Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 27.jūlija 326.lēmumu
Atvērt sākotnejo redakciju

2021.gada 27.maijāNr. 243

protokols Nr. 7, 32. punkts

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Silu ielā 35, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2005.gada 15.septembrī ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.15 “Par detālplānojuma - Attīstības plāna grozījuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30 un projekta saistošās daļas apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.15).

Saskaņā ar detālplānojumu zemesgabals Silu ielā 35, Jūrmalā, atrodas “Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P).

Spēkā esošajā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums) zemesgabals Silu ielā 35, Jūrmalā, atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2).

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam detālplānojums ir spēkā līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Lai piemērotu Teritorijas plānojuma nosacījumus Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2) un izvērtētu zemesgabala sadalīšanas iespējas, zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā, jāveic grozījumi detālplānojumā.

Pamatojoties uz ar Saistošajiem noteikumiem Nr.15 apstiprināto detālplānojumu, Domes Būvvalde 2019.gada 23.oktobrī ir izdevusi Būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2019-5397 (2406) savrupmājas un pirts būvniecībai Silu ielā 35, Jūrmalā. Domes Pilsētplānošanas nodaļa konstatēja, ka apbūves ieceres apbūves blīvums neatbilst detālplānojumā noteiktajam apbūves blīvumam.

Teritorijas plānojuma 2497.punktā ir noteikts, ka izstrādes stadijā esošos būvprojektus pabeidz saskaņā ar izsniegto un spēkā esošo plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai projektēšanas nosacījumiem.

Lai varētu turpināt uzsākto būvniecības procesu, saskaņot izmaiņas un īstenot iecerēto apbūvi atbilstoši Teritorijas plānojumam, nepieciešams izdot jaunus ar būvniecības ieceri saistītus dokumentus, tostarp izmaiņas būvatļaujā un būvprojektā atbilstoši detālplānojumam, savukārt tas nozīmē, ka ir nepieciešamas izdarīt grozījumus detālplānojumā.

Domē 2021.gada 20.aprīlī ir saņemts zemesgabala īpašnieka iesniegums ar ierosinājumu uzsākt detālplānojuma grozījumus ar mērķi plānotajai apbūvei piemērot Teritorijas plānojuma nosacījumus un izvērtēt zemesgabala sadalīšanas iespējas.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98. un 126.punktu, un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā, kadastra numurs 13000146118 (turpmāk – detālplānojuma grozījumi).

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 326.lēmumu

Pielikums Nr.2 PDF