Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 25.11.2014. Stājas spēkā 26.11.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.novembrīNr. 515

protokols Nr. 16, 30. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Kauguri 2102, Jūrmalā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.229 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu un, izskatot Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 5.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā.

2. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

3. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kauguri 2102, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 PDF

Pielikums Nr.10 PDF

Pielikums Nr.11 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF