Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 377

protokols Nr. 9, 42. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658
”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai Jūrmalā”
(Nr. 9.3.1.1/19/I/031)
īstenošanu”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 3. panta otrās daļas 1. punktu, 4. panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta pirmās daļas 21. punktu un ievērojot starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (turpmāk – Administrācija) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, (turpmāk – CFLA) 2020. gada 17. janvārī noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) tiek nodrošināta projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (turpmāk – projekts) ietvaros paredzēto darbību īstenošana ar projekta īstenošanas termiņu 2023. gada 31. decembris.

Ņemot vērā:

1. Jūrmalas domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 4 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” un Vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem, kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas ir noteiktas 2 302 980.43 euro (divi miljoni trīs simti divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro, 43 centi), t.sk.: projekta attiecināmās izmaksas 1 630 237.06 euro (viens miljons seši simti trīsdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi euro, 06 centi), kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 %, jeb 1 385 701.50 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti viens euro, 50 centi), valsts budžeta dotācija ir 2.25 %, jeb 36 680.34 euro (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit euro, 34 centi), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12.75 %, jeb 207 855.22 euro (divi simts septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro, 22 centi), kas sedzams no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu. Projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu ir 672 743.37 euro (seši simti septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro, 37 centi);

2. Administrācijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AMATNIEKS” (reģistrācijas Nr. 49203000191) starpā 2023. gada 31. janvārī noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 1.2-16.4.2/23-117 (turpmāk – Līgums Nr. 1) ietvaros tiek veikta ēku pārbūve Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, lai izveidotu infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem;

3. Administrācijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SHENBERG” (reģistrācijas Nr. 40203189937) starpā 2023. gada 31. janvārī noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 1.2-16.4.2/23-129 (turpmāk – Līgums Nr. 2) ietvaros tiek veikta ēkas pārbūve Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, lai izveidotu jaunu grupu dzīvokļu pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem;

4. Līguma Nr. 1 nosacījumiem, un tā ietvaros noteiktā būvdarbu līguma summa ir 1 039 255.54 euro (viens miljons trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro, 54 centi), kas, pamatojoties uz būvdarbu veicēja iesniegtu papildu, iepriekš neplānotu darbu – ēkas fasādes plaknes izlīdzināšanas un sienu apmetumu papildus apjomu darbu tāmi un 2023. gada 11. jūlijā budžetā veiktajām izmaiņām Nr. 4.4-1/15, kas veiktas atbilstoši Administrācijas 2023. gada 20. janvāra rīkojuma Nr. 1.1-14/23/24 “Par izmaiņām vai budžeta grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmēs” 4.1. apakšpunktā noteiktā, tika palielināta par 34 435.79 euro (trīsdesmit četriem tūkstošiem četri simti trīsdesmit pieciem euro, 79 centi), kopējo būvdarbu summu palielinot līdz 1 073 691.33 euro (viens miljons septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit viena euro, 33 centi), papildu būvdarbiem nepieciešamo summu pārvirzot no projekta ietvaros paredzētajām aprīkojuma iegādes izmaksām;

5. projekta budžetā un šī lēmuma 4. punktā noteikto, aprīkojuma iegādei Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, projekta budžeta ietvaros apstiprinātais finansējums ir 24 564.00 euro (divdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro, 00 centi);

6. Līguma Nr. 2 nosacījumiem, un tā ietvaros noteiktā būvdarbu līguma summa ir 1 053 807.32 euro (viens miljons piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņi euro, 32 centi);

7. projekta budžetā noteikto, aprīkojuma iegādei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, projekta budžeta ietvaros apstiprinātais finansējums ir 39 000.00 euro (trīsdesmit deviņi tūkstoši euro, 00 centi);

8. Administrācijas organizēto iepirkumu:

- “Mēbeļu iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”;

- “Žalūziju iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”;

- “Sadzīves tehnikas iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”;

- “Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana keramikas darbnīcas izveidei specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”;

- “Rehabilitācijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”

Kopējā paredzamā līgumcena ir 79 686.54 euro (septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro, 54 centi), kas pārsniedz projekta budžetā paredzētos finanšu līdzekļus aprīkojuma iegādei, un papildus līdzekļi, kas tiek piesaistīti sastāda 16 122.54 euro (sešpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 54 centi).

9. būvdarbu gaitā atklātiem papildu nepieciešamiem darbiem Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, kas sākotnēji nebija paredzēti un 2023. gada 10. augustā būvdarbu veicēja iesniegtu papildu darbu tāmi par būtiska apjoma papildu grunts ar būvgružu piemaisījumu norakšanu un uztilizāciju, papildu būvdarbu veikšanai nepieciešamā summa sastāda 76 120.72 euro (septiņdesmit seši tūkstoši viens simts divdesmit euro, 72 centi);

10. CFLA 2023. gada 3. jūlija vēstulē Nr. 39-2-40.2/4254 norādīto, CFLA ieskatā, Administrācija, noslēdzot 2022. gada 1. augusta pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/22-936 par papildus nepieciešamo risinājumu izstrādi ēku Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, ar pamata būvprojekta izstrādātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “5. iela” (reģistrācijas Nr. 40003276682), ir pārkāpusi Publisko iepirkumu likumā noteikto, jo CFLA ieskatā, papildu nepieciešamie projektēšanas darbi (siltummezgla pārbūves risinājumi un ārējā ūdensvada pārbūves risinājumi) bija nodalāmi no pamat būvprojekta izstrādes, kā rezultātā CFLA piemērojusi Administrācijai finanšu korekciju projekta ietvaros 4 653.81 euro (četri tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro, 81 cents) apmērā;

11. CFLA 2023. gada 4. jūlija vēstulē Nr. 39-2-40/4304 “Par projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/031 īstenošanas gaitu” norādīto, ņemot vērā būvdarbu gaitu un projekta īstenošanas laiku līdz 2023. gada 31. decembrim, pastāv risks nepabeigt projekta īstenošanu tam paredzētajā termiņā, kā rezultātā projekta īstenošanas pabeigšana būs nodrošināma no Administrācijas budžeta līdzekļiem, tāpēc nepieciešamo finanšu līdzekļu pieejamība ir būtisks priekšnosacījums operatīvai projektā plānoto darbību īstenošanai;

atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktā noteiktajam, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

“6. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 2 393 563.98 euro (divi miljoni trīs simti deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro, 98 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

6.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 625 583.25 euro (viens miljons seši simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro, 25 centi), kur:

6.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 %, jeb 1 381 745.76 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit pieci euro, 76 centi);

6.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15 %, jeb 243 837.49 euro (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro, 49 centi), no tā:

6.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2.25 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 36 575.63 euro (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro, 63 centi);

6.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12.75 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 207 261.86 euro (divi simts septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro, 86 centi), kas sedzams no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu.

6.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 763 326.92 euro (septiņi simti sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti divdesmit seši euro, 92 centi), kas sedzams no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu.

6.3. ārpus projekta izmaksu summa, kas izlietota būvprojekta dokumentācijas izmaksu segšanai un CFLA atzinumā norādītas kā ārpus projekta izmaksas ir 4 653.81 euro (četri tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro, 81 cents), un kas jāsedz no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta.

7. Noteikt, ka Projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums 10 % apmērā no vienošanās par projekta īstenošanu iekļautām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un Valsts budžeta dotācija summām jeb 142 238.18 euro (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro, 18 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 19. punktā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu.”.

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF