Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.04.2022. Stājas spēkā 20.04.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 20.saistošajiem noteikumiem

2022.gada 31.martāNr. 13

protokols Nr. 6, 34. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9
“Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, likuma
“Par kultūras pieminekļu aizsardzību”,
24.panta otro daļu un Sakrālā
mantojuma saglabāšanas finansēšanas
likuma 2.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” šādus grozījumus:

1. Aizstāt nosaukumā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas pašvaldības”.

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansējumu kultūras pieminekļu, tajā skaitā sakrālā mantojuma, saglabāšanai (turpmāk – finansējums) Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā ”.

3. Papildināt 2.1punktu aiz vārda “valsts” ar vārdu “reģionālās”.

4. Aizstāt 3.punktā vārdus “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)” ar vārdu “pašvaldības”.

5. Aizstāt 5.punktā vārdu “Dome” ar vārdu “pašvaldība”.

6. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1. atbildīgā iestāde – Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs (turpmāk – Iestāde)”.

7. Papildināt 6.4.apakšpunktu aiz vārda “ar” ar vārdu “Jūrmalas”.

8. Aizstāt 8.punktā vārdu “domes” ar vārdu “pašvaldības”.

9. Aizstāt 11.punktā vārdu “Domes” ar vārdu “pašvaldības”.

10. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Uzsaukumu publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sociālajos tīklos un pašvaldības informatīvajā izdevumā”.

11. Aizstāt 15. un 16.punktā vārdu “Dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pašvaldība” (attiecīgā locījumā).

12. Aizstāt 18.1. un 18.2.apakšpunktā vārdus “Domes Pilsētplānošanas nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “Iestāde” (attiecīgā locījumā).

13. Aizstāt 18.3.apakšpunktā vārdus “pasts@jurmala.lv” ar vārdiem kulturtelpa@jurmala.lv.

14. Aizstāt 21.punktā vārdu “Domes” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas”.

15. Aizstāt 42.punktā vārdus “Domes Mārketinga un ārējo sakaru” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas”.

16. Aizstāt 51.punktā vārdu “Dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pašvaldība” (attiecīgā locījumā).

17. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

“1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9

(protokols Nr.2, 44.punkts)

PIETEIKUMS

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumam kultūras pieminekļa saglabāšanai

1.Kultūras pieminekļa nosaukums, adrese, īpašnieks (valdītājs).

2. Kultūras pieminekļa raksturojums.

3. Situācijas apraksts, kas pamato kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību.

 4.Kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) rekvizīti:

Organizācijas nosaukums

Adrese, tālrunis

Reģistrācijas Nr.

Bankas konta Nr.

Vadītāja vārds, uzvārds

Tālrunis, fax, e-pasts

Elektroniskā pasta adrese

5.Pieteikumam pievienoti pielikumi:

Nr.p.k.

Pielikuma nosaukums

6. De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numurs

Vārds, uzvārds

Paraksts

Informējam, ka Jūsu personas datu pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs), kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, pasts@jurmala.lv, 67093816. Personas datu apstrādes mērķis – kultūrtelpas pieminekļu saglabāšanai un līdzfinansējuma piešķiršanas administrēšanai. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts. Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesību realizāciju var iegūt vēršoties pie pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, pārziņa mājaslapas www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība” vai pie pārziņa datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pastu personasdati@jurmala.lv

18. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

“4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9

(protokols Nr.2, 44.punkts)

Komisijas loceklis:_________________ Datums: _____.gada ___. __________

(vārds, uzvārds)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības

kultūras pieminekļu saglabāšanas finansēšanas konkursa

vērtējuma tabula

Nr.

Kultūras pieminekļa nosaukums

Kultūras pieminekļu objektā notiek Jūrmalas valstpilstētas pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi un/vai ir publiski apskatāmi un atrodas uz Jomas ielas posma, kas paredzēta gājēju satiksmei

Kultūras pieminekļu saglabāšanas darbi ir neatliekami, kas nodrošina objekta pastāvēšanu ilgtermiņā un nav saistīti ar objekta funkciju uzlabošanu

Ir izstrādāts kultūras pieminekļu objekta saglabāšanas plāns

Pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana piesaista papildu finansējumu, veicina papildu aktivitāšu īstenošanu objekta saglabāšanā

Kultūras pieminekļu saglabāšanā tiek lietotas atbilstošas konservācijas un restaurācijas metodes, darbi atbilst normatīvajiem aktiem kultūras mantojuma jomā, Eiropas, Latvijas un Jūrmalas kultūras mantojuma saglabāšanas politikai

Paredzamo darbu rezultāts sekmē kultūras pieminekļu glābšanu un oriģinālsubstances saglabāšanu

Paredzēts pašu finansējums vai sadarbības partneru finansējums atbilstoši saistošo noteikumu prasībām

Iesniegta kultūras pieminekļu saglabāšanas darbu projekta dokumentācija

Kopā (maksimums 40 punkti)

Iespējamais maksimālais novērtējums ballēs

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

1.

2.

Piezīme: Ja komisijas loceklis nepiedalās kāda pieteikuma vērtēšanā, tas jāieraksta vērtējuma ailēs pretim attiecīgā kultūras pieminekļa nosaukumam

Paraksts: _______________ Paraksta atšifrējums: _______________”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.13

 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9

“Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai””

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (turpmāk – Saistošie noteikumi) grozījumi tiek veikti atbilstoši Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta trešajai daļai un likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 14.panta pirmajai daļai.

2.Īss projekta satura izklāsts

A tbilstoši Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” tiek precizēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nosaukuma un tās iestāžu nosaukumu lietojums Saistošajos noteikumos.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Plānotie Saistošo noteikumu grozījumi neietekmē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi un ar to saistītos administratīvos procesus administrē Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas

Priekšsēdētājs

G.Truksnis