Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2022.gada 28.jūlija 40.saistošajiem noteikumiem

2022.gada 26.maijāNr. 30

protokols Nr. 10, 20. punkts

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 14.punkta
f) apakšpunktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu un 47.panta
trešo daļu

I. Vispārējie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – licence) juridiskām un fiziskām personām, kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā licence tiek anulēta.

2. Saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas, lēmumu par licences izsniegšanu vai izsniegšanas atteikumu pieņemšanas kārtību.

3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) apstiprina ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

4. Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldē, Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV 2015.

II. Licences saņemšanas kārtība

5. Licences saņemšanai pieteicējs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

5.1. noteikta parauga iesniegums licences saņemšanai (1.pielikums);

5.2. pilnvara, ja pieteikumu neiesniedz pieteicēja likumiskais pārstāvis;

5.3. licencējamās izglītības programmas, kas iesniegta divos eksemplāros datorrakstā valsts valodā, apraksts, kurā norādīts izglītības programmas nosaukums, mērķauditorija, mērķis, uzdevumi, saturs, apjoms (līdz 280 akadēmiskajām stundām), izglītības programmas īstenošanas plāns un metodes, plānotais rezultāts, ja nepieciešams, prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai, izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums, cita informācija, kuru pieteicējs uzskata par būtisku;

5.4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves, ja šāda dokumenta izsniegšana tiek paredzēta;

5.5. fiziskām personām jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta pedagoga privātprakses sertifikāta kopija un/vai atbilstošas papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopijas valsts valodā;

5.6. juridiskām personām atkarībā no licencējamās izglītības programmas veida, jāiesniedz pedagogu pedagoģiskās izglītības un/vai iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopijas valsts valodā;

5.7. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

5.8. ja licencējamā izglītības programma saistīta ar noteiktu sporta veidu, jāiesniedz rakstisks attiecīgā sporta veida federācijas sertifikāts, kas ir ne vecāks par četriem gadiem un atbilst Sertifikācijas kārtībai un Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”;

5.9. dokuments, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;

5.10. izziņa no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Jūrmalas domes dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.

5.11. Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

5.12. Licences pieprasītājs dokumentus un to kopijas sagatavo un apliecina normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

III. Komisijas lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

6. Pieteicēja iesniegtos dokumentus Komisija izskata ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas un pieņem vienu no lēmumiem:

6.1. par licences izsniegšanu;

6.2. par atteikumu izsniegt licenci;

6.3. par licences anulēšanu.

7. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju, piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes, nosūtot elektorniskā pasta vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un/vai dokumenti.

8. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

8.1. licences pieteikums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 5. punktā norādītajām prasībām vai nav iesniegti visi papildus pieprasītie dokumenti (kopijas);

8.2. licences pieprasītāja kvalifikācija un izglītības dokumenti, finansiālais vai personāla nodrošinājums nevar nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmas īstenošanu;

8.3. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

8.4. licencējamā izglītības programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

9. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās licences anulēšanu, ja:

9.1. licences iesniedzējs nav veicis maksājumu par licences saņemšanu 10 (desmit) dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas;

9.2. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

9.3. juridiskā persona tiek likvidēta.

10. Par lēmumu atteikt izsniegt licenci vai par licences anulēšanu, pieteicēju informē elektroniski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

11. Komisijas faktisko rīcību un pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (Jomas iela 1/5, Jūrmala), ja vien ārējos normatīvajos aktos nav noteikta cita apstrīdēšanas kārtība.

IV. Licences izsniegšanas kārtība

12. Licenci sagatavo un izsniedz elektroniska dokumenta formā (2. pielikums) 10 (desmit) dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu un maksas par licenci 62.65 euro (sešdesmit divi euro un 65 centi) apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, saņemšanu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norādītajā kontā.

13. Licenci izsniedz uz vienu gadu, skaitot no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

V. Noslēguma jautājumi

14. Licences izsniegšanas gadījumā, ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences saņēmējam par tiem elektroniski jāpaziņo Komisijai, sūtot uz e-pastu: pasts@jurmala.lv.

15. Licences, kuras izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

16. Ar šo saistošo noteikumu stāšananos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. marta saistošos noteikumus Nr.14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību".

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX PDF

Pielikums Nr.2 DOCX PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr.30

"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,

46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu.

Līdz šim spēkā bija Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošie noteikumi Nr.14 ”Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”, kas ir novecojuši.

Lai aktualizētu un nodrošinātu kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā tiek licencētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, nepieciešams pieņemt jaunus saistošos par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Izsniegto licenču ietvaros realizētās izglītības programmas pozitīvi ietekmē personu zināšanu, prasmju un pieredzes paaugstināšanu, kvalifikāciju maiņu atbilstoši personas interesēm, vajadzībām un darba tirgus prasībām.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, tostarp licences pieprasījuma iesniegšanas kārtību un licences izsniegšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošajiem noteikumiem nav ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā vēlas realizēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvalde un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija. Saistošie noteikumi attiecas uz interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības jomu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis