Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.05.2022. Stājas spēkā 24.05.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 22

protokols Nr. 9, 38. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.22, 2013, Nr.246, 2014., Nr.54, Nr.218, 2015, Nr.30, Nr.124, Nr.239, 2016, Nr.146, Nr.252, 2017, Nr.242) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Nodokļu nodaļa (turpmāk – Nodokļu nodaļa). Nodokļu nodaļas lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniegumu adresējot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.”.

3. Papildināt 6.punktu aiz vārda “Jūrmalas” ar vārdu “valstspilsētas”.

4. Aizstāt 7.2.4.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

5. Papildināt 7.2.5.apakšpunkta c) punktu aiz vārda “Jūrmalas” ar vārdu “valstspilsētas”.

6. Izteikt 7.3.1.apakšpunkta b) punktu šādā redakcijā:

“b) taksācijas gada 1.jūlijā uz pilnu slodzi nodarbināto Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāju, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā ir vismaz no taksācijas gada 1.janvāra, skaits ir ne mazāks par 50% no kopējā uzņēmuma darbinieku skaita,”.

7. Svītrot 7.3.2. apakšpunkta a) punktā vārdu “pilsētas”.

8. Aizstāt 8.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

9. Svītrot 11.4 punktā vārdus “pilsētas domes”.

10. Aizstāt 13.punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas pašvaldības”.

11. Svītrot 14.punktā skaitļus un vārdu “6., 6.1 punktā”.

12. Aizstāt 14.punkta tabulā vārdus ”pilsētas dome” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “valstspilsētas administrācija” (attiecīgajā locījumā).

13. Papildināt 14.punkta tabulu aiz vārdiem “dzīvesvietu Jūrmalas” ar vārdu “valstspilsētas”.

14. Aizstāt 19.punktā vārdus “Pilsētplānošanas nodaļas atzinumu” ar vārdiem “Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra sniegto informāciju”.

15. Svītrot 22.7.apakšpunktā vārdus “pilsētas domes”.

16. Svītrot 27.punktā vārdus “pilsētas domes”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija saistošajiem noteikumiem Nr.22
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos veikti redakcionāli precizējumi saistībā ar pašvaldības nosaukuma un struktūras izmaiņām un precizēti gadījumi, kad nodokļu maksātājam nav jāiesniedz iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanai.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 1.pantu administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi. Atbilstoši minētā likuma pielikuma 3.punktam viena no administratīvajām teritorijām ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība. Savukārt pašvaldības administrācijas struktūra ir noteikta ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”. Atbilstoši minētajiem normatīvajiem aktiem ir precizēts pašvaldības un tās struktūrvienību nosaukums.

2.2. Šobrīd noteikumu 14.punkts paredz, ka 6. un 6.1 punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām jāiesniedz iesniegums atvieglojumu saņemšanai, taču visus atvieglojumu piešķiršanai nepieciešamos datus pašvaldība iegūst datu apmaiņas rezultātā no Fizisko personu reģistra un pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmu SOPA. Tādējādi minētajām nodokļu maksātāju kategorijām nav nepieciešams iesniegt iesniegumu.

3. Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nemainīsies.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF