Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 29. jūnijāNr. 240

protokols Nr. 7, 15. punkts

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1,
Jūrmalā, kustamās mantas pirmās
izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otrās izsoles ar lejupejošu
soli rīkošanu

Jūrmalas dome (turpmāk – Dome) 2023. gada 30. martā pieņēma lēmumu Nr. 116 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru nolēma atļaut Jūrmalas Sporta servisa centram (turpmāk – Centrs) atsavināt Centra bilancē esošās iekārtas un inventāru (turpmāk – Kustama manta), pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja Kustamās mantas pirmās izsoles nosacīto cenu , kā arī apstiprināja Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas izsoles noteikumus.

Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 27. aprīļa plkst. 15.00 tika iesniegts viens piedāvājums uz divām lotēm. Ar Lēmumu izveidotā izsoles komisija, konstatēja, ka pretendenta lotes solītā sākumcena ir zem izsoles lotes noteiktās sākumcenas, līdz ar to iesniegtais piedāvājums neatbilst izsoles noteikumu prasībām un nolēma iesniegto piedāvājumu nevērtēt. Līdz ar to Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa noteic, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajās likumā paredzēto atsavināšanas veidu, savukārt šī likuma 33.panta pirmā daļa noteic, ka rīkojot izsoli ar lejupejošu soli, institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, nosaka slepeno cenu.

Kustamās mantas atsavināšanas komisija 2023.gada 27. aprīļa sēdē (protokola Nr. 2) izskatīja jautājumu par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli, nosakot slepeno cenu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 73. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, 10. pantu un 34. pantu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. apakšpunktā noteikto un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu un 52. panta trešo daļu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, Kustamās mantas pirmo izsoli.

2. Atļaut Centram pārdot Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamo mantu, rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli, nosakot slepeno cenu.

3. Ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GUPO” (reģ. Nr. 40003982007) 2023. gada 14. februārī sagatavoto atzinumu, apstiprināt šādu Kustamās mantas nosacīto cenu:

2.1. Ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA – 17 545 euro;

2.2. Ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs – D80/90 B-FT 320A – 631 euro;

2.3. Saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu – 124 911 euro;

2.4. Ledus saldēšanas iekārtas aprīkojums – Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96% (5 x 1000 l) – 252 euro;

2.5. 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.) - 118 euro;

2.6. Elektroniskais tablo – 3 583 euro;

2.7. Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu (64x34) – 35 008 euro;

2.8. Inline laukuma segums (kopējais apjoms - 1624 m2) – 20 884 euro.

2.9. Hokeja vārti (6 gab./3 kompl.) – 819 euro.

3. Kustamo mantu sadalīt sešos izsoles objektos (turpmāk - lotes) un pārdot kā lietu kopības:

3.1. Pirmā lote - ledus tīrīšanas mašīna ENGO 200SX ELETTRA un ledus tīrīšanas mašīnas akumulatoru lādētājs – D80/90 B-FT 320A;

3.2. Otrā lote - saldēšanas iekārta ar ledus laukuma EPDM aprīkojumu, Fritherm Etilēnglikola koncentrāts 96% (5 x 1000 l) un 1000 l plastmasa konteineri (3 gab.)

3.3. Trešā lote - Elektroniskais tablo;

3.4. Ceturtā lote - Hokeja laukuma bortu sistēma ar aprīkojumu;

3.5. Piektā lote - Inline laukuma segums (kopējais apjoms - 1624 m2).

3.6. Sestā lote – hokeja vārti (6 gab./ 3 kompl.).”

4. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles ar lejupejošu soli noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5. Kustamās mantas rakstisku izsoli ar lejupejošu soli mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas atsavināšanas komisijai (turpmāk – Komisija), kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta lēmumu Nr. 116 „Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu”.

6. Centra direktora p.i. pēc piedāvātās augstākas cenas samaksas par nosolīto Kustamo mantu iesniegt tuvākajā domes sēdē lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

7. Centram pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas nodrošināt pirkuma līgumu noslēgšanu Kustamās mantas izsoles noteikumu noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums - Kustamās mantas izsoles noteikumi PDF

Pielikuma 1.pielikums - Atskaite par kustamās mantas vērtības aprēķinu PDF

Pielikuma 2.pielikums - Pieteikums kustamās mantas izsolei DOCX PDF

Pielikuma 3.pielikums - Kustamās mantas pirkuma līgums PDF

Pielikuma 4.pielikums - Nodošanas - pieņemšanas akts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF