Stājas spēkā 19.08.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022. gada 18. augustāNr. 46

protokols Nr. 13, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46. pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17. pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

95 268 582

euro

kārtējā gada izdevumi

126 155 083

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-30 886 501

euro

Finansēšana

30 886 501

euro

Atlikums gada sākumā

18 849 107

euro

Atlikums gada beigās

1 165 232

euro

Aizņēmumi

19 783 762

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 780 015

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 121

euro

2. Aizstāt 2. punktā minēto 1., 2., 3. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3. pielikumu.

3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:

3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 06.600.001.JPD.0250, Nr. 04.900.003.JPD.0329, Nr. 04.730.015.JPD.0329, Nr. 04.900.018.JPD.0329, Nr. 08.300.018.JPD.0330, Nr. 05.300.005.JPD.0420, Nr. 04.900.017.JPD.0420, Nr.04.510.200.JPD.0451, Nr.08.230.P040.JPD.0459, Nr.04.510.P060.JPD.0459, Nr. 06.600.035.JPD.0529, Nr. 06.600.004.JPD.0550, Nr. 05.100.005.JPD.0550, Nr. 06.600.006.JPD.0550, Nr. 08.100.006.JPD.0550, Nr. 05.100.200.JPD.0550, Nr. 08.100.030.0570, Nr. 08.220.030.0570, Nr. 09.210.030.0570, Nr. 08.620.016.JPD.1200, Nr. 08.620.040.JPD.1200, Nr. 01.110.001.JPD.1800, Nr. 04.900.001.JPD.1800, Nr. 06.600.001.JPD.1800;

3.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” tāmi Nr. 09.100.001.ABEL;

3.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmi Nr. 09.510.P038.BJIC;

3.4. Jūrmalas Aspazijas pamatskolai tāmi Nr. 09.210.001.JAP;

3.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” tāmi Nr. 06.400.083.JG;

3.6. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr. 08.230.001.JKC99, Nr. 08.620.040.JKC99;

3.7. Jūrmalas muzejam tāmi Nr. 08.220.001.JMZ99;

3.8. Jūrmalas pamatskolai tāmi Nr. 09.210.001.JPP;

3.9. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Jaundubulti” tāmes Nr. 10.700.067.JSPCJ, Nr. 10.200.068.JSPCJ, Nr. 10.120.069.JSPCJ, Nr. 10.120.070.JSPCJ, Nr. 10.200.072.JSPCJ;

3.10. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” tāmes Nr. 07.490.062.JSPCK, Nr. 10.200.065.JSPCK, Nr. 10.700.071.JSPCK;

3.11. Jūrmalas valsts ģimnāzijai tāmes Nr. 09.210.001.JVG, Nr. 09.600.090.JVG, Nr. 09.210.P025.JVG;

3.12. Labklājības pārvaldei tāmes Nr. 10.400.060.LP99, Nr. 10.700.060.LP99, Nr. 10.920.060.LP99, Nr. 10.920.P031.LP99;

3.13. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” tāmi Nr. 09.100.001.MAD;

3.14. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” tāmes Nr. 09.100.001.MAR, Nr. 09.600.090.MAR;

3.15. Jūrmalas Mežmalas vidusskolai tāmi Nr. 09.210.001.MVS;

3.16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” tāmes Nr. 09.100.001.NAM, Nr. 09.600.090.NAM;

3.17. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmes Nr. 03.110.001.PP, Nr. 03.110.014.PP;

3.18. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai tāmi Nr. 09.210.001.PVS;

3.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” tāmes Nr. 09.100.001.SAUL, Nr. 09.600.090.SAUL, Nr. 09.100.P064.SAUL;

3.20. Jūrmalas Slokas pamatskolai tāmes Nr. 09.210.001.SPS, Nr. 09.600.090.SPS;

3.21. Jūrmalas Sporta skolai tāmi Nr. 09.510.001.SS;

3.22. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Taurenītis” tāmes Nr. 09.100.001.TAUR, Nr. 09.600.090.TAUR;

3.23. Jūrmalas Vaivaru pamatskolai tāmi Nr. 09.210.001.VPS;

3.24. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” tāmes Nr. 09.100.001.ZVAN, Nr. 09.600.090.ZVAN,

ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm.

4. Papildināt 2. pielikumu ar šādām tāmēm:

4.1. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram tāmi Nr. 09.210.P072.BJIC;

4.2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 01.330.890.JPD.0430, . Nr. 01.820.890.JPD 0529.

5. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022. gadā 12 946 344 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu.”

6. Aizstāt 3. punkta 4. pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. pielikumu.

7. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” 7.2. apakšpunktu:

7.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 11. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/22/220 izdarītos grozījumus tāmē >Nr. 08.620.040.JKC99.

8. Papildināt Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14. Noteikt, ka izglītības iestādēm Valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības budžetā Jūrmalas dome apstiprina kārtējos izglītības iestādes budžeta grozījumos. Administrācijas Budžeta nodaļa un Administrācijas Izglītības pārvalde ir tiesīga saskaņot izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora apstiprinātajai mērķdotācijas sadalei, kas ir veikta, ievērojot Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta noteikumu Nr. 9 “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” 3. punktā noteikto kārtību.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF