Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 28. februārīNr. 105

protokols Nr. 2, 62. punkts

Par zemes vienības Kūdra 0023, Jūrmalā,
sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai
zemesgrāmatā

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumu Nr. 99 “Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda” noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 024 0023 piekrīt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais īpašums Kūdra 0023, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 024 0047, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 024 0023 (turpmāk - Zemes vienība), ar kopējo platību 12579 m2 (platība precizēta 12369 m2) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Zemes vienībai nav veikta zemes robežu kadastrālā uzmērīšana, un reģistrācija zemesgrāmatā.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā 2023. gada 3. janvārī saņemts SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) (reģistrēts ar lietas Nr. 1.1-37/23S-63), kurā sniegta informācija par uz Zemes vienības esošo dziļurbumu (kadastra apzīmējums 1300 024 0023 002) un sūkni, kuru lieto ūdensapgādes nodrošināšanai tuvākajā apkaimē esošajiem īpašumiem, tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Vecais ceļš 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 024 0107, Vecais ceļš 9, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000240111, un Vecais ceļš 11, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000240106. Saskaņā ar Possessor sniegto informāciju dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem 2002. gada 10. maijā ir noslēgts līgums par artēziskās akas un dziļurbuma sūkņa uzturēšanu un apsaimniekošanu. Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki turpina apsaimniekot un uzturēt iepriekš minētās būves ūdensapgādes nodrošināšanai.

Possessor ieskatā ir lietderīgi atdalīt atsevišķu zemes vienību dziļurbuma (kadastra apzīmējums 1300 024 0023 002) un sūkņa uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1. punkts noteic, ka līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk-Teritorijas plānojums), Zemes vienība atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC44).

Izvērtējot Zemes vienības, konfigurāciju, lielumu, apbūvi un funkcionalitāti attiecībā pret Veco ceļu, Melnezera ielu, Dūņezera ielu un Stārķu ielu, secināms, ka pirms pirmreizējās zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā lietderīgāk ir zemes vienību sadalīt trīs jaunveidojamās zemes vienībās.

Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) 12. punktā noteikts, ka ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, veidojot jaunu zemes vienību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” 2.10. apakšpunktu, 12., 15. punktu, 19.1. apakšpunktu, 32. punktu, Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 15.2. apakšpunktu, 4.5.44. un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 8. februāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 024 0023 sadalīšanu, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienības Nr. 1 aptuvenā platība ir 0.6016 ha, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Nr. 2 aptuvenā platība ir 0.6015 ha, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienības Nr. 3 aptuvenā platība ir 0.0338 ha, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

5. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresāc. objekts

Adresācijas objekta numurs

Adresācijas objekta esošā adrese

Adresācijas objekta jaunā adrese

Piešķirt adresi

Zemes vienība

Nr. 1

-

Melnezera iela 2, Jūrmala

Piešķirt adresi

Zemes vienība

Nr. 2

-

Vecais ceļš 4, Jūrmala

Piešķirt adresi

Zemes vienība

Nr.3

-

Vecais ceļš 2A, Jūrmala

6. Noteikt, ka zemes vienībām Nr. 1 un Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

7. Noteikt, ka zemes vienībai Nr. 3 nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).

8. Jaunveidojamo zemes vienību precīzās platības un apgrūtinājumi ar to precīzām platībām tiks noteiktas pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un apgrūtinājumu plāna izgatavošanas.

9. Zemes vienību īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienību teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF