Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 474

protokols Nr. 11, 22. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Mazā Nometņu ielā 1,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BaltSurvey”, reģistrācijas numurs 40003761022 (turpmāk – Sabiedrība) 2023. gada 26. septembra iesniegumu, kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) reģistrēts 2023. gada 27. septembrī ar Nr. 1.1-37/23S-12293, ar lūgumu Jūrmalas domei apstiprināt zemes vienības Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 2102 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 2102 (turpmāk – nekustamais īpašums), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000473807 nostiprinātas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 36355 m2 platībā, jauniešu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2102 002 (adrese: Mazā Nometņu iela 1, Jūrmala), sabiedrisko pakalpojumu ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2102 004 (adrese: Mazā Nometņu iela 1 k-1, Jūrmala), saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2102 001 (adrese: Mazā Nometņu iela 1 k-2, Jūrmala) un skeitparka nojumes ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2102 003 (adrese: Mazā Nometņu iela 1 k-3, Jūrmala).

Zemes vienības sadale noteikta detālplānojumā “Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102, kadastra Nr. 1300 020 2102”, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014. gada 13. novembra lēmumu Nr. 515 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Detālplānojums). Zemes vienībai zemes ierīcības projekts izstrādājams pamatojoties uz Detālplānojuma 58. punktu “Sadalot zemes vienību atšķirīgi no grafiskās daļas kartē “Zemes vienības sadales un robežu pārkārtošanas risinājums” ietvertā zemes vienību dalījuma plāna, izstrādā zemes ierīcības projektu” .

Adrese zemes vienībai mainīta ar Administrācijas Pilsētplānošanas nodaļas 2021. gada 13. decembra lēmumu Nr. 14-6/86 un 2021. gada 23. decembra lēmumu Nr. 14-6/91.

Sabiedrībai 2023. gada 14. septembrī Administrācija ir nosūtījusi “Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei un kadastrālās mērniecības darbiem pēc sadales zemes vienībai Mazā Nometņu iela 1, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2102” ar lietvedības Nr. 1.1-37/23N-4532 ar lūgumu veikt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 2023. gada 4. septembra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr. 14-15/23 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadale, izveidojot trīs zemes vienības 9312 m2, 2332 m2 un 24711 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pilnvaroto personu, pilnvara izsniegta 2022. gada 4. janvārī ar Nr. 1.1-43/22N-17.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kuri apstiprināti ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Detālplānojumu zemes vienība atrodas Sabiedriskās apbūves teritorijā (12SA1), Atpūtas parka teritorijā (12SA2) un Satiksmes infrastruktūras teritorijā (S).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas sesto punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 12. panta pirmo daļu Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un 35. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” 10, 11. 12. punktu, 13.1., 13.2. apakšpunktu, 15. punktu, 18.1., 19.2. apakšpunktu un 32. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, 28.1. un 28.2 .apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Detālplānojumu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 23. oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2332 m2 platībā, atdalot zemes vienības daļu 24711 m2 platībā, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 9312 m2, kadastra apzīmējums 1300 020 0146, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

4. Saglabāt esošo adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Platība

Saglabāt esošo adresi

Jauna zemes vienība

1300 020 0146

Mazā Nometņu iela 1, Jūrmala

9312 m2

Saglabāt esošo adresi

Jauniešu māja

1300 020 2102 002

Mazā Nometņu iela 1, Jūrmala

-

5. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods: 0901).

6. Uzdot zemes vienības īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību ar kopējo platību 2332 m2, kadastra apzīmējums 1300 020 0147, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

8. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta jaunais nosaukums

Platība

Piešķirt nosaukumu

Jauna zemes vienība

1300 020 0147

Mazā Nometņu iela, Jūrmala

2332 m2

9.  Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods: 1101).

10. Uzdot zemes vienības īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Izveidot zemes vienību ar kopējo platību 24711 m2, kadastra apzīmējums 1300 020 0148, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

12. Piešķirt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta jaunais nosaukums

Platība

Piešķirt adresi

Jauna zemes vienība

1300 020 0148

Mazā Nometņu iela 3, Jūrmala

24711 m2

13. Mainīt adresi:

Veiktā darbība

Adresācijas objekts

Kadastra apzīmējums

Adresācijas objekta esošā adrese

Adresācijas. objekta jaunā adrese

Mainīt adresi

Sabiedrisko pakalpojumu ēka

1300 020 2102 004

Mazā Nometņu iela 1 k-1, Jūrmala

Mazā Nometņu iela 3, Jūrmala

Mainīt adresi

Saimniecības ēka

1300 020 2102 001

Mazā Nometņu iela 1 k-2, Jūrmala

Mazā Nometņu iela 3, k-1, Jūrmala

Mainīt adresi

Skeitparka nojume

1300 020 2102 003

Mazā Nometņu iela 1 k-3, Jūrmala

Mazā Nometņu iela 3, k-2, Jūrmala

14. Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods: 0501).

15. Uzdot zemes vienības īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF