Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 30. martāNr. 116

protokols Nr. 3, 15. punkts

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā,
kustamās mantas atsavināšanu

Ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 415 (protokols Nr. 14, 9. punkts)"Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, slēgšanu, demontāžu un Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukuma projekta izstrādi” Jūrmalas Sporta servisa centram (turpmāk – Centrs) tika uzdots nodrošināt Majoru sporta laukuma slēgšanu un demontāžu, kā arī izstrādāt projektu Jūrmalas Majoru vidusskolas (turpmāk - Skola) āra sporta laukuma būvniecībai, kas nepieciešams Skolas vispārējās izglītības sporta programmu īstenošanai.

Ņemot vērā plānoto Majoru sporta laukuma funkcijas maiņu un pārbūvi par Skolas āra sporta laukumu, kas neparedz ziemas slidošanu, ir zudusi nepieciešamība pēc slidošanas pakalpojumu nodrošināšanas, kā arī Centra aktīvu sastāvā esošo iekārtu un inventāra uzturēšanas un ekspluatācijas.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši Atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktam publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, pārdodot izsolē.

Konstatējams, ka Centra aktīvu sastāvā ir šādas iekārtas un inventārs (turpmāk – Kustama manta), kas nav nepieciešama Centra un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai:

1. Ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA;

2. Ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs – D80/90 B-FT 320A;

3. Saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu;

4. Ledus saldēšanas iekārtas aprīkojums – Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l);

5. 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.)

6. Elektroniskais tablo;

7. Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64x34);

8. Inline laukuma segums (kopējais apjoms – 1624 m2).

Izvērtējot Kustamās mantas funkcijas un pielietojuma ierobežojumus, lietderīgi ir Kustamo mantu atsavināt – pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Pašvaldību likuma 73. panta ceturto daļu, Atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, 10. pantu un 34. pantu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.apakšpunktā noteikto un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu un 52.panta trešo daļu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atļaut Jūrmalas Sporta servisa centram atsavināt Centra bilancē esošo Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GUPO” (reģ. Nr. 40003982007) 2023. gada 14. februārī sagatavoto atzinumu un Centra aktīvu sastāvā esošo iekārtu un inventāra bilances vērtību, apstiprināt šādu Kustamās mantas nosacīto cenu

2.1. Ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA – 17 545 euro;

2.2. Ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs – D80/90 B-FT 320A – 631 euro;

2.3. Saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu – 124 911 euro;

2.4. Ledus saldēšanas iekārtas aprīkojums – Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l) – 252 euro;

2.5. 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.) – 118 euro;

2.6. Elektroniskais tablo – 3 583 euro;

2.7. Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64x34) – 35 008 euro;

2.8. Inline laukuma segums (kopējais apjoms – 1624 m2) – 20 884 euro.

3. Kustamo mantu sadalīt piecos izsoles objektos (turpmāk - lotes) un pārdot kā lietu kopības:

3.1. Pirmā lote - ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA un ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs – D80/90 B-FT 320A;

3.2. Otrā lote - saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu, Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96 % (5 x 1000 l) un 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.)

3.3. Trešā lote - Elektroniskais tablo;

3.4. Ceturtā lote - Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu;

3.5. Piektā lote - Inline laukuma segums (kopējais apjoms – 1624 m2).

4. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Centra direktora p.i.;

4.2. Komisijas locekļi:

4.2.1. Centra Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;

4.2.2. Centra Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieks;

4.2.3. Centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs;

4.2.4. Centra Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vecākais referents.

5. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

6. Komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

7. Komisijai priekšsēdētājam apstiprināt izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

8. Centra direktora p.i. pēc piedāvātās augstākas cenas samaksas par nosolīto Kustamo mantu iesniegt tuvākajā domes sēdē lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

9. Centrs pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas nodrošina pirkuma līgumu noslēgšanu Kustamās mantas izsoles noteikumu noteiktajā kārtībā.

10. Atsavināšanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ieskaitāmi Centra budžetā.

11. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Komisijas priekšsēdētājam.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums - Kustamās mantas izsoles noteikumi PDF

Pielikuma 1.pielikums - Atskaite par kustamās mantas vērtības aprēķinu PDF

Pielikuma 2.pielikums - Pieteikums kustamās mantas izsolei DOCX PDF

Pielikuma 3.pielikums - Kustamās mantas pirkuma līgums PDF

Pielikuma 4.pielikums - Nodošanas - pieņemšanas akts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF