Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.11.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 478

protokols Nr. 11, 26. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Tallinas ielā 39, Jūrmalā,
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumu Nr. 610 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr. 610) zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 628) 39.1. apakšpunkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2495. punkts, kas nosaka ka detālplānojumu obligāti izstrādā, nosakot prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametrus zemes vienībās, kur plānota par 3,5 stāviem (trīs stāvi un jumta stāvs vai jumta izbūve) augstākas ēkas būvniecība (jaunbūve).

Uzsākot detālplānojuma izstrādi tika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi un iebildumi par plānoto apbūves priekšlikumu, paredzot desmit stāvu daudzdzīvokļu mājas būvniecību. Detālplānojuma izstrādes procesā tika samazināts plānotās apbūves augstums, paredzot deviņu stāvu apbūvi.

2023. gada 30. martā tika pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 128 “Par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (turpmāk – Lēmums Nr. 128).

Atbilstoši Lēmumam Nr. 128, par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi un iebildumi, kas attiecās uz vienotiem jautājumiem – paredzēt vienu ēku, samazināt apbūves augstumu, maksimāli saglabāt mežaudzi, risināt automašīnu novietnes, neparedzot tās pie pieguļošo īpašumu robežas. Atbilstoši Noteikumu Nr. 628 2.3. apakšpunktam un 114. punktam detālplānojumam pievienots ziņojums par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

Detālplānojuma saskaņošanas procesā veikti redakcionāli labojumi atbilstoši iesaistīto institūciju norādījumiem, kas nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to veiktie labojumi uzskatāmi par nebūtiskiem. Detālplānojums izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr. 610 un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma īstenotāju ir saskaņots administratīvā līguma projekts par detālplānojuma īstenošanu.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Noteikumu Nr. 628 119.1. apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 23. oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 020 2705. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28336 un pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes arhīvā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma īstenošanu redakcijā, kas pievienota šī lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajam administratīvā līguma noteikumiem, šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2033. gada 30. decembrim.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai, nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

6. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF