Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 20. decembrīNr. 609

protokols Nr. 18, 44. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un
trešo izsoli

Jūrmalas dome 2022. gada 28. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 368 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 7778, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 7 ar kopējo platību 63,7 m2, kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909 001 un kopīpašuma 6370/31430 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3909, ar kopējo platību ir 1789 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 7) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 6 602 euro, pirmās izsoles soli 463 euro un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr. 7 rakstiskas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2022. gada 16. septembrim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2022. gada 21. septembrī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 7 pirmo izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr. 7 izsole atzīstama par nenotikušu.

Jūrmalas dome 2022. gada 25. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 503 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma pārdot dzīvokļa īpašumu Nr. 7 otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 5 282 euro.

Noteiktajā termiņā līdz 2022. gada 2. decembrim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks uz 2022. gada 6. decembrī paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr. 7 otro izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr. 7 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrās daļas 1. punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam Nr. 7 noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 13. jūnijā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (samazinājums 20 % apmērā)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena (samazinājums 40 % apmērā)

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 21. jūnijā

5 900

6 602

5 282

3 962

6 602

1 787,57

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 6. decembra sēdē (protokola Nr. 8.2-7/13) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 3 962 euro, noapaļojot līdz veselam euro (cenas samazinājums 40 % apmērā), izsoles soli (10 % no nosacītās cenas) – 397 euro, noapaļojot līdz veselam euro un izsoles reģistrācijas maksu – 70 euro, nosakot, ka dzīvokļa īpašumu Nr. 7 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot mēneša laikā pēc izsoles).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta otrās daļas 1. punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 368 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2. punktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 6. decembra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/13) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības jautājumu komitejas 2022. gada 13. decembra atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr. 7 otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr. 7, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 3 962 euro (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi euro);

2.2. trešās izsoles soli – 397 euro (trīs simti deviņdesmit septiņi euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 70 euro (septiņdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 396,20 euro (trīs simti deviņdesmit seši euro un 20 centi).

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 7 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

4. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr. 7 trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 368 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2. un 3. punktā noteikto.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF