Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 326

protokols Nr. 8, 13. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija
lēmumā Nr. 243 “Par detālplānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Silu ielā 35, Jūrmalā” un jauna
darba uzdevuma
apstiprināšanu

Ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – noteikumi Nr. 628) 98. un 126. punktu, saskaņā a r Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumu Nr. 243 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr. 243) tika uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000146118, un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi, tātad, līdz 2023. gada 26. maijam.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldē 2023. gada 27. aprīlī tika saņemts detālplānojuma izstrādātāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “8. Darbnīca”, reģistrācijas Nr. 40103480281 iesniegums ar lūgumu detālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Izskatot sagatavoto detālplānojuma grozījumu redakciju tika konstatēts, ka būvdarbi detālplānojuma teritorijā veikti ar atkāpēm no saskaņotās būvniecības dokumentācijas. Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijas būvinspektors veica nepieciešamās pārbaudes un darbības administratīvā procesa attiecīgā lēmuma pieņemšanai. Tā kā būvniecība detālplānojuma teritorijā ir pieļaujama, taču tā veikta ar atkāpēm no būvatļaujas, tad saskaņā ar Būvniecības likuma 18. panta piektās daļas 2. punktu ir nepieciešams turpināt detālplānojuma grozījumu izstrādi, lai turpmāk būtu iespējams sakārtot būvniecības dokumentāciju.

Ievērojot minētos apstākļus, detālplānojums netika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai darba uzdevuma derīguma termiņa laikā. Ņemot vērā to, ka darba uzdevuma derīguma termiņš ir jau beidzies, un tas pagarināts netika tā darbības laikā, Jūrmalas domei nav tiesiska pamata atjaunot detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņu, kurš ir beidzies, jo šādu pilnvarojumu noteikumi Nr. 628 neparedz.

Lai atjaunotu procesuālo termiņu darba uzdevumam, un nodrošinātu detālplānojuma turpmāko virzību, nepieciešams veikt grozījumus Lēmumā Nr. 243 un apstiprināt jaunu darba uzdevumu.

Ņemot vērā to, ka darba uzdevumā, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr. 243, minēto institūciju nosacījumi ir saņemti, nepieciešams izvērtēt saņemto nosacījumu derīguma termiņus un aktuālo informāciju.

Jaunā darba uzdevuma derīguma termiņš tiek noteikts līdz 2024. gada 30. decembrim, kas ir objektīvi pietiekams laiks darbībām, kas nepieciešamas detālplānojuma publiskajai apspriešanai, atzinumu saņemšanai un apstiprināšanai.

Pamatojoties uz noteikumu Nr. 628 98. punktu, un saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 19. jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/8), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Lēmumā Nr. 243 šādu grozījumu:

Izteikt 1. pielikumu “Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei” jaunā redakcijā (pielikums), nosakot ka detālplānojuma darba uzdevums ir derīgs līdz 2024. gada 30. decembrim.

2. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

3. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF