Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 393

protokols Nr. 9, 61. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9,
Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2023. gada 29. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 283 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, kas paredz atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 0840, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 36 ar kopējo platību 41,09 m2 un kopīpašuma 4109/280288 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0815 009 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 36), apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 22 240,00 euro (divdesmit divi tūkstoši divi simti četrdesmit euro un 00 centi), izsoles soli 1 557,00 euro (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit septiņi euro un 00 centi), izsoles reģistrācijas maksu 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi). Dzīvokļa īpašuma Nr. 36 rakstiskas izsoles noteikumi (turpmāk – izsoles noteikumi) apstiprināti ar Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta lēmumu Nr. 144 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2023. gada 16. augustā notika dzīvokļa īpašums Nr. 36 otrā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr. 1 – Vārds Uzvārds (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 26 911,00 euro (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro un 00 centi), kas paaugstināta par trīs izsoles soļiem.

Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2023. gada 11. augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2 224,00 euro apmērā un atlikušo pirkuma maksu iemaksāja 2023. gada 21. augustā - 24 687,00 euro, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 36 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 36. panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11. apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2023. gada 16. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-4/16 ), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2023. gada 16. augustā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr. 36 izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr. 36 izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds , personas kods, par pirkuma maksu 26 911,00 euro (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro un 00 centi).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr. 36 pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr. 36 pirkuma līgumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF