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienību “Asaru bibliotēka”.

1.1.4. Likvidēt 17. amata vienību – Bibliotēkas vadītājs.

1.1.5. Likvidēt 18. amata vienību – Vecākais bibliotekārs.

1.1.6. Likvidēt 19. amata vienību – Apkopējs.

1.1.7. Likvidēt 20. amata vienību – Sētnieks.

1.1.8. Likvidēt 23. amata vienību – Apkopējs.

1.1.9. Likvidēt 24. amata vienību – Sētnieks.

“31. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020. gada 22. decembra lēmumam Nr. 859

(protokols Nr. 24, 1. punkts)

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas

darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (EUR)

Amatalga (EUR)

1.

Bibliotēkas direktors

1,00

1725

1725

2.

Bibliotēkas direktora vietnieks bibliotekārajā darbā

1,00

1482

1482

3.

Bibliotēkas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1,00

1244

1244

4.

Projektu un sabiedrisko attiecību vadītājs

1,00

1139

1139

5.

Vecākais lietvedis

1,00

896

896

6.

Bibliogrāfs

1,00

984

984

7.

Kasieris

0,25

722

181

8.

Remontstrādnieks

1,00

500

500

9.

Apkopējs

2,00

500

1000

10.

Sētnieks

1,00

500

500

KOPĀ

10,25

9651

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa

11.

Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītājs

1,00

1158

1158

12.

Vecākais bibliotekārs

2,00

984

1968

KOPĀ

3,00

3126

Pieaugušo apkalpošanas nodaļa

13.

Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītājs

1,00

1158

1158

14.

Vecākais bibliotekārs

4,00

984

3936

15.

Bibliotekārs

1,00

809

809

KOPĀ

6,00

5903

Bērnu un jauniešu nodaļa

16.

Bērnu un jauniešu nodaļas vadītājs

1,00

1158

1158

17.

Vecākais bibliotekārs

2,00

984

1968

3,00

3126

KOPĀ

22,25

21806

ALBERTA KRONENBERGA SLOKAS BIBLIOTĒKA

18.

Bibliotēkas vadītājs

1,00

1158

1158

19.

Vecākais bibliotekārs

3,00

984

2952

20.

Apkopējs

0,5

500

250

21.

Sētnieks

0,5

500

250

KOPĀ

5,00

4610

BULDURU BIBLIOTĒKA

22.

Bibliotēkas vadītājs

1,00

1158

1158

23.

Vecākais bibliotekārs

3,00

984

2952

KOPĀ

4,00

4110

ĶEMERU BIBLIOTĒKA

24.

Bibliotēkas vadītājs

1,00

1158

1158

25.

Vecākais bibliotekārs

3,00

984

2952

26.

Apkopējs

1,00

500

500

KOPĀ

5,00

4610

KAUGURU BIBLIOTĒKA

27.

Bibliotēkas vadītājs

1,00

1158

1158

28.

Vecākais bibliotekārs

6,00

984

5904

29.

Bibliotekārs

1,00

809

809

30.

Apkopējs

1,00

500

500

31.

Sētnieks

0,50

500

250

KOPĀ

9,50

8621

PAVISAM KOPĀ

45,75

43757

1.2. Lēmuma 34. pielikumā (Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

23.

Sanitārs

2,00

500

1000

1.2.2. Likvidēt 26. amata vienību – Apkopējs.

1.2.3. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

28.

Fizioterapeits

0,70

1071

750

1.2.4. Likvidēt 29. amata vietu – Ergoterapeits.

1.2.5. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

59.

Sociālais darbinieks

1,00

984

984

1.2.6. Izteikt 61. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

61.

Interešu pulciņa vadītājs

4,00

619

2476

1.2.7. Likvidēt 62. amata vietu – Psihologs.

1.3. Lēmuma 37. pielikumā ( Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Izteikt 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

3.

Vecākais juriskonsults

1,00

1158

1158

4.

Referents (personāla vadības jomā)

1,00

1174

1174

1.3.2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

8.

Vecākais referents

1,00

1174

1174

1.3.3. Papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

9.1

Nodaļas vadītāja vietnieks

1,00

1382

1382

1.3.4. Izteikt 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

10.

Vecākais referents

1,00

1382

1382

11.

Referents

1,00

1174

1174

1.3.5. Papildināt ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

11.1

Vecākais referents (finanšu jomā)

1,00

1382

1382

1.3.6. Likvidēt 14. amata vietu – Mehāniķis.

1.4. Aizstāt lēmuma pielikumu tekstā amatam „Sociālais pedagogs” algas likmi „900” ar „970” un attiecīgi amatalgu.

2. Lēmuma 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 17 .novembrī.

3. Lēmuma 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. novembrī.

4. Lēmuma 1.3. un 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī, izņemot 1.3.6. apakšpunktu, kas stājas spēkā 2022. gada 21. oktobrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF