Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 459

protokols Nr. 11, 5. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Sloka 8718, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2. punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9. panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienība Sloka 8718, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 8718, ar kopējo platību 140 m2 (turpmāk – Zemes vienība) nav apbūvēta.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2009. gada 3. decembra lēmuma Nr. 945 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (turpmāk – Lēmums Nr. 945) pielikuma 134. punktu ir noteikts, ka Zemes vienība ir izmantojama pilsētas infrastruktūras attīstībai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu – ielu, ceļu un laukumu būvniecībai, rekonstruēšanai un uzturēšanai.

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 496) 8. punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17. punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr. 496 17.7. apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, tai skaitā pēc zemes fiziskajiem parametriem neatbilst apbūves zemes nosacījumiem. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 496 2. pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Autoceļi”, “Ielas un ceļi” […], apgūtai vai neapgūtai zemes vienībai, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu, teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta šāda rakstura apbūves vajadzībām, nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). Saskaņā ar Noteikumu Nr. 496 18. punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17. punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC53), kur viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir labiekārtota publiskā ārtelpa.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) neatbilst Lēmumā Nr. 945 paredzētajai Zemes vienības izmantošanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Noteikumu Nr. 496 8. punktu, 17.7. apakšpunktu, 18. punktu, un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2023. gada 10. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/9), Jūrmalas dome nolemj:

Zemes vienībai Sloka 8718, Jūrmalā, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF