Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 379

protokols Nr. 9, 44. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību
apmēra palielināšanu investīciju projekta
“Jūrmalas Aspazijas pamatskolas
mācību vides labiekārtošana”
īstenošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt tās pieejamību.

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, ir noteikta Rīcības plāna prioritātes I “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība”, rīcības virziena I2 “Izglītības satura un procesa attīstība” uzdevuma I2.3. “Pilnveidot izglītības iestāžu mācību vidi un resursus mūsdienīga un kvalitatīva izglītības piedāvājuma nodrošināšanai” darbība I2.3.2. “Vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras un mūsdienīga aprīkojuma nodrošināšana atbilstoši prasībām un mūsdienu tendencēm” , kā arī Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānā 2023.-2025. gadam ir paredzēta investīcijas projekta 26.I2 “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve (Jūrmalas Aspazijas pamatskola no 2021.gada 15.jūnija)” īstenošana.

Ar Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 348 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošanu” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” tika nolemts iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” pieteikumu, kā arī apstiprināt investīciju projekta kopējās izmaksas 1 093 470,81 euro (viens miljons deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit euro, 81 centi) apmērā, t.sk.:

1. pašvaldības līdzfinansējums 109 347,08 euro (viens simts deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro, 08 centi) apmērā;

2. valsts aizdevums 984 123,73 euro (deviņi simti astoņdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro, 73 centi) apmērā.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 2023. gada 14. augustā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli Nr. 4-34e/23/31 (reģistrēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. DKOR-SAN-JUR/10377), kurā norādīts, ka iesniegtais investīciju projekta „Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” pieteikums ir izvērtēts saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumos Nr. 240 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” noteikto kārtību un kritērijiem un tiek atbalstīta projekta tālākā virzība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 36. panta pirmās daļas 5. punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2. apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 984 123,73 euro (deviņi simti astoņdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro, 73 centi) apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2023. un 2024. gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi investīciju projekta“ Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 10 (desmit) gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 (trīs) gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetā prioritārā kārtā paredzēt līdzfinansējumu 84 659,61 euro (astoņdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi euro, 61 centi) apmērā investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” īstenošanai.

5. Noteikt, ka projekta sadārdzinājuma gadījumā tas tiks segts no pašvaldības 2024. gada budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF