Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 387

protokols Nr. 9, 54. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību
apmēra palielināšanu investīciju projekta
“Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas
stadiona atjaunošana” īstenošanai

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt tās pieejamību.

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, ir noteikta Rīcības plāna prioritātes I “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība”, rīcības virziena I2 “Izglītības satura un procesa attīstība” uzdevuma I2.3. “Pilnveidot izglītības iestāžu mācību vidi un resursus mūsdienīga un kvalitatīva izglītības piedāvājuma nodrošināšanai” darbība I2.3.3. “Izglītības iestāžu sporta laukumu atjaunošana un pārbūve”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānā 2023.-2025. gadam ir paredzēta investīcijas projekta 18.I2 “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” īstenošana.

Ar Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 349 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” tika nolemts iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikumu, kā arī apstiprināt investīciju projekta kopējās izmaksas 1 525 088,89 euro (viens miljons pieci simti divdesmit pieci tūkstoši astoņdesmit astoņi euro, 89 centi) apmērā, t.sk.:

1. investīciju projekta pieteikumā iekļautās izmaksas 1 516 618,89 euro (viens miljons pieci simti sešpadsmit tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro, 89 centi), kas nepieciešamas būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu finansēšanai, t.sk:

1.1. pašvaldības līdzfinansējums 151 661,89 euro (viens simts piecdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit viens euro, 89 centi) apmērā;

1.2. valsts aizdevums 1 364 957,00 euro (viens miljons trīs simti sešdesmit četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi) apmērā;

2. investīciju projekta pieteikumā neiekļautās izmaksas 8 470,00 euro (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro, 00 centi), kas nepieciešamas būvprojekta izstrādei, 2022. gada ietvaros ir segtas no pašvaldības pamatbudžeta.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā 2023. gada 14. augustā saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule Nr. 4-34e/23/25 (reģistrēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. DKOR-SAN-JUR/10367), kurā norādīts, ka iesniegtais investīciju projekta “ Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikums ir izvērtēts saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumos Nr. 240 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” noteikto kārtību un kritērijiem un tiek atbalstīta projekta tālākā virzība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 36. panta pirmās daļas 5. punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2. apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 1 364 957,00 euro (viens miljons trīs simti sešdesmit četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi) apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2023. un 2024. gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 15 (piecpadsmit) gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trim gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetā prioritārā kārtā paredzēt līdzfinansējumu 121 811,09 euro (viens simts divdesmit viens tūkstotis astoņi simti vienpadsmit euro, 09 centi) apmērā investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” īstenošanai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF