Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 445

protokols Nr. 14, 43. punkts

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas
ostas pārvaldes valdes loceklim

Jūrmalas domē 2022. gada 2. augustā saņemts Kaspara Lores iesniegums “Par atļauju amatu savienošanai” (Jūrmalas valstspilsētas administrācijā reģistrēts ar Nr. 1.1-39/22S-13672) ar lūgumu sniegt atļauju savienot Jūrmalas ostas pārvaldes valdes locekļa amatu ar akciju sabiedrības “Ventas osta”, reģistrācijas numurs 40203235757, padomes locekļa amatu.

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – likums) 4. panta 2. 3 daļu par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu.

Saskaņā ar likuma 7. panta piekto daļu likuma 4. panta 2. 3 daļā minētā amatpersona papildus likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi amatā.

Savukārt saskaņā ar likuma 8. 1 panta pirmo daļu personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā rakstveidā iesniegt minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.

Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. punkts noteic, ka likumā noteiktajos gadījumos valsts institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Jūrmalas dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7. panta piekto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Jūrmalas ostas pārvaldes valdes locekļa amata savienošanai ar citiem amatiem, jo Jūrmalas dome ir institūcija, kas saskaņā ar Ostu likuma 26. pantu ir izveidojusi ostas valdi, apstiprinot valdē Ekonomikas ministrijas norīkotu amatpersonu.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 9 “Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim”, tika nolemts atļaut Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim Kasparam Lori savienot Jūrmalas ostas pārvaldes valdes locekļa amatu ar Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktora amatu, Ekonomikas ministrijas Pastāvīgās iepirkuma komisijas locekļa amatu, Ekonomikas ministrijas Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisijas vadītāja amatu, Mērsraga ostas, Pāvilostas ostas, Rojas ostas un Skultes ostas valdes locekļa amatiem.

Izvērtējot Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 9. jūlija nolikuma Nr. 32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” 29. punktā noteikto Jūrmalas ostas pārvaldes valdes kompetenci un no tā izrietošos valdes locekļa amata pienākumus kopsakarībā ar Kaspara Lores ieņemamo amatu pienākumiem, pamatojoties uz Ostu likumu, Publisko iepirkumu likumu, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumiem Nr. 588 “Ekonomikas ministrijas nolikums” izrietošo Ekonomikas ministrijas kompetenci un Ekonomikas ministrijas pastāvīgās iepirkuma komisijas locekļa amatu, Skultes ostas valdes locekļa amatu, Rojas ostas valdes locekļa amatu, akciju sabiedrības “Ventas osta” padomes locekļa amatu, Jūrmalas dome secina, ka interešu konflikts nav konstatējams, nevar tikt ierosināti vai pieņemti lēmumi vai veiktas citas darbības, kas varētu skart iesniedzēja kā valsts amatpersonas personiskās un mantiskās intereses, kā arī tie nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un tie netraucē valsts amatpersonas tiešo pienākumu izpildei.

Papildus norādāms, ka atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc Kasparam Lorem, neraugoties uz kompetentās institūcijas izsniegto atļauju, kā amatpersonai, jāraugās uz savas darbības tiesiskumu, lai savā darbībā ievērotu tiesību normas, nenonākšanu interešu konflikta situācijā, jo tikai minētajai personai ir zināmi tie apstākļi, kas rada vai var radīt interešu konflikta situāciju.

Pamatojoties uz likuma 4. panta 2.3 daļu, 7. panta piekto daļu, 8.1 panta pirmo daļu, 8.1 panta piektās daļas 1. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Atļaut Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim Kasparam Lorem (personas kods) savienot Jūrmalas ostas pārvaldes valdes locekļa amatu ar:

1. Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktora amatu;

2. Ekonomikas ministrijas pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amatu;

3. Skultes ostas, reģistrācijas numurs 90000462022, valdes locekļa amatu;

4. Rojas ostas, reģistrācijas numurs 90000518538, valdes locekļa amatu;

5. Akciju sabiedrības “Ventas osta”, reģistrācijas numurs 40203235757, padomes locekļa amatu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF