Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658
”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031)
īstenošanu”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 3. panta otrās daļas 1.punktu, 4. panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta pirmās daļas 21. punktu, un starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (turpmāk – Administrācija) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, (turpmāk – CFLA) 2020. gada 17. janvārī noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) tiek nodrošināta projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (turpmāk – projekts) ietvaros paredzēto darbību īstenošana.

Saskaņā ar:

1. Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 52. punktā noteikto un Vienošanās par projekta īstenošanu 1. pielikuma “Vienošanās vispārīgie noteikumi” 1.1. punktā noteikto, lai projekta ietvaros veiktie izdevumi tiktu atzīti par attiecināmiem un finansējamiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta dotācijas, projekta darbību īstenošanai ir jābūt pabeigtai un norēķiniem veiktiem līdz 2023. gada 31. decembrim;

2. Jūrmalas domes (turpmāk – Dome) 2022. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 477 (protokols Nr. 16, 27. punkts) “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” likvidāciju”, ar kuru tika nolemts uzsākt pašvaldības iestādes Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti”, reģistrācijas Nr. 90010991438, likvidāciju, ar 2023. gada 1. janvāri deleģējot minētās iestādes funkcijās ietilpstošos pārvaldes uzdevumus pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”, reģistrācijas Nr. 50003220021;

3. Domes 2022. gada 20. decembra lēmumu Nr. 619 (protokols Nr. 18, 56. punkts) “Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka””, ar kuru “Veselības un sociālās aprūpes centra – Sloka” bezatlīdzības lietošanā ir nodoti vairāki nekustamie īpašumi, tostarp – nekustamais īpašums Dūņu ceļš 2, Jūrmalā (kadastra Nr. 13000266108), kurā projekta ietvaros plānots attīstīt infrastruktūru sociālo pakalpojumu nodrošināšanai;

4. Domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 443 (protokols Nr. 14, 38. punkts) “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumā Nr. 299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr. 9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādājamo Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam” 2. redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu”, ar kuru tika nolemts projekta ietvaros veidot četras papildu vietas specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanai, tādejādi, projekta ietvaros veidojot plānotās astoņas vietas grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai un 34 (trīsdesmit četras) vietas – sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas projekta ietvaros paredzētas Dūņu ceļš 2, Jūrmalā;

5. Domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 444 (protokols Nr. 14, 39. punkts) “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”, ar kuru projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas tika noteiktas 1 692 421.77 euro (viens miljons seši simti deviņdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit viens euro, 77 centi), tai skaitā:

Projekta kopējās izmaksas apstiprinātas 1 692 421.77 euro (viens miljons seši simti deviņdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit viens euro, 77 centi), tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas apstiprinātas 1 630 237.06 euro (viens miljons seši simti trīsdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi euro, 06 centi), kur:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 %, jeb 1 385 701.50 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti viens euro, 50 centi);

- nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15 %, jeb 244 535.56 euro (divi simti četrdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro, 50 centi), no tā - valsts budžeta dotācija ir 2.25 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 36 680.34 euro (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit euro, 34 centi) un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12.75 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 207 855.22 euro (divi simts septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro, 22 centi).

Projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 62 184.71 euro (sešdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro, 71 cents) un, pamatojoties uz kuru Sociālo pakalpojumu attīstības padome ar 2022. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 52 apstiprināja grozījumus “Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017. – 2020. gadam”, kā rezultātā 2022. gada 6. decembrī ir ierosināti grozījumi Vienošanās par projekta īstenošanu.

Pamatojoties uz Administrācijas noslēgtajiem iepirkumu konkursa rezultātiem:

1. 2022. gadā īstenotā atklāta konkursa ar ID Nr. JVA 2022/53 “Būvdarbi jaunu grupu dzīvokļu izveidei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā” rezultātiem, 2022. gada 23. novembrī pieņemts Atklāta konkursa procedūras ziņojums, piešķirot iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA “SHENBERG”, reģistrācijas Nr. 40203189937, jo tā piedāvājums ir atbilstošs visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu 1 053 807.32 euro (viens miljons piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņi euro un 32 centi) ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Plānotās projekta indikatīvās izmaksas bija 697 765.89 euro (seši simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro un 89 centi), kā rezultātā nepieciešamais papildu finansējums ir 356 041.43 euro (trīs simti piecdesmit seši tūkstoši četrdesmit viens euro un 43 centi) apmērā. Atbilstoši iepirkuma konkursa nosacījumiem, būvdarbu izpilde ir veicama un objekts ekspluatācijā ir nododams 10 (desmit) mēnešu laikā pēc paziņojumā par būvdarbu uzsākšanu norādītā datuma. Lai būvdarbus pabeigtu, objektu ekspluatācijā nodot un gala norēķinus ar būvdarbu veicēju veiktu līdz 2023. gada 31. decembrim, paziņojums par būvdarbu uzsākšanu ir jāizsniedz pēc iespējas drīzāk, taču ne vēlāk kā līdz 2023. gada 3. februārim;

2. 2022. gadā īstenotā atklāta konkursa ar ID Nr. JVA 2022/95 “Būvuzraudzība būvdarbiem infrastruktūras pilnveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” Daļas Nr. 1 un Nr. 2 rezultātiem, 2023. gada 9. janvārī ir pieņemts Atklāta konkursa procedūras ziņojums piešķirot iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA “Geo Consultants”, reģistrācijas Nr. 40003340949, jo tā piedāvājums ir atbilstošs visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu Daļai Nr.1 ar PVN 13 552.00 euro (trīspadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro un 00 centi) un Daļai Nr.2 ar PVN 8 712.00 euro (astoņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro un 00 centi), kopā par Būvuzraudzību būvdarbiem līgumcena ir 22 264.00 euro (divdesmit divi tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro un 00 centi) ar PVN. Plānotās indikatīvās izmaksas bija 17 300.00 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), kā rezultātā nepieciešamais papildu finansējums ir 4 964.00 euro (četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro un 00 centi);

3. 2022. gadā īstenotā atklāta konkursa ar ID Nr. JVA 2022/85 “Būvdarbi ēku pārbūvei Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” rezultātiem, 2023. gada 9.janvārī ir pieņemts Atklāta konkursa procedūras ziņojums piešķirot iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA “AMATNIEKS”, reģistrācijas Nr. 49203000191, jo tā piedāvājums ir atbilstošs visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu 1 039 255.54 euro (viens miljons trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro un 54 centi) ar PVN. Plānotās indikatīvās izmaksas bija 713 171.17 euro (septiņi simti trīspadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro un 17 centi), kā rezultātā nepieciešamais papildu finansējums ir 326 084.37 euro (trīs simti divdesmit seši tūkstoši astoņdesmit četri euro un 37 centi). Atbilstoši iepirkuma konkursa nosacījumiem, būvdarbu izpilde ir veicama un objekts ekspluatācijā ir nododams astoņu mēnešu laikā pēc paziņojumā par būvdarbu uzsākšanu norādītā datuma. Lai būvdarbus pabeigtu, objektu ekspluatācijā nodot un gala norēķinus ar būvdarbu veicēju veiktu līdz 2023. gada 31. decembrim, paziņojums par būvdarbu uzsākšanu ir jāizsniedz pēc iespējas drīzāk, taču ne vēlāk kā līdz 2023. gada 3. aprīlim.

Ievērojot iepriekš minēto iepirkumu procedūru rezultātus, projektā plānoto būvdarbu īstenošanai ir nepieciešamais papildu finansējums 687 089.80 euro (seši simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro un 80 centi) un, ņemot vērā plānoto, apstiprināto un veikto projektēšanas izdevumu apmēru 2020.-2022. gada ietvaros veidojas līdzekļu ekonomija 76 531.14 euro (septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro un 14 centi), kā rezultātā nepieciešamais papildu pašvaldības finansējums, kas nepieciešams projekta realizācijai, ir 610 558.66 euro (seši simti desmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro un 66 centi). Projektā plānoto būvdarbu pabeigšanai, objektu nodošanai ekspluatācijā un gala norēķinu veikšanai līdz 2023. gada 31. decembrim, atbilstoši iepirkumu nosacījumiem, būvdarbu, būvuzraudzības līgumi ir jānoslēdz un paziņojumi par būvdarbu uzsākšanu ir jāizsniedz pēc iespējas drīzāk, taču ne vēlāk kā līdz 2023. gada 3. februārim.

Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktā noteiktajam, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 3.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.2.1. pārbūvētas un aprīkotas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centra – Sloka” lietošanā esošās ēkas Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem;”;

1.2. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. izveidota infrastruktūra sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 34 (trīsdesmit četrām) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (34 vietas);”;

1.3. Izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

“6. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 2 302 980.43 euro (divi miljoni trīs simti divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro, 43 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

6.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 630 237.06 euro (viens miljons seši simti trīsdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi euro, 06 centi), kur:

6.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 %, jeb 1 385 701.50 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti viens euro, 50 centi);

6.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15 %, jeb 244 535.56 euro (divi simti četrdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro, 56 centi), no tā:

6.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2.25 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 36 680.34 euro (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit euro, 34 centi);

6.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12.75 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 207 855.22 euro (divi simts septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro, 22 centi), kas sedzams no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu.

6.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 672 743.37 euro (seši simti septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro, 37 centi), kas sedzams no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu.

7. Noteikt, ka Projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums 10 % apmērā no lēmuma 6.1.1. apakšpunktā un 6.1.2.1. apakšpunktā noteiktās summas jeb 142 238.18 euro (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro, 18 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 19. punktā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu.”.

1.4. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Uzdot Administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt projekta ietvaros veicamo būvdarbu un būvuzraudzības līgumu noslēgšanu, un līgumos noteikto paziņojumu par darbu uzsākšanu izsniegšanu ne vēlāk kā līdz 2023. gada 3. februārim, nodrošinot, ka projekta darbību īstenošana tiek pabeigta un norēķini tiek veikti līdz 2023. gada 31. decembrim.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF