Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 321

protokols Nr. 8, 8. punkts

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1,
Jūrmalā, kustamās mantas izsoles
rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma
noslēgšanu

Jūrmalas dome 2023. gada 29. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 240 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu”, ar kuru nolēma atļaut Jūrmalas Sporta servisa centram (turpmāk – Centrs) atsavināt Centra bilancē esošās iekārtas un inventāru, pārdodot to rakstiskā otrā izsolē ar lejupejošu soli, nosakot slepeno cenu un apstiprināja kustamās mantas otrās izsoles nosacīto cenu , kā arī apstiprināja Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas izsoles noteikumus.

Centra telpās Jomas ielā 17, Jūrmalā, 2023. gada 14. jūlijā plkst. 12:00 notika Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas otrā izsole ar lejupejošu soli, nosakot slepeno cenu, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Sporta biedrība “Talsu hokeja klubs” (turpmāk – izsoles dalībnieks) uz trīs lotēm: Elektroniskais tablo (turpmāk - trešā lote), Inline laukuma segums (turpmāk - piektā lote) un Hokeja vārti (turpmāk - sestā lote). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena par trešo loti ir 1 505 euro (viens tūkstotis pieci simti pieci euro), par piekto loti – 5 504 euro (pieci tūkstoši pieci simti četri euro) un par sesto loti – 501 euro (pieci simti viens euro).

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā cena par trešo loti, piekto loti un sesto loti ir augstāka nekā izsoles komisijas, kura apstiprināta ar Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta lēmumu Nr. 116 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu”, noteiktā slepenā cena, izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši izsoles noteikumu 5.11. apakšpunktam, piedāvātā augstākā pirkuma summa, kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu (turpmāk – pirkuma summa), izsoles uzvarētājam jāsamaksā piecu darba dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas. Izsoles uzvarētājs 2023. gada 26. aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu par trešo loti – 359 euro (trīs simti piecdesmit deviņi euro) un 2023. gada 27. aprīlī par piekto loti – 2 089 euro (divi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro). No Izsoles uzvarētāja 2023. gada 13. jūlijā ir saņemts iesniegums Nr. 3 (dokumenta reģistrācijas. Nr. 1-15/144) ar lūgumu neatmaksāt nodrošinājuma summu, kas tika iemaksāta uz 2023. gada 27. aprīļa Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, kustamās mantas izsoli ar augšupejošu soli, kura ar Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 240 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu” tika atzīta par nenotikušu, bet pieņemt kā nodrošinājuma summu 2023. gada 14. jūlijā rīkotajā Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, kustamā mantas otrajā izsolē ar lejupejošu soli. Izsoles uzvarētājs 2023. gada 11. jūlijā iemaksāja nodrošinājumu par sesto loti – 82 euro (astoņdesmit divi euro) apmērā un atlikušo pirkuma maksu par trešo loti – 1 146 euro (viens tūkstotis viens simts četrdesmit seši euro), piekto loti – 3 415 euro (trīs tūkstoši četri simti piecpadsmit euro) un sesto loti – 419 euro (četri simti deviņpadsmit euro) 2023. gada 18. jūlijā, līdz ar to ir pamats apstiprināt Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas otrās izsoles ar lejupejošu soli rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 36. panta pirmo daļu, Kustamās mantas izsoles noteikumu 5.11. un 5.16. apakšpunktu un ņemot vērā izsoles komisijas 2023. gada 14. jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr. 4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2023. gada 14. jūlijā notikušās Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, otrās izsoles ar lejupejošu soli rezultātus un pārdot elektronisko tablo par pirkuma maksu – 1 505 euro ( viens tūkstotis pieci simti pieci euro), inline laukuma segumu par pirkuma maksu – 5 504 euro (pieci tūkstoši pieci simti četri euro) un hokeja vārtus par pirkuma maksu – 501 euro (pieci simti viens euro) izsoles uzvarētājam – Sporta biedrībai “Talsu hokeja klubs”, reģistrācijas Nr. 50008023431.

2. Uzdot Centram virzīt parakstīšanai kustamās mantas pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmuma Nr. 240 “Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu” 3. pielikumu – Kustamās mantas pirkuma līguma paraugformu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF