Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 20. decembrīNr. 619

protokols Nr. 18, 56. punkts

Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās
aprūpes centrs - Sloka”

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra lēmuma Nr. 477 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” likvidāciju” 1. punktu, tika nolemts uzsākt pašvaldības iestādes Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” (reģistrācijas numurs 90010991438) (turpmāk – JSPC Jaundubulti), likvidāciju, deleģējot ar 2023. gada 1. janvāri pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk – PSIA Sloka), minētās iestādes funkcijās ietilpstošus pārvaldes uzdevumus.

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta ceturtā daļa noteic pašvaldības tiesības no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 5. punktam publiska persona savu mantu var nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai, tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.

Ņemot vērā, ka JSPC Jaundubulti valdījumā bija nodoti nekustamie īpašumi Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38, Dūņu ceļā 2, Raiņa ielā 62, Nometņu 2A-111 un Tērbatas iela 46-1, Skolas iela 57A-19, kā arī to, ka PSIA Sloka ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība un tās veiktie pārvaldes uzdevumi izriet no pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), lai nodrošinātu racionālu pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu, ir lietderīgi un pamatoti nepieciešamo nekustamo īpašumu nodot kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā (valdījumā), tās funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu un 2022. gada 19. decembra Jūrmalas domes Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/12), lai nodrošinātu PSIA Sloka ar pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo nekustamo īpašumu un kustamo mantu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izslēgt no JSPC Jaundubulti valdījuma un atzīt par spēku zaudējuši Jūrmalas domes 2021. gada 27. maija lēmuma Nr. 257 “ Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu ” un izbeigt 2014. gada 12. novembra Patapinājuma līgumu Nr. 1.2-16/1457, un nodot PSIA Sloka bezatlīdzības lietošanā (valdījumā) no 2023. gada 1. janvāra līdz deleģētā uzdevuma izpildei Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus šādā sastāvā:

1.1. Strēlnieku prospekts 38, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 011 2401 :

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

*Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Zeme

1300 011 2401

12 952

373 998.00

373 998.00

Pansionāta ēka

1300 011 2401 001

1 168

411 215.83

299 311.75

Pansionāta ēka

1300 011 2401 002

4 911.10

1 374 425.58

1 164 057.29

*Atlikusī vērtība tiks precizēta pēc stāvokļa uz 2023. gada janvāri

1.2. Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 6108:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

*Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Zeme

1300 026 6108

11 275

40 872.00

40 872.00

Administratīvā ēka

1300 026 6108 001

482.00

85 865.18

32 866.01

Mācību korpuss

1300 026 6108 002

572.90

547 533.58

476 527.69

Saimniecības korpuss

1300 026 6108 003

376.00

61 925.36

24 079.86

Mācību korpuss

1300 026 6108 004

544.70

26 889.02

8 970.56

Noliktava

1300 026 6108 005

351.30

25 633.76

8 550.39

Siltumnīca

1300 026 6108 006

549.40

2 180.20

0.00

*Atlikusī vērtība tiks precizēta pēc stāvokļa uz 2023. gada janvāri

1.3. Raiņa iela 62, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 7003:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

*Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Zemesgabala daļa

1300 020 7003

224.75

4 157.88

4 157.88

1.stāva telpu grupa

1300 020 0707 001 000

394.50

84 224.33

74 947.75

*Atlikusī vērtība tiks precizēta pēc stāvokļa uz 2023. gada janvāri

1.4. Nometņu 2A-111, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 1405:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

*Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Dzīvojamā telpa (telpu grupa Nr.007)

1300 020 1405 001

52.50

4 155.77

3 110.75

*Atlikusī vērtība tiks precizēta pēc stāvokļa uz 2023. gada janvāri

1.5. Tērbatas iela 46-1, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 9006 404:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

*Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Dzīvokļa īpašums

1300 9006 404

94.40

35 365.33

28 934.33

*Atlikusī vērtība tiks precizēta pēc stāvokļa uz 2023. gada janvāri

1.6. Skolas iela 57A-19, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 9006 040:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

*Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Dzīvokļa īpašums

1300 02012 1100 1019

73.60

23 172.24

15 979.39

*Atlikusī vērtība tiks precizēta pēc stāvokļa uz 2023. gada janvāri

2. Noslēgt līgumu ar PSIA Sloka par 1. punktā minēto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamās mantas, kura nepieciešama deleģētā uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā (pielikums).

3. Pilnvarot Jūrmalas domes priekšsēdētāju parakstīt lēmuma 2. punktā minēto līgumu.

4. PSIA Sloka nodrošināt šī lēmuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija noteikumu Nr. 7 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” prasībām.

5. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, pēc 2. punktā minētā līguma noslēgšanas, nodrošināt 1. punktā minēto nekustamo īpašumu nodošanu PSIA Sloka bezatlīdzības lietošanā (valdījumā), noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu.

6. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijai viena mēneša laikā pēc JSPC Jaundubulti likvidācijas pabeigšanas un kustamās mantas pārņemšanas Jūrmalas valstpilsētas administrācijas valdījumā, nodrošināt deleģēšanas līgumu ietvaros noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamās kustamās mantas nodošanu PSIA Sloka, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktā.

7. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru Jūrmalas valstspilsētas administrācijas vārdā parakstīt 5. un 6. punktā minētos nodošanas – pieņemšanas aktus.

8. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Jūrmalas domes

2022. gada 20. decembra lēmumam Nr. 619

(protokols Nr. 18, 56. punkts)

Līgums

par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un
kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Jūrmalā

Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta
un laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900036698, (turpmāk – Pašvaldība) kuru, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada __. decembra lēmumu Nr.__ “Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu valdījumā pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka””, pārstāv Jūrmalas domes priekšsēdētājs ____________________ un

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003220021, (turpmāk – Sabiedrība), kuru uz statūtu pamata pārstāv ___________________, no otras puses, abas kopā sauktas - Puses,

pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta trešo, ceturto un sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu,

Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmumu Nr. 54 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” un starp Pusēm 2022. gada 14. martā noslēgto pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr. 1.2-16.11/292, Jūrmalas domes 2022. gada __.decembra lēmumu Nr.__ “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”” un starp Pusēm 2022. gada _______ noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.____ (turpmāk abi kopā – Deleģēšanas līgumi),

lai nodrošinātu Sabiedrību ar pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo nekustamo īpašumu un kustamo mantu, kā arī nodrošinātu racionālu pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets.

1.1. Pašvaldība nodod, bet Sabiedrība pieņem bezatlīdzības lietošanā un turpmākā valdījumā Līguma pielikumā norādītos Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (turpmāk – Īpašums).

1.2. Pēc Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti”, reģistrācijas numurs 90010991438, likvidācijas pabeigšanas Sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā tiek nodota iestādes kustamā manta, kas nepieciešama Deleģēšanas līgumu ietvaros noteikto uzdevumu izpildei (turpmāk – Manta), kuras sastāvs tiks norādīts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nodošanas – pieņemšanas aktā pēc stāvokļa uz nodošanas brīdi.

1.3. Īpašuma un Mantas nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir Deleģēšanas līgumos noteiktā uzdevuma izpilde.

2. Līguma termiņš.

2.1. Līgums stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas. Līguma nosacījumi piemērojami no 2023. gada 1. janvāra. Līgums tiek slēgts uz laiku līdz Deleģēšanas līgumos noteikto uzdevuma izpildei.

2.2. Puses ir tiesīgas grozīt vai mainīt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Jūrmalas domes lēmums vai veikti grozījumi Deleģēšanas līgumos.

3. Pušu vispārīgās tiesības un pienākumi.

3.1. Sabiedrības tiesības un pienākumi:

3.1.1. bez atlīdzības lietot Īpašumu un Kustamo matu Līguma darbības laikā atbilstoši Deleģēšanas līgumā noteiktajam uzdevumam;

3.1.2. nodot Īpašumu vai tā daļu nomā Līgumā un normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, tajā skaitā ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus un citus normatīvo aktu nosacījumus;

3.1.3. visā Līguma darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu Īpašuma un Kustamās mantas stāvokli;

3.1.4. atbilstoši Līgumā noteiktajam, kā arī pēc atsevišķa pieprasījuma sniegt Pašvaldībai informāciju jautājumos, kas saistīti ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.5. veikt visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Jūrmalas domes normatīvajos aktos noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī iekasēt sodus par likumu, lēmumu vai noteikumu neizpildi, kas saistīti ar Īpašuma lietošanu;

3.1.6. aizliegts apgrūtināt Īpašumu ar lietu tiesībām un/vai saistību tiesībām.

3.2. Sabiedrība atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi. Par zaudējumiem un Īpašuma vai Mantas bojājumiem, kas rodas nepārvaramās varas rezultātā, Puses nav atbildīgas.

3.3. Pašvaldības tiesības un pienākumi:

3.3.1. kontrolēt un izvērtēt Līgumā izpildi, veikt revīzijas un pārbaudes;

3.3.2. dot norādījumus Sabiedrībai saistībā ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.3.3. paziņot Sabiedrībai par Pašvaldības pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Sabiedrību un Līgumu, desmit darba dienu laikā no to pieņemšanas dienas.

4.Īpašuma apsaimniekošana un uzturēšana.

4.1. Sabiedrība nodrošina Īpašuma apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu un sanitāro tīrību.

4.2. Sabiedrībai ir tiesības slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi saistībā ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu, tajā skaitā par apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšanu, kā arī sadzīves atkritumu izvešanu Īpašumā un nodrošināt šajos līgumos ietverto saistību izpildi.

4.3. Sabiedrībai ir pienākums veikt Īpašuma kārtējos uzturēšanas darbus. Pēc darbu veikšanas Sabiedrībai jānodod Pašvaldībai šādu veikto remonta darbu akts un attaisnojošo dokumentu kopijas.

4.4. Sabiedrībai ir pienākums veikt Īpašuma avārijas un bīstamo situāciju likvidāciju. Īpašuma avārijas vai to situāciju gadījumā, kas rada vai var radīt zaudējumus lielākus par 1000 euro (viens tūkstotis euro), elektroniski (e-pasta adrese: pasts@jurmala.lv) saskaņot ar Pašvaldību veicamo darbu apjomus un finansēšanas kārtību.

4.5. Sabiedrībai ir pienākums katru gadu apdrošināt Īpašumu un tā sastāvdaļas pret zaudējumiem (ēkās un būves ne mazākā vērtībā kā to bilances vērtība), ko radījusi uguns, stihiskas nelaimes, ūdens noplūde, mehānisku transportlīdzekļu iedarbība un trešo personu ļaunprātīga īpašuma bojāšana, iesniedzot Pašvaldībai attiecīgu apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

5. Kustamās mantas lietošana un uzturēšana.

5.1. Sabiedrība visā Mantas bezatlīdzības lietošanas laikā nodrošina Mantas atrašanos nekustamos īpašumos, kas ir Sabiedrības īpašumā vai saskaņā ar šo Līgumu nodots tai valdījumā;

5.2. Sabiedrība nodrošina Mantas uzstādīšanai un lietošanai nepieciešamo infrastruktūru;

5.3. Nodotā manta ir Sabiedrības materiālajā atbildībā un tā ir jāuztur labā kārtībā bez bojājumiem, veicot nepieciešamos tehniskās apkopes un defektu novēršanas darbus.


6. Līguma grozīšana un izbeigšana.

6.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ja par to pieņemts attiecīgs Jūrmalas domes lēmums. Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Īpašuma un Mantas bezatlīdzības lietošana tiek grozīta vai izbeigta, ja tiek izbeigts kāds no Deleģēšanas līgumiem.

6.3. Līgums zaudē spēku pirms tā termiņa, ja Īpašums vai Manta tiek izmantota pretēji Līgumā noteiktajam bezatlīdzības lietošanas mērķim vai tiek pārkāpti citi Līguma noteikumi.

6.4. Līguma izbeigšanās gadījumā Pašvaldībai nav pienākuma atlīdzināt Sabiedrībai jebkādus īpašumā veiktos ieguldījumus.

6.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Sabiedrība nodod īpašumu Pašvaldībai 10 (desmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas ar pieņemšanas un nodošanas aktu.

7. Citi noteikumi.

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās sarunu ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem nevar tikt piemērots sakarā ar izmaiņām normatīvo aktu regulējumā, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līguma noteikumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz trīs lapām ar pielikumu uz divām lapām, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

8. Pušu paraksti

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka "

(paraksts*)

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

(paraksts*)

________________________

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmoguPielikums

2022. gada __. decembra līgumam Nr. __

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.________________

Jūrmalā

Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā
elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada __. decembra lēmumu Nr.__ “Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu valdījumā pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka””,

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada ___. decembra lēmumu Nr.__ “Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu valdījumā pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”” nodod, un

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003220021 (turpmāk – Valdītājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv________________, pieņem bezatlīdzības lietošanā (valdījumā) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu šādā sastāvā:

1. Strēlnieku prospekts 38, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 011 2401:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Zeme

1300 011 2401

12 952

373 998.00

373 998.00

Pansionāta ēka

1300 011 2401 001

1 168

411 215.83

299 311.75

Pansionāta ēka

1300 011 2401 002

4 911.10

1 374 425.58

1 164 057.29

2. Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 026 6108:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Zeme

1300 026 6108

11 275

40 872.00

40 872.00

Administratīvā ēka

1300 026 6108 001

482.00

85 865.18

32 866.01

Mācību korpuss

1300 026 6108 002

572.90

547 533.58

476 527.69

Saimniecības korpuss

1300 026 6108 003

376.00

61 925.36

24 079.86

Mācību korpuss

1300 026 6108 004

544.70

26 889.02

8 970.56

Noliktava

1300 026 6108 005

351.30

25 633.76

8 550.39

Siltumnīca

1300 026 6108 006

549.40

2 180.20

0.00

3. Raiņa iela 62, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 7003:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Zemesgabala daļa

1300 020 7003

224.75

4 157.88

4 157.88

1.stāva telpu grupa

1300 020 0707 001 000

394.50

84 224.33

74 947.75

4. Nometņu 2A-111, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 1405:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Dzīvojamā telpa (telpu grupa Nr.007)

1300 020 1405 001

52.50

4 155.77

3 110.75

5. Tērbatas iela 46-1, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 9006 404:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Dzīvokļa īpašums

1300 9006 404

94.40

35 365.33

28 934.33

6. Skolas iela 57A-19, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 9006 040:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, m2

Uzskaites vērtība euro uz 01.12.2022.

Atlikusī vērtība euro uz 01.12.2022.

Dzīvokļa īpašums

1300 02012 1100 1019

73.60

23 172.24

15 979.39

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā nekustamā īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto nekustamo īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas domes pieņemtos lēmumus, tostarp Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija noteikumus Nr. 7 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā, parakstīts elektroniska dokumenta veidā.

NODEVA

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors

(*paraksts)

E. Stobovs

PIEŅĒMA

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Lejupielāde: DOC un PDF