Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 385

protokols Nr. 9, 52. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās
mantas ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās
aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra lēmuma Nr. 477 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” likvidāciju” 1. punktu, tika nolemts uzsākt pašvaldības iestādes Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” (reģistrācijas numurs 90010991438) (turpmāk – JSPC Jaundubulti), likvidāciju, deleģējot ar 2023. gada 1. janvāri pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk – PSIA Sloka), minētās iestādes JSPC Jaundubulti funkcijās ietilpstošus pārvaldes uzdevumus.

Pašvaldību likuma 7. pants noteic, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pašvaldība atsevišķu tās autonomajā kompetencē ietilpstošu pārvaldes uzdevumu var deleģēt citai personai. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 5. punktam publiska persona savu mantu var nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai, tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.

Savukārt, Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra lēmuma Nr. 619 “Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 6. punkts nosaka, ka pēc JSPC Jaundubulti likvidācijas pabeigšanas un kustamās mantas pārņemšanas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas valdījumā, uzskaitītais kustamās mantas sastāvs, kopā 499 vienības pēc stāvokļa uz 2023. gada 1. augustu (pielikums), tiek nodots PSIA Sloka īpašumā, lai nodrošinātu deleģēšanas līgumu ietvaros noteikto uzdevumu izpildi.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldības likuma 10. panta pirmās daļas 9. punktu un 17. punktu, 73. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. panta pirmo daļu, Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 22. augusta atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/6), lai nodrošinātu PSIA Sloka ar pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo kustamo mantu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Ieguldīt PSIA Sloka, pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kustamās mantas sastāvu, kopā 499 vienības, 139 000 euro (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši euro) vērtībā, kura noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta Jura Višņevska (sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRO MOTION”, reģistrācijas numurs 40103829552, īpašumu vērtētājs), kas iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā (sertifikāts Nr. 21), novērtējumam, palielinot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ieguldījumu PSIA Sloka pamatkapitālā par 139 000 euro (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši euro).

2. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā norādītais kustamās mantas sastāvs pēc tā ieguldīšanas PSIA Sloka pamatkapitālā izmantojams pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.

3. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļai, sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašuma pārvaldi un Centralizēto grāmatvedību organizēt uzskaitītās kustamās mantas sastāva nodošanu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF