Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 27.jūlija 326.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2021.gada 27.maijāNr. 243

protokols Nr. 7, 32. punkts

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Silu ielā 35, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2005.gada 15.septembrī ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.15 “Par detālplānojuma - Attīstības plāna grozījuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30 un projekta saistošās daļas apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.15).

Saskaņā ar detālplānojumu zemesgabals Silu ielā 35, Jūrmalā, atrodas “Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P).

Spēkā esošajā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums) zemesgabals Silu ielā 35, Jūrmalā, atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2).

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam detālplānojums ir spēkā līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Lai piemērotu Teritorijas plānojuma nosacījumus Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2) un izvērtētu zemesgabala sadalīšanas iespējas, zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā, jāveic grozījumi detālplānojumā.

Pamatojoties uz ar Saistošajiem noteikumiem Nr.15 apstiprināto detālplānojumu, Domes Būvvalde 2019.gada 23.oktobrī ir izdevusi Būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2019-5397 (2406) savrupmājas un pirts būvniecībai Silu ielā 35, Jūrmalā. Domes Pilsētplānošanas nodaļa konstatēja, ka apbūves ieceres apbūves blīvums neatbilst detālplānojumā noteiktajam apbūves blīvumam.

Teritorijas plānojuma 2497.punktā ir noteikts, ka izstrādes stadijā esošos būvprojektus pabeidz saskaņā ar izsniegto un spēkā esošo plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai projektēšanas nosacījumiem.

Lai varētu turpināt uzsākto būvniecības procesu, saskaņot izmaiņas un īstenot iecerēto apbūvi atbilstoši Teritorijas plānojumam, nepieciešams izdot jaunus ar būvniecības ieceri saistītus dokumentus, tostarp izmaiņas būvatļaujā un būvprojektā atbilstoši detālplānojumam, savukārt tas nozīmē, ka ir nepieciešamas izdarīt grozījumus detālplānojumā.

Domē 2021.gada 20.aprīlī ir saņemts zemesgabala īpašnieka iesniegums ar ierosinājumu uzsākt detālplānojuma grozījumus ar mērķi plānotajai apbūvei piemērot Teritorijas plānojuma nosacījumus un izvērtēt zemesgabala sadalīšanas iespējas.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98. un 126.punktu, un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā, kadastra numurs 13000146118 (turpmāk – detālplānojuma grozījumi).

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 27.maija lēmumam Nr.243

(protokols Nr.7, 32.punkts)
Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 326.lēmumu

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Silu ielā 35

(kadastra numurs 1300 014 6118, zemesgabala platība 4500 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

Vārds Uzvārds, personas kods

2. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs:

Vārds Uzvārds, personas kods

3. Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

Spēkā esošajā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums) zemesgabals Silu ielā 35, Jūrmalā, atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes procesu nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 126.punkts un tā nepieciešamību nosaka Teritorijas plānojuma 2497.punkts.

4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis

Izstrādāt detālplānojuma grozījumus, lai varētu turpināt uzsākto būvniecības procesu, saskaņojot izmaiņas uzsāktai būvniecības iecerei, un noteikt apbūves rādītājus atbilstoši Teritorijas plānojumam, kā arī nepieciešams izdot jaunus ar būvniecības ieceri saistītus dokumentus, tostarp izmaiņas būvatļaujā un būvprojektā atbilstoši detālplānojuma grozījumiem.

5. Detālplānojuma grozījumu teritorija

PDF

6. Zemesgabala Silu ielā 35, Jūrmalā raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Mellužos, kvartālā starp Silu ielu, Vasaras ielu, Kadiķu ielu un Ģertrūdes prospektu.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS2),

6.3.Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

7. Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei
(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”)

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VSIA “Latvijas Valsts ceļi”;

7.1.3. Veselībasinspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Tet”;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. AS “Sadales tīkls”;

7.1.8. AS „Gaso”;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas būvniecības daļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.11. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

7.2. Detālplānojuma sastāvs veidojams atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1.janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

7.5. Papildus prasība detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

7.5.1. veikt biotopu izpēti, atzinumu sagatavojot sertificētam biotopu ekspertam;

7.5.2. dendrologam veikt koku vērtējumu, paredzot saglabāt ainaviski vērtīgos kokus.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), viena planšete izvietošanai publiskajā ārtelpā. Digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami divi eksemplāri (CD vai USB datu nesējs), no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula; turpmāk – Datu regula). Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Datu regulu.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, ziņojumu par saņemtajiem priekšlikumiem un atzinumiem, ziņojumu par publiskās apspriešanas laikā veiktajām izmaiņām detālplānojuma redakcijā, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu, izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri (1CD un 1USB datu nesējs), no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Datu regulu.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9.Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 3 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kur vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Datu regulu un elektroniskā formātā (1CD un 1USB), kur pievienots eksemplārs, kurā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Datu regulu.

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 27.maija lēmumam Nr.243

(protokols Nr.7, 32.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu

Jūrmalā,

2021.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ___ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā” (prot.Nr.___.punkts) (turpmāk – Lēmums), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk - Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā (kadastra numurs 13000146118) detālplānojuma grozījumu (turpmāk – Detālplānojuma grozījumi) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Domei izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma grozījumu izstrādes procedūru īstenošanu.

1.2. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādes
procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs, pamatojoties uz Domes izrakstītājiem rēķiniem, apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma grozījumu izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.3. Dome rēķinus sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavots rēķins uzskatāms par saistošu Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Dome rēķinu elektroniski nosūta Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam uz e-pasta adresi e-pasts.

2.4. Maksājuma dokumentos Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam jāuzrāda maksājuma mērķis, Līguma numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai Dome saprastu par ko konkrētais maksājums tiek veikts.

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Dome ir saņēmusi maksājumu rēķinā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.6. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti , Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. pēc Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Domei informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, apstiprināšanu un tā īstenošanu.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma grozījumu teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma grozījumu izstrādei nepieciešamo nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas Lēmuma 1.pielikuma 7.1.punktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātāja lūguma Dome nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valsts institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

3.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

4. Citi noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei izņemot 4.2.punktā noteikto.

4.2. Līgums zaudē spēku pirms saistību izpildes, ja vienlaikus mainās zemesgabala īpašnieks un, ja Pusēm nav nekādu pretenziju vienai pret otru sakarā ar šī Līguma saistību izpildi un Dome pieņem lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __.____lēmuma Nr.___ „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā” atcelšanu vai šī Lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu. Šādā gadījumā atsevišķa vienošanās par šī Līguma izbeigšanu nav nepieciešama un Puses vienojas, ka šis līgums zaudēs spēku datumā, kādā stāsies spēkā Domes lēmums par Lēmuma atcelšanu.

4.3. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.6. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz trīs lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Konta Nr. LV81PARX0002484577002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

Tālrunis: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/ E.Stobovs /

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs

Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

________________________________

/V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF