Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājušies spēkā

2022. gada 15. septembrīNr. 48

protokols Nr. 14, 40. punkts

Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas
administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 9. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ielu tirdzniecības dalībnieks, ielu tirdzniecības organizators vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs saskaņo ar pašvaldību ielu tirdzniecības vietas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas (turpmāk – tirdzniecības vieta) iekārtošanu un saņem šādu atļauju:

1.1.1. ielu tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā, tajā skaitā labiekārtotā ielu tirdzniecības vietā (pastāvīgi vai īslaicīgi);

1.1.2. īslaicīgai ielu tirdzniecībai;

1.1.3. ielu tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā (pastāvīgi vai īslaicīgi);

1.1.4. ielu tirdzniecībai publiskā pasākuma laikā;

1.1.5. ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā pasākuma laikā;

1.1.6. ielu tirdzniecībai no pārvietojamā tirdzniecības punkta;

1.1.7. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai;

1.1.8. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiska pasākuma laikā;

1.1.9. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no pārvietojamā tirdzniecības punkta.

1.2. prasības, iekārtojot tirdzniecības vietu;

1.3. ielu tirdzniecības dalībnieka, ielu tirdzniecības organizatora un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja pienākumus kārtības nodrošināšanā;

1.4. nosacījumus atļaujas anulēšanai;

1.5. atbildību un kontroli par šo noteikumu neievērošanu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. pašvaldības labiekārtota ielu tirdzniecības vieta – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) labiekārtota ielu tirdzniecības vieta, kur ielu tirdzniecības dalībniekam pieejams ierīkots stacionārs tirdzniecības aprīkojums, izņemot elektrības pieslēgumu un atkritumu izvešanu;

2.2. pašvaldības apstiprināta ielu tirdzniecības vieta – pašvaldības apstiprināta tirdzniecības vieta starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu, tajā skaitā pludmalē (turpmāk – Centra rajons);

2.3. ielu tirdzniecība no pārvietojamā tirdzniecības punkta – ielu tirdzniecība no transporta līdzekļa, kurš, saskaņā ar ceļu satiksmes jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, ir tiesīgs piedalīties ceļu satiksmē un kurš ir aprīkots, lai veiktu pārtikas pārvadāšanu un tirdzniecību;

2.4. īslaicīga ielu tirdzniecība – tirdzniecība vienā vietā vai adresē, kas nav šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētā vieta, ne ilgāk kā trīs dienas ar tirdzniecības norises starplaiku ne mazāku kā četras dienas (vienas tirdzniecības norise pieļaujama ne biežāk kā reizi nedēļā);

2.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai – ēdienu gatavošana, tai skaitā pārtikas produktu pārstrāde un tirgošana, un patērēšana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu un publisko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās;

2.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pasākuma laikā – ar pašvaldību saskaņota sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (tajā skaitā no pārvietojamā tirdzniecības punkta) vietā, kas pieejama Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā notiekošo publisko pasākumu dalībniekam, ja pasākuma būtība paredz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu pasākuma laikā;

2.7. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana no pārvietojamā tirdzniecības punkta – ēdiena gatavošana, tajā skaitā pārtikas produktu pārstrāde un tirgošana no pārvietojamā tirdzniecības punkta.

3. Saistošie noteikumi neattiecas uz tirdzniecību publiski pieejamās iekštelpās.

4. Ielu tirdzniecību vai ielu tirdzniecības organizēšanu iedala:

4.1. īslaicīgā ielu tirdzniecība – tirdzniecība tiek veikta līdz vienam mēnesim;

4.2. pastāvīgā ielu tirdzniecība – tirdzniecība tiek veikta ilgāk par vienu mēnesi.

5. Atļaujas saņemšanai vai izmaiņu esošajā atļaujā pieteikšanai persona šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā esošo iesniegumu (“Iesniegums p ar atļaujas saņemšanu ielu tirdzniecībai, īslaicīgās tirdzniecības organizēšanai, ielu tirdzniecības organizēšanai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiska pasākuma laikā ” vai “Iesniegums par atļaujas saņemšanu ielu tirdzniecībai, īslaicīgās tirdzniecības organizēšanai, ielu tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. ”) iesniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110, Tukuma ielā 20, turpmāk – Apmeklētāju centrs), elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz e-pastu: pasts@jurmala.lv vai piesaka e-formā, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

II. Kārtība, kādā ielu tirdzniecības dalībnieks, īslaicīgās ielu tirdzniecības dalībnieks
vai ielu tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas
iekārtošanu ārpus Centra rajona

6. Preču grupas tirdzniecībai ārpus Centra rajona netiek ierobežotas.

7. Iesniedzējs ielu tirdzniecības atļaujas vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. p astāvīgajai vai īslaicīgajai ielu tirdzniecībai uz pašvaldības zemes :

7.1.1. aizpildītu un parakstītu vispārējo rādītāju veidlapu tirdzniecībai (3. pielikums);

7.1.2. fiziska persona , kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;

7.1.3. juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, – apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (norādot numurus).

7.2. Pastāvīgajai vai īslaicīgajai ielu tirdzniecībai uz privātas zemes :

7.2.1. aizpildīta un parakstīta vispārējo rādītāju veidlapa tirdzniecībai (3. pielikums), klāt pievienojot saskaņojumu ar zemes īpašnieku;

7.2.2. fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;

7.2.3. juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, – apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

7.3. P astāvīgajai vai īslaicīgajai ielu tirdzniecības organizēšanai uz pašvaldības zemes tirdzniecības organizators iesniedz:

7.3.1. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (uzņēmums) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

7.3.2. tirdzniecības vietu izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;

7.3.3. krāsainu tirdzniecības vietu vizuālo risinājumu;

7.3.4. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (norādot numurus);

7.3.5. fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.

7.4. P astāvīgajai vai īslaicīgajai ielu tirdzniecības organizēšanai uz privātas zemes tirdzniecības organizators iesniedz:

7.4.1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību;

7.4.2. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (uzņēmums) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

7.4.3. tirdzniecības vietu izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;

7.4.4. krāsains tirdzniecības vietas vizuālais risinājums;

7.4.5. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (norādot numurus);

7.4.6. fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.

7.5. Ielu tirdzniecībai no pārvietojamā tirdzniecības punkta papildus šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz informācija par pārvietojamā tirdzniecības punkta izvietojumu un kustības maršrutu, atzīmējot to kartē un norādot ielu tirdzniecībai nepieciešamās pieturvietas.

III. Kārtība, kādā ielu tirdzniecības dalībnieks, īslaicīgās ielu tirdzniecības dalībnieks
vai ielu tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības
vietas iekārtošanu Centra rajonā

8. Centra rajonā aizliegta tirdzniecība no pārvietojamā tirdzniecības punkta, tostarp transporta līdzekļa, rūpnieciski izgatavotas tirdzniecībai paredzētas piekabes (treilera), mehāniskā transporta līdzekļa vai tirdzniecībai aprīkota velosipēda (izņemot 33.16.1. apakšpunktā norādītajā gadījumā) . Centra rajona vēsturiskajā daļā – Jomas ielā un Turaidas ielā, aizliegta tirdzniecība no pašapkalpošanās tirdzniecības iekārtām (kafijas tirdzniecības automātiem, uzkodu tirdzniecības automātiem un tml.).

9. Patstāvīgajās ielu tirdzniecības vietās Centra rajonā tiek atļautas šādas realizējamo preču grupas:

9.1. pašu izgatavoti mākslas un amatniecības priekšmeti;

9.2. rūpnieciski ražoti suvenīri ar Jūrmalas vai Latvijas tematiku;

9.3. saldējums;

9.4. rieksti;

9.5. augļi un dārzeņi, bezalkoholiskie dzērieni;

9.6. popkorns, cukurvate, pašceptas vafeles;

9.7. medus un tā izstrādājumi.

10. Preču grupas īslaicīgai ielu tirdzniecībai netiek ierobežotas.

11. Tirdzniecības vietas šo noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā noteikto preču grupu realizācijai Centra rajonā (turpmāk – amatnieku tirdzniecības vietas) tiek apstiprinātas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu un informācija tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

12. Tiesības veikt ielu tirdzniecību apstiprinātajās amatnieku tirdzniecības vietās Jomas ielā un tās apkārtnē, kā arī Ķemeru vēsturiskā parka teritorijā ar 9.1. un 9.2. apakšpunktā noteiktajām preču grupām tiek noteiktas kalendārā gada ietvaros, nosakot iesniegumu pieņemšanas termiņu 10 (desmit) darba dienas, sākot no novembra mēneša pēdējās pirmdienas, par to paziņojot pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

12.1. Tirdzniecības atļauja tiek izsniegta uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz kalendārā gada 31. decembrim. Lai saņemtu atļauju 12. punktā minētajās vietās, papildus 5. punktā norādītajam iesniegumam nepieciešams pievienot:

12.1.1. krāsainu tirdzniecības vietas vizuālo risinājumu;

12.1.2. fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas (ja tirdzniecība vienlaikus ir paredzēta vairākās pašvaldības administratīvajā teritorijā iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, atļauja ielu tirdzniecībai tiek atteikta);

12.1.3. juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, – apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

12.2. Ja uz vienu tirdzniecības vietu pieteikušies vairāki tirdzniecības dalībnieki, to dalība tiek izvērtēta pēc atbilstības kritērijiem:

12.2.1. tirdzniecības vietās Jomas ielā un tās apkārtnē:

12.2.1.1. tirdzniecības dalībniekam nav nenokārtotas saistības ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, kā arī iepriekš ir veikta tirdzniecības atļaujas tāmes apmaksa noteiktajā termiņā un apmērā;

12.2.1.2. tirdzniecības dalībnieks pieteicis tirdzniecību uz ilgāko laika periodu, ievērojot saistošajos noteikumos noteikto;

12.2.1.3. tirdzniecības dalībnieks ir amatnieks, kurš tirgo tikai pašu izgatavotus mākslas un amatniecības priekšmetus;

12.2.1.4. tirdzniecības pieteikumu iesniegusi fiziska persona, kura deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalā, vai uzņēmums, kura juridiskā adrese ir Jūrmalā.

12.2.2. Tirdzniecības vietās Ķemeru vēsturiskā parka teritorijā papildus 12.2.1. apakšpunktā norādītajām prasībām, tirdzniecības pieteikumu iesniegusi fiziska persona, kura deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalā, Ķemeru apkaimes teritorijā, vai uzņēmums, kura juridiskā adrese ir Jūrmalā, Ķemeru apkaimes teritorijā.

12.3. Ja tirdzniecība plānota atsevišķās mēneša dienās, tad pārējā tirdzniecības periodā attiecīgajā tirdzniecības vietā tirdzniecību ir iespējams veikt citam amatniekam, nodrošinot tirdzniecības vietas pilnvērtīgu izmantošanu, nepārtrauktu darbību un amatnieku savstarpēju sadarbību.

13. Ārpus šo noteikumu 12. punktā norādītā pieteikšanas perioda tiek noteikta vispārējā pieteikšanās kārtība uz brīvajām amatnieku tirdzniecības vietām.

14. Īslaicīga ielu tirdzniecība atļauta visa kalendārā gada garumā, bet ne biežāk kā reizi nedēļā un saskaņojama vispārējā pieteikšanās kārtībā.

15. Iesniedzējs ielu tirdzniecības atļaujas vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

15.1. Ielu tirdzniecībai uz pašvaldības zemes, ja tiesības veikt tirdzniecību attiecīgajā vietā iegūtas izsoles kārtībā:

15.1.1. aizpildīta un parakstīta vispārējo rādītāju veidlapa tirdzniecībai (3. pielikums), norādot noslēgtā nomas līguma numuru;

15.1.2. fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;

15.1.3. juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, – apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

15.2. Pastāvīgajai vai īslaicīgajai ielu tirdzniecībai uz privātas zemes:

15.2.1. aizpildīta un parakstīta vispārējo rādītāju veidlapa tirdzniecībai (3. pielikums), klāt pievienojot saskaņojumu ar zemes īpašnieku ;

15.2.2. fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – apliecinājums , ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;

15.2.3. juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, – apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

15.3. Ielu tirdzniecības organizēšanai uz privātas zemes:

15.3.1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību;

15.3.2. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (uzņēmums) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

15.3.3. tirdzniecības vietu izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai1:250;

15.3.4. krāsains tirdzniecības vietas vizuālais risinājums;

15.3.5. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (norādot numurus);

15.3.6. fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.

IV. Kārtība, kādā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs saskaņo
ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu

16. Jūrmalas valstspilsētas teritorijā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ir atļauta ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, no pārvietojamā tirdzniecības punkta vai publisko pasākumu laikā. Minēto pakalpojumu sniegšana no pārvietojamā tirdzniecības punkta ir atļauta tikai ārpus Centra rajona.

17. Iesniedzējs sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanai šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

17.1. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai:

17.1.1. labiekārtojuma projekts, kas saskaņots ar Pilsētplānošanas pārvaldi, vai norāda Būvniecības informācijas sistēmā piešķirto būvniecības lietas numuru (būve nodota ekspluatācijā);

17.1.2. apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

17.2. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no pārvietojamā tirdzniecības punkta:

17.2.1. aizpildīta un parakstīta vispārējo rādītāju veidlapa sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem (4. pielikums), klāt pievienojot saskaņojumu ar zemes īpašnieku ;

17.2.2. krāsaina tirdzniecības vietas foto fiksācija;

17.2.3. juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, – apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

17.2.4. līguma kopija ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu.

V. Kārtība, kādā saskaņo ar pašvaldību ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas
vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas iekārtošanu
publiska pasākuma norises laikā un vietā

18. Ielu tirdzniecība, īslaicīgā tirdzniecības organizēšana, ielu tirdzniecības organizēšana un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiska pasākuma laikā un norises vietā (turpmāk – ielu tirdzniecība publiska pasākuma laikā) ir pieļaujama, ja to ir saskaņojis publiskā pasākuma organizators un saņemta pašvaldības izpilddirektora atļauja publiska pasākuma rīkošanai, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

19. Tirdzniecības vietas iekārtošanu publiska pasākuma norises vietā saskaņo Centrālās administrācijas publisku pasākumu darba grupa, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

20. Centrālās administrācijas publisku pasākumu darba grupa izvērtē publiska pasākuma organizatora iesniegumu par pasākumu un ir tiesīga:

20.1. neatļaut tirdzniecību pasākuma laikā;

20.2. noteikt vai ierobežot pasākuma laikā un vietā realizējamās preču grupas, tai skaitā alkoholisko dzērienu tirdzniecību;

20.3. pieprasīt citus dokumentus pēc situācijas izvērtējuma.

21. Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai jāsaņem pašvaldības atļauja vai saskaņojums, tad atļauja ielu tirdzniecībai publiska pasākuma laikā tiek izdota, ja ir izsniegta atļauja vai saskaņojums publiska pasākuma rīkošanai.

22. Publiska pasākuma laikā realizējamo preču grupas netiek ierobežotas, ievērojot šo noteikumu 33.12. apakš punktā un 33.13. apakšpunktā noteikto.

23. Iesniedzējs atļaujas ielu tirdzniecībai publiska pasākuma laikā saņemšanai ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms paredzētā pasākuma norises iesniedz šo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu (1. pielikums), pievienojot šādus dokumentus:

23.1. ielu tirdzniecībai publiska pasākuma laikā uz pašvaldības zemes:

23.1.1. krāsaina tirdzniecības vietas foto fiksācija;

23.1.2. saskaņojums ar publiska pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecību pasākuma norises laikā un vietā;

23.1.3. fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – apliecinājums , ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;

23.1.4. juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, – apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību .

23.2. Ielu tirdzniecībai publiska pasākuma laikā uz privātas zemes:

23.2.1. krāsaina tirdzniecības vietas foto fiksācija;

23.2.2. tirdzniecības vietas izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;

23.2.3. saskaņojums ar privātās zemes īpašnieku;

23.2.4. saskaņojums ar publiska pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecību pasākuma norises laikā un vietā;

23.2.5. fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – apliecinājums , ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;

23.2.6. juridiska persona vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, – apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

23.3. Ielu tirdzniecības organizēšanai publiska pasākuma laikā tirdzniecības organizators iesniedz:

23.3.1. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (uzņēmums) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

23.3.2. krāsaina tirdzniecības iekārtas foto fiksācija;

23.3.3. tirdzniecības vietas izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;

23.3.4. saskaņojumu ar publiska pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā;

23.3.5. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (norādot numurus);

23.3.6. fiziska persona, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, – apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.

23.4. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiska pasākuma laikā, tajā skaitā no pārvietojamā tirdzniecības punkta uz pašvaldības zemes:

23.4.1. aizpildīta un parakstīta vispārējo rādītāju veidlapa sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem (4. pielikums);

23.4.2. krāsaina tirdzniecības iekārtas foto fiksācija;

23.4.3. tirdzniecības vietas izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;

23.4.4. saskaņojums ar publiska pasākuma rīkotāju par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pasākuma norises laikā un vietā;

23.4.5. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (norādot numurus);

23.4.6. ja pakalpojumu sniegšana tiek veikta no pārvietojamā tirdzniecības punkta, papildus jāiesniedz līguma kopija ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu.

23.5. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiska pasākuma laikā, tajā skaitā no pārvietojamā tirdzniecības punkta uz privātas zemes:

23.5.1. aizpildīta un parakstīta vispārējo rādītāju veidlapa sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem (4. pielikums), klāt pievienojot saskaņojumu ar zemes īpašnieku;

23.5.2. krāsaina tirdzniecības iekārtas foto fiksācija;

23.5.3. tirdzniecības vietas izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;

23.5.4. saskaņojums ar publiska pasākuma rīkotāju par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pasākuma norises laikā un vietā;

23.5.5. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (norādot numurus);

23.5.6. ja pakalpojumu sniegšana tiek veikta no pārvietojamā tirdzniecības punkta, papildus jāiesniedz līguma kopija ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu.

VI. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecībai, īslaicīgai ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai
vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

24. Ja atbildīgā struktūrvienība konstatē, ka nav iesniegti visi saistošajos noteikumos noteiktie attiecīgās atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti vai tie nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tā piecu darba dienu laikā nosūta iesniedzējam uz šo noteikumu 5. punktā minētajā iesniegumā norādīto adresi informāciju par trūkstošo dokumentu vai precizējošas informācijas iesniegšanu.

25. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no šo noteikumu 24. punktā minētās informācijas izsūtīšanas brīža dokumenti netiek iesniegti, iesniegums netiek izskatīts.

26. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz kalendārā gada 31. decembrim. Ja iesniegumā norādītais laika periods ir ilgāks, pašvaldība gala termiņu nosaka 31. decembri. Ja iesniegumā norādītais laika periods ir īsāks par 30. punktā norādīto izskatīšanas periodu, tad atļauja stājas spēkā ar izdošanas brīdi un tās netiek sagatavotas ar atpakaļejošiem datumiem. Īslaicīgās tirdzniecības atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz trīs dienām.

27. Pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas izskata šo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu, pievienotos dokumentus un izsniedz atļauju.

28. Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pašvaldībai piederoša īpašuma, valdījumā vai lietošanā esošā teritorijā tiek piemērota nodevas likme, kura apmaksājama nosūtītās tāmes norādītajā termiņā.

29. Atļauja tiek izsniegta iesniedzējam tikai pēc pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktās pašvaldības nodevas samaksas. Ja samaksa netiek veikta norādītajā termiņā, iesnieguma iesniedzējam tiek nosūtīts rakstisks paziņojums ar atteikumu izsniegt atļauju.

30. Iesniedzot atkārtotu pieteikumu atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai iepriekš saskaņotā tirdzniecības vietā, nepieciešams iesniegt šo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu. Papildinošos dokumentus var neiesniegt, iesniegumā apliecinot, ka gada laikā pēc šo noteikumu 27. punktā minētās atļaujas saņemšanas izpildās šādi attiecināmie kritēriji:

30.1. darbība norisinās nepārtraukti;

30.2. nav mainījies tirdzniecības preču klāsts;

30.3. ir spēkā tirdzniecības vietas izvietojuma vai labiekārtojuma projekta saskaņojuma termiņš;

30.4. nav mainījusies informācija par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

31. Atļauja tiek izsniegta atbilstoši šo noteikumu 5. punktā minētajā iesniegumā norādītājam – nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, papīra formātā pa pastu, izsniegta klātienē Apmeklētāju centrā.

32. Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana atļauta tikai ar pašvaldības izpilddirektora atļauju. Atļaujai papīra vai elektroniskā formātā jāatrodas tirdzniecības vietā tās norises laikā, tai skaitā uz pašapkalpošanās tirdzniecības iekārtām (norādot izsniegtās atļaujas numuru labi redzamā vietā).

VII. Prasības, iekārtojot pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu, īslaicīgo ielu tirdzniecības vietu
vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu

33. Iekārtojot ielu tirdzniecības vietu aizliegts:

33.1. izvietot to uz ietves gar kultūras iestāžu, valsts iestāžu, dievnamu, izglītības iestādēm, izņemot publisku pasākumu laikā;

33.2. izvietot to tuvāk par 50 metriem no pieminekļiem un piemiņas vietām, izņemot publisku pasākumu laikā;

33.3. izvietot to pašvaldībai piederošajās autostāvvietās, izņemot publisku pasākumu laikā;

33.4. izvietot to uz veloceliņiem;

33.5. izvietot to zālienos un apstādījumos, izņemot publisku pasākumu laikā;

33.6. izvietot to pludmalē un tuvāk par 50 metriem no noejām uz pludmali, izņemot, ja tiesības veikt saimniecisko darbību šajā vietā iegūtas izsoles kārtībā;

33.7. bojāt apstādījumus vai pilsētvides elementus;

33.8. traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;

33.9. izvietot telti, tenti, nojumi ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas, izņemot iznomātajās Jūrmalas valstspilsētas pludmales teritorijās un pasākumu laikā;

33.10. izmantot plēves un zemas kvalitātes materiālus;

33.11. traucēt tuvumā esošo citu komersantu komercdarbību;

33.12. pārdot dzērienus stikla vai cita veida plīstošā iepakojumā, tajā skaitā publiska pasākuma laikā;

33.13. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;

33.14. aizsegt stacionārus reklāmas objektus, kā arī aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

33.15. izmantot zemas kvalitātes sērijveidā ražotus standarta risinājumus, interjera iekārtas, piemēram, ledusskapjus, izstāžu zāļu vai veikalu aprīkojumu, statīvus un iekārtas (izņemot pašapkalpošanās kafijas aparātus vai ēdināšanas aparātus);

33.16. izvietot vairāk kā vienu tirdzniecības iekārtu, kuras izmērs pārsniedz 2 m x 2 m (galds, speciāla iekārta pārtikas produktu tirdzniecībai vai saldējuma vitrīna un tml.), izņemot, ja:

33.16.1. nomas tiesību dokumentācijā norādīts citādi;

33.16.2. tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā tirdzniecības punkta.

34. Iekārtojot tirdzniecības vietu Centra rajonā papildus šo noteikumu 33. punktā noteiktajam jāievēro šādi kritēriji:

34.1. tirdzniecības vietā tiek nodrošināts Jūrmalas pilsētvides apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

34.2. tirdzniecības vietā tiek izvietoti tikai vieglas konstrukcijas saulessargi ne lielāki kā 2 metri diametrā;

34.3. tirdzniecības iekārtas ir viegli demontējamas;

34.4. tirdzniecības aprīkojumā tiek izmantoti individuāla rakstura etnogrāfiskā mantojuma tradīcijās stilizēti risinājumi vai mūsdienu dizaina risinājumi, piemēram, pūra lādes, rati, salokāmi galdiņi, koka konstrukcijas (izņemot speciālas iekārtas saldējuma tirdzniecībai un pašapkalpošanās iekārtas).

35. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no pārvietojamā tirdzniecības punkta jānodrošina atkritumu urnu izvietošana, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu.

36. Ja tirdzniecība pašvaldībai piederoša īpašuma, valdījumā vai lietošanā esošā teritorijā plānota atsevišķās mēneša dienās, tad pārējā tirdzniecības periodā attiecīgajā tirdzniecības vietā tirdzniecību ir iespējams veikt citam dalībniekam, nodrošinot tirdzniecības vietas pilnvērtīgu izmantošanu, nepārtrauktu darbību.

VIII. Ielu tirdzniecības dalībnieka, ielu tirdzniecības organizatora un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniedzēja pienākumi kārtības nodrošināšanā

37. Ielu tirdzniecības dalībnieks, īslaicīgās ielu tirdzniecības dalībnieks, ielu tirdzniecības organizators un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs:

37.1. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

37.2. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu tirdzniecības vietā;

37.3. par tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un vizuālā risinājuma ievērošanu;

37.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu tirdzniecības vietā un 2 metru rādiusā ap to, tajā skaitā atkritumu urnu izvietošanu un to savlaicīgu iztukšošanu;

37.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību normatīvo aktu prasībām un to uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī par iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu.

38. Ielu tirdzniecības dalībniekam, īslaicīgās ielu tirdzniecības dalībniekam vai ielu tirdzniecības organizatoram un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam pēc pašvaldības izpilddirektora vai viņa pilnvaroto personu, kā arī kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, uzņēmuma reģistrācijas apliecība un pašvaldības izsniegta atļauja.

39. Tirdzniecības vietā veikt tirdzniecību var atļaujā norādītā persona: norādītā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru; vai persona, kas ar atļaujā norādīto juridisko personu ir darba tiesiskās attiecībās vai ir noslēgusi uzņēmuma līgumu un ir attiecīgi pilnvarota.

40. Pašvaldības izpilddirektors var pieprasīt, lai atļaujas saņēmējs ne vēlāk kā trīs darba dienas no paziņojuma saņemšanas brīža uz noteiktu laiku pārvieto tirdzniecības vietu, iespēju robežās paliekot tuvu sākotnēji apstiprinātajai tirdzniecības vietai, šādos gadījumos:

40.1. sakarā ar veicamajiem neatliekamiem remontdarbiem (komunikāciju, ietvju, ielas seguma remonts un tml.);

40.2. saistībā ar pašvaldības saskaņotiem publiskiem pasākumiem;

40.3. ja tiek radīti draudi iedzīvotāju, apmeklētāju vai uzņēmēju drošībai;

40.4. ja tas nepieciešams valstspilsētas projektu īstenošanai.

IX. Pieteikumu un izsniegto atļauju anulēšanas kārtība

41. Pašvaldība ir tiesīga anulēt iesniegto pieteikumu vai izsniegto atļauju, ja:

41.1. atļaujas saņēmējs apzināti ir sniedzis nepatiesas ziņas;

41.2. atļaujas saņēmējs iesniegumā pamato ielu tirdzniecības atļaujas anulēšanas nepieciešamību;

41.3. patvaļīgi mainīts tirdzniecības vietas izvietojums, platība vai vizuālais risinājums;

41.4. tiek tirgotas preču grupas, kuras nav norādītas atļaujā;

41.5. atļaujas saņēmējs neievēro pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi;

41.6. nav veikta, norādītajā termiņā, izrakstītās tāmes/rēķina apmaksa;

41.7. tiek veikta tirdzniecība vai pakalpojumu sniegšana pēc attiecīgi izsniegtās atļaujas termiņa beigām;

41.8. atļaujas saņēmēja darbībā gada laikā atkārtoti konstatēti šajos noteikumos minēto prasību izpildes pārkāpumi.

42. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas anulēšanu, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

X. Noslēguma jautājumi

43. Uzraudzību un kontroli par šo noteikumu ievērošanu nodrošina pašvaldības iestāde Jūrmalas pašvaldības policija un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa.

44. Par šo noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

45. Pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kas izsniegtas līdz noteikumu stāšanās dienai, ir spēkā līdz atļaujā norādītā termiņa beigām.

46. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 37 “Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX PDF

Pielikums Nr.2 DOCX PDF

Pielikums Nr.3 DOCX PDF

Pielikums Nr.4 DOCX PDF


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 48

“Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. saistošie noteikumi ir izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 9. punktu;

1.2. saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ielu tirdzniecības dalībnieks, īslaicīgās tirdzniecības organizators vai ielu tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību ielu tirdzniecības vietas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas (turpmāk – tirdzniecības vieta) iekārtošanu un saņem atļauju; prasības, iekārtojot tirdzniecības vietu; ielu tirdzniecības dalībnieka, īslaicīgās tirdzniecības organizatora un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; nosacījumus atļaujas darbības apturēšanai uz laiku, anulēšanai vai izbeigšanai; atbildību un kontroli par šo noteikumu neievērošanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. lai uzņēmējiem un tirdzniecības dalībniekiem nodrošinātu saprotamāku tirdzniecības atļaujas saņemšanas kārtību un iesniedzamo dokumentu sarakstu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, kas noteiktu kārtību, kādā publiskās vietās tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, jo grozījumi esošajos saistošajos noteikumos pārsniegtu vairāk kā pusi, bet Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140. punkts noteic, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu;

2.2. saistošajos noteikumos ir ievēroti un ņemti vērā Konkurences padomes 2021. gada 1. septembra vēstulē Nr. 1.7-2/1164 un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 5. maija vēstulē Nr. 1-132/3310 noteiktie norādījumi, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija saistošo noteikumu Nr. 26 “Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 59. un 60. punktu .

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekme uz budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. saistošo noteikumu projekts skar fiziskas un juridiskas personas, kuras veic ielu tirdzniecību un sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

4.2. saistošo noteikumu projekts sniegs ielu tirdzniecības dalībniekiem, īslaicīgās tirdzniecības organizatoriem un ielu tirdzniecības organizatoriem atvieglotu pieteikšanās kārtību atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no pārvietojamā tirdzniecības punkta, tiks atvieglots tirdzniecības atļaujas pieteikšanās process, jo ir aktualizētas un optimizētas atļaujas saņemšanas iesniegumu veidlapas un sagatavots atļaujas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saraksts. Kopumā saistošie noteikumi veicinās ielu tirdzniecības dalībniekiem un ielu tirdzniecības organizatoriem labāku pakalpojuma pieejamību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas valstspilsētas administrācija. Saistošie noteikumi nodrošinās institūcijas operatīvāku atļaujas izsniegšanas procesu, jo tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem tiks nodrošināts pārskatāmāks iesniedzamo dokumentu saraksts, kas veicinās operatīvāku dokumentu izskatīšanu un atļaujas izsniegšanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas netika veiktas, jo saistošo noteikumu regulējums ir labvēlīgs privātpersonām un uzņēmējiem, jo tiks nodrošināts operatīvāks atļauju izsniegšanas process. Ņemot vērā uzlaboto kārtību un pieteikuma veidlapas izstrādi, saistošie noteikumi mudinās ielu tirdzniecības dalībniekus, īslaicīgās tirdzniecības organizatorus un ielu tirdzniecības organizatorus saņemt atļauju un veikt atļautu ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, tā pašvaldībai nodrošinot kontroli par izveidotajām ielu tirdzniecības vietām.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF