Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 24. novembrīNr. 548

protokols Nr. 17, 37. punkts

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus
Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2022. gada 10. novembrī ir saņemts Nodrošinājuma valsts aģentūras, reģistrācijas numurs 90009112024, kā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000282046, valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldītāja iesniegums, reģistrācijas Nr. 1.1-19/22S-19016, (turpmāk – Iesniegums) par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā ar mērķi veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums), lai grozītu un detalizētu Teritorijas plānojuma nosacījumus zemesgabalā Piestātnes ielā 14, Jūrmalā.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0185, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2825 ir nostiprinātas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai, reģistrācijas numurs 90000282046.

Zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, Teritorijas plānojumā ir noteikta funkcionālā zona Publiskās apbūves teritorija (P47), kur atļauta plaša publiska rakstura iestāžu un objektu izmantošana. Iesniegumā tiek lūgts veikt grozījumus Teritorijas plānojumā, paredzot publiskās apbūves zonējumu, kas pieļauj katastrofu pārvaldības centra ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta D kategorijas ugunsdzēsības depo, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta struktūrvienības, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes struktūrvienības un Valsts policijas atbalsta punkta būvniecību.

Jūrmalas valstspilsētas daļa, kurā atrodas lokālplānojuma teritorija, Jūrmalas pilsētas Attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam (turpmāk – Attīstības stratēģija) telpiskās attīstības perspektīvā paredzēta kā teritorija dzīvošanai, kas tieši robežojas ar pilsētas centra teritoriju.

Attīstības stratēģijas pasākumi prioritāte “Jūrmalnieks” nosaka, ka viens no faktoriem, kas pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem sniedz drošību, ir operatīvo un drošības dienestu pieejamība (apkalpes rādiusi) un reaģēšanas ātrums riska situācijās.

Ņemot vērā to, ka ierosinātās izmaiņas Teritorijas plānojumā nav pretrunā ar Attīstības stratēģiju, bet paredz pozitīvas izmaiņas attiecībā uz galvenajām tajā izvirzītajām attīstības prioritātēm – “Jūrmalnieks”, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 13. panta trešo daļu un 24. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. un 76. punktu un saskaņā ar saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 16. novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21 /12), Jūrmalas dome nolemj:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0185 (turpmāk – lokālplānojums), ar mērķi izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, izstrādāt zemesgabala apbūves specifiskās prasības, detalizēt apbūves nosacījumus un izvērtēt zemesgabala sadales iespējas.

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu saskaņā ar 2. pielikumu.

5. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv .

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF