Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 420

protokols Nr. 14, 15. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Vilhelma Purvīša ielā 11, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „TERRA TOPO”, reģistrācijas Nr. 44103043752 (turpmāk – Sabiedrība) 2022. gada 12. augusta iesniegumu, kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) reģistrēts 2022. gada 12. augustā ar Nr. 1.1-37/22S-14292, ar lūgumu Jūrmalas domei apstiprināt zemes vienības Vilhelma Purvīša ielā 11, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 3503 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vilhelma Purvīša ielā 11, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 3503 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000559293 nostiprinātas Vārds Uzvārds (turpmāk – īpašnieks). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4759 m2 platībā, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3503 001 (adrese: Vilhelma Purvīša iela 11, Jūrmala) un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 3503 002, 1300 026 3503 003 (adrese: Vilhelma Purvīša iela 11, Jūrmala).

Sabiedrība 2022. gada 1. februārī ir saņēmusi nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (pilnvara iereģistrēta 2021. gada 14. aprīlī zvērinātas notāres Lindas Damanes aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 679) iesniegumu ar lūgumu veikt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 2022. gada 27. janvāra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/4 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot trīs zemes vienības 1541 m2, 1366 m2 un 1852 m2 platībās.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieku.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība.

Atbilstoši Jūrmalas Būvvaldes 2022. gada 9. jūnija atzīmei Nr. 1541 akceptēta būvniecības iecere palīgēkas (garāžas) jaunai būvniecībai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS18). Minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība šajā teritorijā ir 800 m2.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un 35. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” 12. un 15. punktu, 18.1. un 19.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, 28.1. un 28.2 .apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 13. punktu un 4.1.18.4. apakšpunktu, un 2022. gada 12. septembra Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības reālo sadali, atdalot zemes vienības daļas 1366 m2 un 1852 m2 platībā, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas ir 1541 m2, kadastra apzīmējums 1300 026 0168, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

4. Piešķirt, saglabāt esošo adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Adresācijas objekta un ar to funkcionāli saistīto objektu kadastra apzīmējums, ja tāds ir

Adresācijas objekta esošā adrese

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 026 0168

Vilhelma Purvīša iela 11, Jūrmala

1541 m2

Saglabāt esošo adresi

Dzīvojamā ēka

1300 026 3503 001

Vilhelma Purvīša iela 11, Jūrmala

-

Saglabāt esošo adresi

Saimniec. ēka

1300 026 3503 002

Vilhelma Purvīša iela 11, Jūrmala

-

Saglabāt esošo adresi

Siltumnīca

1300 026 3503 003

Vilhelma Purvīša iela 11, Jūrmala

-

Piešķirt adresi

Palīgēka (garāža)

-

Vilhelma Purvīša iela 11, Jūrmala

-

5. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

6. Uzdot zemes vienības īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību ar kopējo platību 1366 m2, kadastra apzīmējums 1300 026 0169, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

8. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta jaunā adrese

Platība

Piešķirt adresi

Jauna zemes vienība

1300 026 0169

Vilhelma Purvīša iela 11A, Jūrmala

1366 m2

9. Noteikt, ka zemes vienībai Vilhelma Purvīša iela 11A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

10. Uzdot zemes vienības Vilhelma Purvīša iela 11A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Izveidot zemes vienību ar kopējo platību 1852 m2, kadastra apzīmējums 1300 026 0170, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

12. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta jaunā adrese

Platība

Piešķirt adresi

Jauna zemes vienība

1300 026 0170

Vilhelma Purvīša iela 9, Jūrmala

1852 m2

13. Noteikt, ka zemes vienībai Vilhelma Purvīša iela 9, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

14. Uzdot zemes vienības Vilhelma Purvīša iela 9, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF