Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 12.09.2023. Stājas spēkā 13.09.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2024.gada 25.janvāra 5.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2023. gada 24. augustāNr. 20

protokols Nr. 9, 16. punkts

Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta
piekto daļu, 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 44. pantu, likuma “Par
kultūras pieminekļu aizsardzību”
24. panta otro daļu un Sakrālā
mantojuma saglabāšanas
finansēšanas likuma
2. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansējumu kultūras pieminekļu, tajā skaitā sakrālā mantojuma, saglabāšanai (turpmāk – finansējums) Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Valsts, reģionālās un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu (turpmāk - kultūras pieminekļi) saglabāšanas mērķis ir sabiedrības interesēs atbalstīt un veicināt valsts, reģionālās un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanu, nodrošinot atbilstošu kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanu, radot daudzkulturālu vidi un veicinot sabiedrības integrāciju.

3. Finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai šo Noteikumu izpratnē ir tiesīgi saņemt:

3.1. saimnieciski neizmantojami publiski pieejami kultūras pieminekļi, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi;

3.2. kultūras pieminekļu statusā esošas kulta celtnes, tai skaitā dievnami, kapelas, lūgšanu nami un reliģisko priekšmetu saglabāšanai;

3.3. kultūras pieminekļi, kas pieejami sabiedrības apskatei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai;

3.4. kultūras pieminekļa sastāvā ietilpstošās kultūrvēsturiski vērtīgas – saglabājamas ēkas, kas pieejamas sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju satiksmei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai.

4. Finansējumu piešķir no pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem.

5. Finansējuma saņemšanai var pieteikties Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esoša kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs), kuru īpašumā (valdījumā) esošie kultūras pieminekļi atbilst 3. punkta prasībām.

6. Finansējuma saņēmējus nosaka konkursa kārtībā. Pašvaldība konkursu izsludina masu informācijas līdzekļos.

7. Noteikumos lietotie termini:

7.1. atbildīgā iestāde – Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs (turpmāk – Iestāde);

7.2. pieteikums – projekta dokumentu kopums, ko kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) iesniedz šo Noteikumu noteiktajā kārtībā;

7.3. projekts – resursu un aktivitāšu kopums, ko īsteno finansējuma saņēmējs no līguma par finansējuma piešķiršanu parakstīšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei;

7.4. Komisija – ar Jūrmalas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija, kas izsludina un organizē finansējuma piešķiršanas konkursu;

7.5. kultūras pieminekļu saglabāšana – valsts, reģionālās un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu izpēte, būvprojektu izstrāde, konservācija, restaurācija, atjaunošana, pārbūve, remonta darbu veikšana, sakrālajam mantojumam – arī labiekārtošana;

7.6. uzsaukums – paziņojums par konkursa nosacījumiem šo Noteikumu ietvaros, kurā noteikts pieejamā finansējuma apjoms, projektu iesniegšanas termiņi, vērtēšanas kritēriji, uzraudzības periods un cita būtiska informācija;

7.7. ēkas, kas pieejamas sabiedrības apskatei – ēkas, kuru galvenā fasāde pilnā apmērā ir redzama no publiskās ārtelpas;

8. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums izmantojams atbilstoši līguma par finansējuma piešķiršanu nosacījumiem.

9. Ja projekts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, pašvaldības finansējums projektam tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”.

II. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi

10. Finansējums vienam projektam tiek piešķirts šādā kārtībā:

10.1. kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 3.1. apakšpunkta prasībām līdz 90 % no kopējām projekta izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10000 euro. Ja veicamo darbu tāme pārsniedz 10000 euro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 euro pieskaitot 50 % no summas, kas pārsniedz 10000 euro, bet ne vairāk kā 15000 euro;

10.2. kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 3.2. apakšpunkta prasībām līdz 100 %, ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 15000 euro. Ja īstenojamā projekta kopējās izmaksas pārsniedz 15000 euro, līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 15000 euro apmērā;

10.3. kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 3.3. un 3.4. apakšpunkta prasībām līdz 50 % no kopējām projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 15000 euro.

11. Pašvaldības finansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

11.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana;

11.2. izmaksas, kas radušās pirms līdzfinansējuma līguma noslēgšanas;

11.3. izmaksas, ko projektā finansē no citiem finanšu avotiem;

11.4. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

11.5. pievienotās vērtības nodoklis, ja kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrēta persona;

11.6. samaksu par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu maksājumus, soda procentus, maksājumus par naudas pārskaitījumiem, komisijas naudu, zaudējumus sakarā ar valūtas maiņu;

11.7. darbu izmaksas, kas nav saistītas ar restaurāciju un/vai konservāciju;

11.8. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā atbalstāmas.

12. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) pašvaldības finansējumu ir tiesīgs saņemt vienas finansējuma piešķiršanas programmas ietvaros reizi kārtējā budžeta gadā.

13. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) uz finansējumu var pretendēt kultūras pieminekļa saglabāšanas projektam, ko plānots uzsākt pēc līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas, atbilstoši šī līguma nosacījumiem.

III. Uzsaukuma publicēšanas kārtība

14. Uzsaukumu publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sociālajos tīklos un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

15. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) pieteikumu konkursam var iesniegt uzsaukumā norādītājā termiņā.

16. Pašvaldībai ir tiesības vienā kalendārajā gadā, esošā budžeta ietvaros, izsludināt vairākus uzsaukumus.

IV. Pieteikuma noformēšana un iesniegšana

17. Konkursa dalībai par finansējuma saņemšanu kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) (turpmāk – pretendents) pašvaldībā iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu (1. pielikums).

18. Pieteikuma veidlapai pievieno šādus pielikumus:

18.1. pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes (2. pielikums);

18.2. budžeta izmaksu veidlapa (3. pielikums);

18.3. de minimis atbalsta pretendents projekta pieteikumā norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numuru vai iesniedz tās izdruku (.pdf formātā), atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”;

18.4. apliecinājums, ka kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) konkrētā projekta izstrādei nav saņēmis valsts finansējumu (6. pielikums).

19. Pieteikumu iesniedz:

19.1. personīgi Iestādē ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Jūrmalas valstspilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas finansējuma piešķiršana””;

19.2. nosūtot pa pastu Iestādei ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Jūrmalas valstspilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas finansējuma piešķiršana””.

19.3. elektroniskā formā, sagatavotu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi kulturtelpa@jurmala.lv ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Jūrmalas valstspilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas finansējuma piešķiršana””.

20. Pretendents, sagatavojot kopējo tāmi, kultūras pieminekļa saglabāšanai paredz līdzfinansējumu no saviem vai sadarbības partneru finanšu līdzekļiem ne mazāk kā Noteikumu 10.1. un 10.3. apakšpunktos noteiktajos apmēros no kopējā kultūras pieminekļa saglabāšanai nepieciešamā budžeta.

21. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu.

22. Visi pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, atstājami bez izskatīšanas un mēneša laikā atdodami atpakaļ pretendentam, izsniedzot tos pēc pieprasījuma Iestādē. Ja pretendents mēneša laikā pieteikumu nav izņēmis, tos iznīcina.

V. Iesniegto pieteikumu vērtēšana

23. Iestāde iesniegtos pieteikumus desmit darba dienu laikā pēc uzsaukumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:

23.1. vai pieteikums noformēts atbilstoši Noteikumu prasībām;

23.2. vai pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;

23.3. vai projekta tāme ir aritmētiski pareiza;

23.4. vai pretendents atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām;

23.5. vai pieteikumā norādītā finansējuma summa nepārsniedz uzsaukumā noteikto finansējuma apmēru vienam projektam;

23.6. vai kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) konkrētā projekta izstrādei nav saņēmis valsts finansējumu.

24. Ja Iestāde konstatē, ka administratīvo kritēriju izvērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija, vai precizējumi, tā pretendentam uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamo papildus iesniedzamo informāciju

25. Pretendents trīs darba dienu laikā pēc 24. punktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz papildus pieprasīto informāciju 19. punktā noteiktajā kārtībā.

26. Komisija ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā pēc pieteikumu saņemšanas no Iestādes izvērtē pieteikumu atbilstību administratīvo kritēriju vērtējumu tabulas (5. pielikums) un kultūras pieminekļu saglabāšanas finansēšanas konkursa vērtējumu tabulas (4. pielikums) kvalitatīvajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par:

26.1. precizējumu vai papildu informācijas pieprasīšanu;

26.2. pieteikuma noraidīšanu;

26.3. atbalsta intensitātes apjomu esošā budžeta ietvaros, bet nepārsniedzot uzsaukumā noteikto atbalsta intensitāti;

26.4. projekta apstiprināšanu, uzraudzības kārtību, līguma par finansējuma piešķiršanu slēgšanu un finansēšanas kārtību;

26.5. citu darbību veikšanu, atbilstoši Noteikumiem un attiecīgajam uzsaukumam.

27. Pēc 26.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, komisija pieprasa un pretendents sniedz precizējumus vai papildus informāciju Noteikumu 24. un 25. punktā noteiktajā kārtībā.

28. Komisija pēc izvērtēšanas pieteikumus sarindo piešķirto punktu secībā. Vienādu punktu gadījumā komisija pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu balsojot. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam.

29. Komisija noraida tos projektu pieteikumus, kas neatbilst kaut vienam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai kādā no uzsaukumā minētajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem komisija nav piešķīrusi punktus. Ja kādā no kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem daļa komisijas locekļu nav piešķīrusi punktus, bet daļa - piešķīrusi, tad kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju nosaka ar balsu vairākumu.

30. Komisijas pieņemto lēmumu Iestāde paziņo pretendentam piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

31. Iestāde protokolē komisijas sēdes, kā arī izskata iesniegto cenu piedāvājumu atbilstību projekta tāmē uzrādītajām izdevumu pozīcijām

32. Komisijas locekļi pirms pieteikumu vērtēšanas paraksta apliecinājumu par fizisko personu datu neizpaušanu trešajām personām un interešu konflikta neesamību.

33. Komisija pieteikumu vērtēšanas laikā var pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas atbilstību pieteikumā iesniegtajai informācijai un tirgus situācijai.

34. Finansējumu saņem tie pretendenti, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar uzsaukumā noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem lejupejošā secībā.

35. Ja konkursa uzsaukumā noteiktais kopējais finansējuma apjoms tiek piešķirts, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu tiek noraidīti.

36. Komisija ir tiesīga lemt par daļēju projekta pieteikumā pieprasītā finansējuma piešķiršanu atbalstot prioritāri veicamās aktivitātes, kā arī gadījumos, ja iespējami saimnieciski izdevīgāki aktivitāšu realizācijas tehnoloģiskie risinājumi.

37. Informāciju par atbalstītajiem pieteikumiem (pretendenta un projekta nosaukums, piešķirtā atbalsta apmērs) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas publicē domes mājas lapā www.jurmala.lv.

VI. Līguma slēgšana, projekta īstenošana un atskaišu iesniegšana

38. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu, Iestāde piecu darba

39. Pretendents nodrošina atsevišķu norēķinu kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāmi visi ar projekta īstenošanu saistītie līdzekļi, un kurā bezskaidras naudas norēķinu veidā veic ar projekta īstenošanu saistītos darījumus, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

40. Ja pretendenta vainas dēļ līgumu par finansējuma piešķiršanu nenoslēdz 20 dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, komisijai ir tiesības atcelt lēmumu par projekta apstiprināšanu konkrētajam pretendentam. Šajā gadījumā komisijai ir tiesības piešķirt finansējumu nākamajam pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu

41. Līgumā par finansējuma piešķiršanu tiek noteikta projekta uzraudzības un finansēšanas kārtība, atkarībā no projekta finanšu apjoma, īstenošanas ilguma un citiem faktoriem, paredzot finansējuma piešķiršanu pēc projekta īstenošanas vai tā izmaksu pa daļām, ja projekta īstenošanas termiņš pārsniedz sešus mēnešus.

42. Pretendents, ar kuru noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu (turpmāk -līdzfinansējuma saņēmējs), īstenojot projektu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 7. panta pirmajā daļā un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteikto.

43. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas vietā nodrošina vizuālu informāciju par pašvaldības atbalstu ar pašvaldības logotipu, ko pirms izvietošanas projekta īstenošanas vietā saskaņo ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Komunikācijas pārvaldi, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi marketings@jurmala.lv.

44. Finansējums finansējuma saņēmējam tiek pārskaitīts uz līgumā par finansējuma piešķiršanu norādīto norēķinu kontu atbilstoši 39. punktam.

45. Ja projekta īstenošanas laikā projekta finansējuma izlietojums ir mazāks, tad proporcionāli tiek samazināts piešķirtais finansējuma apmērs, bet, ja projekta finansējuma izlietojums pieaug, tad pašvaldības finansējuma apmērs tām paliek nemainīgs.

46. Nepalielinot piešķirtā finansējuma apjomu, bez iepriekšēja saskaņojuma ar Iestādi, projekta finansējuma izlietojuma pieaugums ir pieļaujams un attiecināms ne vairāk kā 10 % apmērā no līgumam par finansējuma piešķiršanu pievienotās projekta tāmes katrā no izdevumu pozīcijām.

47. Komisijai un lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas laikā pieaicinātajiem ekspertiem ir tiesības veikt projekta aktivitāšu pārbaudes uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi, kā arī pieprasīt papildu informāciju par projekta īstenošanu.

48. Izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos un/vai projekta tāmē ir veicamas tikai pirms projekta ietvaros paredzētās aktivitātes īstenošanas, līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā, saskaņojot tās ar Iestādi.

49. Finansējuma saņēmējam, atbilstoši līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajam, jāiesniedz projekta īstenošanas gala atskaite (turpmāk - atskaite) par projekta aktivitātēm viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas.

50. Atskaitei pievieno apliecinātas izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas (līgumi, saņemto pakalpojumu attaisnojuma dokumenti, rēķini čeki, pavadzīmes u.tml.), atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 7. panta nosacījumiem un projekta īstenošanai atvērtā konta izdruka.

51. Komisija ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no atskaites saņemšanas lemj par:

51.1. atskaites apstiprināšanu un finansējuma vai tā daļas izmaksu, līgumā par finansējuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;

51.2. finanšu korekciju vai projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības finansējuma atgriešanu, ja projekts nav īstenots atbilstoši Noteikumiem vai līgumam.

52. Ja finansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma par finansējuma piešķiršanu noteikumi, finansējumu atgūst Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

53. Ja finansējuma saņēmējs nav iesniedzis šo Noteikumu 48. un 49. punktā noteiktos dokumentus noteiktajā termiņā vai tie neatbilst izvirzītajām prasībām, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto finansējumu vai tā daļu. Finansējuma saņēmējs 20 darba dienu laikā no pašvaldības pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksā pašvaldībai pieprasīto finansējuma summu.

VII. De minimis atbalsta nosacījumi projekta iesniedzējiem, kas pretendē uz finansējuma saņemšanu

54. Finansējums tiek piešķirts komersantam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu piešķir līdz regulas Nr. 1407/2013 7.panta 4. punkta un 8. pantā minētajam termiņam. Grozīts ar domes 2024.gada 25.janvāra 5.saistošajiem noteikumiem

54.1 Papildināts ar domes 2024.gada 25.janvāra 5.saistošajiem noteikumiem

55. De minimis atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Līdz ar to projektu iesniedzējs nodrošina, ka darbības/izmaksas projekta īstenošanai tiek nošķirtas atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 1. panta 2. punktam, lai ar regulu Nr. 1407/2013 neatbalstāmās nozares negūtu labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013.

56. Vienam komersantam viena vienota uzņēmuma līmenī Noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai. Grozīts ar domes 2024.gada 25.janvāra 5.saistošajiem noteikumiem

57. De minimis atbalstu var kumulēt ar de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām de minimis regulām, līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Grozīts ar domes 2024.gada 25.janvāra 5.saistošajiem noteikumiem

58. Noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %.

59. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no dienas, kurā saskaņā ar Noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.

60. Komersants, kas ir saņēmis pašvaldības finansējumu, uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. Grozīts ar domes 2024.gada 25.janvāra 5.saistošajiem noteikumiem

61. Ja iesniedzējs ir pārkāpis regulas Nr. 1407/2013 prasības, iesniedzējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. Grozīts ar domes 2024.gada 25.janvāra 5.saistošajiem noteikumiem

62. Komersantam tiek piešķirtas likumīgās tiesības saņemt de minimis atbalstu kā finansējumu projekta īstenošanai pēc līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas un reģistrācijas Administrācijas lietvedības sistēmā. Grozīts ar domes 2024.gada 25.janvāra 5.saistošajiem noteikumiem

VIII. Noslēguma jautājums

63. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra saistošie noteikumi Nr. 9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums Nr.1: Pieteikums DOCX PDF

Pielikums Nr.2: Pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes DOCX PDF

Pielikums Nr.3: Budžeta izmaksu veidlapa DOCX PDF

Pielikums Nr.4: Konkursa vērtējuma tabula DOCX PDF

Pielikums Nr.5: Administratīvo kritēriju vērtēšanas tabula DOCX PDF

Pielikums Nr.6: Apliecinājums DOCX PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF