Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 382

protokols Nr. 9, 49. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265
“Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles
piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa
pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu
iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un projektu īstenošanu
pēc valsts budžeta aizdevuma
apstiprināšanas”

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

Atbilstoši Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumam Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu” (turpmāk - Lēmums Nr. 265), Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta lēmumam Nr. 379 “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu””, un Jūrmalas domes 2023. gada 28. februāra lēmumam Nr. 51 “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (turpmāk – Lēmums Nr. 51) projekta “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve (Jūrmalas Aspazijas pamatskola no 2021. gada 15. jūnija)” (turpmāk – projekts) būvdarbu norises un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir noteikts līdz 2023. gada 31. augustam un projekta izmaksu kopsumma ir noteikta 16 395 417.15 euro (sešpadsmit miljoni trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 1 5 centi), tai skaitā:

1) būvdarbu izmaksu kopsumma ir noteikta 16 215 574.61 euro (sešpadsmit miljoni divi simti piecpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro un 61 cents);

2) būvuzraudzības izmaksu kopsumma ir noteikta 52 667.67 euro (piecdesmit divi tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro un 67 centi);

3) autoruzraudzības izmaksu kopsumma ir noteikta 89 931.07 euro (astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro un 07 centi);

4) būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes un ekspertīzes izmaksu kopsumma ir noteikta 37 243.80 euro (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un 80 centi).

Atbilstoši 2021. gada 5. jūlijā, starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un Latvijas Republikas Valsts kasi, noslēgtajam Aizdevuma līgumam Nr. 1.2-16.5.6/21-836 (Valsts kases reģistrācijas Nr. A2//1/21/363) (turpmāk – Aizdevums Nr. 1), piešķirtā aizdevuma summa ir 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi).

Atbilstoši 2022. gada 2. decembrī, starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un Latvijas Republikas Valsts kasi, noslēgtajam Aizdevuma līgumam Nr. 1.2-16.5.6/22-1525 (Valsts kases reģistrācijas Nr. A2/1/22/547) (turpmāk – Aizdevums Nr. 2) apstiprinātā aizdevuma summa ir 3 213 547.00 euro (trīs miljoni divi simti trīspadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi), plānojot apgūt 2022. gadā 1 606 774.00 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro un 00 centi), un 2023. gadā 1 606 773.00 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi). Apgūtais finansējums 2022. gadā sastāda 1 374 426.85 euro (viens miljons trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 85 centi), veidojot neapgūto Aizdevuma Nr. 2 finansējumu 232 347.15 euro (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro un 15 centi) apmērā, veidojot kopējo Aizdevuma Nr. 2 summu 2 981 199.85 euro (divi miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro un 85 centi).

Atbilstoši Lēmumā Nr. 51 noteiktajam, projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu tiek plānots nodrošināt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 3 164 657.30 euro (trīs miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi euro un 30 centi), Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstīta, valsts budžeta sniegtā Aizdevuma Nr.1 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstīta, valsts budžeta sniegtā Aizdevuma Nr.2 2 981 199.85 euro (divi miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro un 85 centi).

Pamatojoties uz augstāk minēto, projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu tiek plānots nodrošināt no:

1) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 3 164 657.30 euro (trīs miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi euro un 30 centi) apmērā, tai skaitā:

· 2021. gada izdevumu finansēšanai noteiktā summa 766 458.16 euro (septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 16 centi);

· 2022. gada izdevumu finansēšanai noteiktā summa 726 676.28 euro (septiņi simti divdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro un 28 centi);

· 2023. gada izdevumu finansēšanai noteiktā summa 1 671 522.86 euro (viens miljons seši simti septiņdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit divi euro un 86 centi).

2) valsts budžeta sniegta aizdevuma 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā, pamatojoties uz Aizdevumu Nr. 1, tai skaitā:

· 2021. gada izdevumu finansēšanai noteiktā Aizdevuma Nr. 1 summa 3 682 217.04 euro (trīs miljoni seši simti astoņdesmit divi tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro un 04 centi);

· 2022. gada izdevumu finansēšanai noteiktā Aizdevuma Nr. 1 summa 1 338 245.80 euro (viens miljons trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro un 80 centi);

· 2023. gada izdevumu finansēšanai noteiktā Aizdevuma Nr. 1 summa 5 229 097.16 euro (pieci miljoni divi simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 16 centi).

3) valsts budžeta sniegta aizdevuma 2 981 199.85 euro (divi miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro un 85 centi) apmērā, pamatojoties uz Aizdevumu Nr. 2, tai skaitā:

· 2022. gada izdevumu finansēšanai izlietotā Aizdevuma Nr. 2 summa 1 374 426.85 euro (viens miljons trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 85 centi);

· 2023. gada izdevumu finansēšanai noteiktā Aizdevuma Nr. 2 summa 1 606 773.00 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – administrācija) ir saņemta būvuzņēmēja 2023. gada 16. jūnija vēstule Nr. 35/02 “Par līguma izpildes termiņu” ( administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/23S-8103), 2023. gada 27. jūnija vēstule Nr. 36/07 “Papildinājums vēstulei no 2023. gada 16. jūnija”, Nr. 35/02 (administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/23S-8519), 2023. gada 29. jūnija vēstule Nr. 35/07 “Par AU ekspertīzi”, (administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/23S-8751), 2023. gada 21. jūlija vēstule Nr. 38/07 “Par līguma Lielupes pamatskolas pārbūvi un sporta zāles piebūvi izpildes termiņu” (administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/23S-9434) un 2023. gada 04. augusta vēstule Nr.39/07 “ Par līguma Lielupes pamatskolas pārbūvi un sporta zāles piebūvi izpildes termiņu” ( administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/23S-10078). Lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi un ēka atbilstu normatīvo aktu prasībām, nepieciešams papildu laiks būvprojekta realizācijai:

· pēc visu inženiertīklu ierīkošanas, uzsākot iekārto griestu montāžas darbus un nosakot faktisko iekārto griestu augstumu būvdarbu laikā, jūnija mēnesī tika konstatēts, ka, lai ēka atbilstu būvju ugunsdrošības prasībām un ēku nodotu ekspluatācijā, nepieciešams veikt izmaiņas būvprojekta risinājumos, paredzot izbūvēt zem iekārtajiem griestiem papildus dūmu detektorus visā ēkā, jo iekārto griestu attālums līdz pārsegumam pārsniedz normatīvajos aktos pieļaujamo maksimālo attālumu, lai nebūtu nepieciešams ierīkot papildus dūmu detektorus ;

· būvdarbu laikā, turpinot ceļa seguma izbūvi, tika konstatēta ceļa trases vietā ir veci, nefunkcionējoši siltumtrases posmi, kuriem šahtas esošās augstuma atzīmes traucē izbūvēt ceļu atbilstoši būvprojektā iekļautajiem risinājumiem;

· pārdomātu, racionālu, ekonomisku risinājuma skaņošana būvdarbu laikā, piemēram, revīzijas lūku izvietojums, gaismekļu pieslēgumi, K-7 metāla kāpņu konstrukcija, pārsedžu izbūves risinājumi, lifta šahtas ugunsaizsardzības risinājumi, pacēlāja durvju vēršanas principi, jumta lūku izvietojumi, terases izbūves risinājumi, gaisa vadu apšuvums, virsgaismu pieslēguma mezgli, durvju ailas augstumi, durvju vērtnes vēršanās virzieni, durvju, logu uguns noturības klases, t.sk. papildus inženiertīklu pieslēgumi, inženiertīklu izvietojums u.c.;

· būvdarbu laikā ēkas iekšpagalmā 2. un 3. stāva plaknēs ir konstatētas plaisas, kurām, 2023. gada 4. augustā, pēc veiktajiem būvkonstruktora norādījumiem, nepieciešams veikt uzraudzības monitoringu vienu mēnesi, apturot būvdarbus šajās zonās, kas būtiski ietekmē būvdarbu termiņa izpildi;

· ilgstošs, būtisks kvalificētu darba spēku trūkums tirgū, un līdz ar to būvobjektā;

· veidojas neregulāra finanšu plūsma, kas neļauj apgūt plānoto finansējumu 2023. gada ietvaros;

· termiņa pagarinājums plānots līdz 2024. gada 31. maijam ņemot vērā, ka labiekārtošanas darbi, atbilstoši laika apstākļiem, veicami pavasarī - līdz 1. jūnijam.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 105.2. punktā un 120.3. punktā noteiktajam objektā ir jāveic autoruzraudzība un būvuzraudzība, un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, autoruzraudzība un būvuzraudzība projekta īstenošanai ir jānodrošina līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. Pagarinot būvdarbu izpildes un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņu līdz 2024. gada 31. maijam, ir nepieciešams par deviņiem mēnešiem pagarināt autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanas termiņu.

Projekta īstenošanas ietvaros autoruzraudzība tiek veikta pamatojoties uz 2019. gada 11. martā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “K IDEA”, reģistrācijas Nr. 40103251384, noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/293 (turpmāk – autoruzraudzības līgums). Papildu līdzekļi, kas, atbilstoši autoruzraudzības līgumā noteiktajam, ir nepieciešami autoruzraudzības līguma izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 31. maijam, ar PVN ir 29 652.94 euro (divdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un 94 centi). Kā rezultātā kopējās projekta īstenošanas autoruzraudzības izmaksas pieaug līdz 119 584.01 euro (viens simts deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 01 cents).

Projekta īstenošanas ietvaros būvuzraudzība tiek veikta pamatojoties uz 2021. gada 24. martā, starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “BaltLine Globe”, reģistrācijas Nr. 40003780856, noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. 1.2-16.4.3/20-304 (turpmāk – būvuzraudzības līgums). Papildu līdzekļi, kas, atbilstoši būvuzraudzības līgumā noteiktajam, ir nepieciešami būvuzraudzības līguma izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 31. maijam, ar PVN ir 18 765.16 euro (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro un 16 centi). Kā rezultātā kopējās projekta īstenošanas būvuzraudzības izmaksas pieaug līdz 71 432.83 euro (septiņdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit divi euro un 83 centi).

Būvdarbi tiek veikti pamatojoties uz 2021. gada 22. martā, starp Jūrmalas pilsētas domi un Piegādātāju apvienības “LITANA&TORENSBERG” biedri SIA “TORENSBERG”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003831936 un slēgta akciju sabiedrība “Litana ir Ko”, reģistrācijas Nr. 163105617 (Lietuva), noslēgto būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/20-293. 2022. gada 21. jūnijā noslēgta vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/22-911 par ģeopolitiskās situācijas radīto būvdarbu līguma summas sadārdzinājumu, 2022. gada 2. septembrī noslēgta vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/22-1083 par papildu būvdarbiem Nr. 1, 2023. gada 25. aprīlī noslēgta vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/23-569 par papildu būvdarbiem Nr. 2, atstājot papildu finansējumu būvdarbiem 212 811.97 euro (divi simti divpadsmit tūkstoši astoņi simti vienpadsmit euro un 97 centi) apmērā, kas plānoti papildu darbiem Nr. 3.

Papildu līdzekļi, kas nepieciešami būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 31. maijam ar PVN ir 156 584.82 euro (viens simts piecdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 82 centi). Kā rezultātā kopējās projekta īstenošanas būvdarbu izmaksas pieaug līdz 16 372 159.43 euro (sešpadsmit miljoni trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro un 43 centi).

Pamatojoties uz augstāk minēto, kopējās projekta īstenošanai papildu nepieciešamās izmaksas ir noteiktas 205 002.92 euro (divi simti pieci tūkstoši divi euro un 92 centi).

Ņemot vērā būvdarbu termiņa pagarinājumu, tiek veikts samazinājums 2023. gada pašvaldības budžetā par 849 154.44 euro (astoņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro un 44 centi), pārceļot to uz 2024. gadā plānoto budžetu.

Ievērojot termiņa pagarinājumu, pašvaldības finansējums 2024. gadā sastāda 1 054 157.36 euro (viens miljons piecdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 36 centi). Plānojot maksājumus par būvuzraudzības pakalpojumiem laika periodam no 2023. gada decembra līdz 2024. gada maijam 12 532.93 euro (divpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi euro un 93 centi) un autoruzraudzības pakalpojumiem laika periodam no 2023. gada decembra līdz 2024. gada maijam 19 804.71 euro (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti četri euro un 71 cents), un būvdarbiem 2024. gadā plānoti 6.24 % no kopējām būvdarbu izmaksām, kas sastāda 1 021 819.72 euro (viens miljons divdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņpadsmit euro un 72 centi).

Ņemot vērā augstāk minēto, kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda 16 600 420.07 euro (sešpadsmit miljoni seši simti tūkstoši četri simti divdesmit euro un 07 centi), no kurām kopējais Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta finansējums sastāda 3 369 660.22 euro (trīs miljoni trīs simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit euro un 22 centi), kas starp gadiem dalās - 2021. gada pamatbudžeta finansējuma izlietojums sastāda 766 458.16 euro (septiņi simti sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 16 centi), 2022. gada pamatbudžeta finansējuma izlietojums sastāda 726 676.28 euro (septiņi simti divdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro un 28 centi), 2023. gada pamatbudžeta finansējums plānots 822 368.42 euro (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro un 42 centi), kas samazinās atbilstoši termiņa pagarinājumam un daļa finansējuma pārceļas uz 2024. gadu, un 2024. gada pamatbudžeta finansējums plānots 1 054 157.36 euro (viens miljons piecdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 36 centi), kas pilnībā finansējams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” saistībā ar būvdarbu termiņa pagarinājumu šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā skaitļus un vārdus “2023. gada 31. augustam” ar skaitli un vārdu “2024. gada 31. maijam”.

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Apstiprināt kopējās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta īstenošanas izmaksas 16 600 420.07 euro (sešpadsmit miljoni seši simti tūkstoši četri simti divdesmit euro un 07 centi), no tām:

3.1. būvdarbu izmaksas 16 372 159.43 euro (sešpadsmit miljoni trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro un 43 centi), tai skaitā:

3.1.1. būvdarbu līguma summa 11 253 480.03 euro (vienpadsmit miljoni divi simti piecdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 03 centi);

3.1.2. ģeopolitiskās situācijas radītais būvdarbu līguma summas sadārdzinājums 4 145 111.56 euro (četri miljoni viens simts četrdesmit pieci tūkstoši viens simts vienpadsmit euro un 56 centi), saskaņā ar 2022. gada 21. jūlija vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-911 par grozījumiem būvdarbu līgumā;

3.1.3. transformatora apakšstacijas TP-142 pārcelšanas būvdarbu izmaksu summa 59 778.96 euro (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi euro un 96 centi), saskaņā ar 2021. gada 23. aprīļa līgumu Nr. 1.2-16.4.3/21-497;

3.1.4. papildu būvdarbu Nr. 1 summa 241 095.60 euro (divi simti četrdesmit viens tūkstotis deviņdesmit pieci euro un 60 centi), saskaņā ar 2022. gada 2. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-1083 pie būvdarbu līguma;

3.1.5. papildu būvdarbu Nr. 2 summa 303 296.49 euro (trīs simti trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 49 centi), saskaņā ar 2023. gada 25. aprīļa vienošanos Nr.1.2-16.4.2/23-569;

3.1.6. papildu būvdarbu Nr. 3 un būvdarbu termiņa pagarinājuma līdz 2024. gada 31.maijam summa sastāda 369 396.79 euro (trīs simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro un 79 centi).

3.2. būvuzraudzības izmaksas 71 432.83 euro (septiņdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit divi euro un 83 centi), tai skaitā:

3.2.1. būvuzraudzības līguma summa 29 040.00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit euro un 00 centi);

3.2.2. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. maijam 17 326.96 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit seši euro un 96 centi), saskaņā ar 2022. gada 7. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-1094 par grozījumiem būvuzraudzības līgumā;

3.2.3. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. augustam 6 300.71 euro (seši tūkstoši trīs simts euro un 71 cents), saskaņā ar 2023. gada 12. aprīļa vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/23-443 par grozījumiem būvuzraudzības līgumā;

3.2.4. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 31. maijam 18 765.16 euro (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro un 16 centi).

3.3. autoruzraudzības izmaksas 119 584.01 euro (viens simts deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 01 centi), tai skaitā:

3.3.1. autoruzraudzības līgumā noteiktā autoruzraudzības summa 46 101.00 euro (četrdesmit seši tūkstoši viens simts viens euro un 00 centi);

3.3.2. autoruzraudzības summa, kas neieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. maijam 33 873.61 euro (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 61 cents), saskaņā ar 2022. gada 7. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/22-1093 par grozījumiem autoruzraudzības līgumā;

3.3.3. autoruzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 31. augustam 9 956.46 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 46 centi), saskaņā ar 2023. gada 19. aprīļa vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/23-495 par grozījumiem autoruzraudzības līgumā;

3.3.4. autoruzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes papildu termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 31. maijam 29 652.94 euro (divdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un 94 centi).

3.4. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes un ekspertīzes izmaksas 37 243.80 euro (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un 80 centi), tai skaitā:

3.4.1. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes izmaksu summa 12 463.00 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro un 00 centi), kas nepieciešama būvprojekta 3.kārtas ietvaros izbūvējamā āra sporta laukuma tehnisko un inženierkomunikāciju izmaiņu izstrādei;

3.4.2. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes izmaksu summa 7 459.20 euro (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro un 20 centi), kas nepieciešama būvprojekta skatuves un zāles izmaiņu izstrādei;

3.4.3. būvprojekta izmaiņu risinājumu ekspertīzes izmaksu summa 17 321.60 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit viens euro un 60 centi), no kuriem:

3.4.3.1. būvdarbu izpildes laikā, atbilstoši faktiskajai situācijai dabā veikto būvprojekta būvkonstrukciju izmaiņu risinājumu ekspertīzes izmaksu summa 12 414.60 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti četrpadsmit euro un 60 centi);

3.4.3.2. būvdarbu izpildes laikā, atbilstoši faktiskajai situācijai dabā pagrabstāva un 2.stāva plānu asīs veikto būvprojekta izmaiņu risinājumu ekspertīzes izmaksu summa 1 028.50 euro (viens tūkstotis divdesmit astoņi euro un 50 centi);

3.4.3.3. būvprojekta ugunsdrošības pasākumu pārskata izmaiņu risinājumu ekspertīzei plānotā izmaksu summa ir 3 878.50 euro (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro un 50 centi).

3. Izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.3. 2023. gada ietvaros veicamo maksājumu un apgūstamā finansējuma summa līdz 7 658 238.58 euro (septiņi miljoni seši simti piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro un 58 centi), tai skaitā:

4.3.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa līdz 822 368.42 euro (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro un 42 centi);

4.3.2. Aizdevuma Nr. 1 līguma ietvaros apgūstamā aizdevuma summa līdz 5 229 097.16 euro (pieci miljoni divi simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 16 centi);

4.3.3. Aizdevuma Nr. 2 līguma ietvaros apgūstamā aizdevuma summa līdz 1 606 773.00 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi).”.

4. Papildināt ar 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.4. 2024. gada ietvaros veicamo maksājumu un apgūstamā finansējuma summa līdz 1 054 157.36 euro (viens miljons piecdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 36 centi), tai skaitā

4.4.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa līdz 1 054 157.36 euro (viens miljons piecdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro un 36 centi).”.

5. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1. būvdarbu līguma darbu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2024. gada 31. maijam.”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF