Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 479

protokols Nr. 11, 27. punkts

Par projekta “Eitrofikācijas samazināšana
pelēko kāpu biotopos” aktivitāšu
atbalstīšanu un īstenošanu
Jūrmalas valstspilsētas
administratīvajā
teritorijā

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 20. punktu, likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 24. un 26. pantu, Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. panta 1. punktu, Dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna 3.2. apakšpunkta “Teritorijas apsaimniekošanas pasākumu tabula” B daļas “Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana” B.2.3. aktivitāti “Koku un krūmu ierobežošana pelēkajās kāpās un kārklu stādījumu kopšana (Pelēko kāpu biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšana)”, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Klimatnoturīga pilsētvide” (P), rīcības virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” (P2) uzdevuma P2.3. “Dabas resursu uzskaite, apsaimniekošanas plānu izveide, ieviešana un uzraudzība” darbību P2.3.2. “Dabas teritoriju uzraudzība un apsaimniekošana”, darbību P2.3.3. “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzība un apsaimniekošana”, darbību P2.3.4. “Invazīvo augu un dzīvnieku sugu izplatības ierobežošana”, kā arī Rīcības plāna prioritātes “Tūrisma kūrortpilsētas konkurētspējai” (T), rīcības virziena “Daudzveidīgs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums” (T1) uzdevuma T1.1. “Veidot jaunus dabas tūrisma objektus, pilnveidot un popularizēt esošos dabas tūrisma objektus” darbību T1.1.1. “Pilnveidot esošos un izveidot jaunus dabas tūrisma objektus visā pilsētā un popularizēt tos”.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā 2023. gada 5. aprīlī saņemts biedrības “Latvijas Zaļā kustība”, reģistrācijas numurs 40008084059, (turpmāk – Biedrība) iesniegums (lietvedības sistēmā reģistrēts ar Nr. 1.1-22/23S-4921), ar papildus iesniegtu informāciju Biedrības 2023. gada 27. jūlija un 19. septembra vēstulēs, par Eiropas vides organizācijas “European Green Belt” projektu programmā “Best Belt” apstiprināta projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” (turpmāk – Projekts) realizāciju Talsu novadā, Tukuma novadā un Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.2. apakšpunktu, atbilstoši Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 23. oktobra ārkārtas sēdes atzinumam (protokola Nr. 1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Biedrības Eiropas vides organizācijas “European Green Belt” projektu programmā “Best Belt” apstiprinātā Projekta aktivitāšu īstenošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Pieņemt zināšanai, ka Projekta pieteikumu iesniegšanai Eiropas vides organizācijas “European Green Belt” projektu programmā “Best Belt” izstrādā Biedrība.

3. Pieņemt zināšanai, ka Projekta mērķis ir īpaši aizsargājamu biotopu “Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas” un “Priekškāpas” vides apstākļu, struktūras un raksturīgo sugu sastāva uzlabošana vietās, kur biotops joprojām pastāv, bet ir sliktā aizsardzības stāvoklī (aizaudzis); īpaši aizsargājamu biotopu atklāto platību palielināšana, lai vismaz daļēji kompensētu Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamu biotopu platību sarukšanas sekas valstī.

4. Noteikt ieguvumus no Projekta īstenošanas:

4.1.  veikta dabas teritoriju, īpaši aizsargājamu biotopu apsaimniekošana piekrastes teritorijā, uzlabota to kvalitāte;

4.2.  īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parkā “Ragakāpa” īstenots viens no dabas aizsardzības plānā noteiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem;

4.3. uzlabojot īpaši aizsargājamu biotopu kvalitāti, nodrošināti piemēroti apstākļi vietai raksturīgajām īpaši aizsargājamām augu un bezmugurkaulnieku sugām, kā arī būtiski palielinātas atklāto kāpu platības, kas šobrīd ir aizaugušas;

4.4. veicināta dabas tūrisma objektu – dabas parka “Ragakāpa” un dabas objekta “Lielupes grīva” pilnveide, atbilstoša apsaimniekošana;

4.5. veicināta sabiedrības izglītošana vides aizsardzības jomā.

5. Pieņemt zināšanai, ka Projekta aktivitātes tiks finansētas Eiropas vides organizācijas “European Green Belt” projektu programmā “Best Belt” 100 % apmērā no apstiprinātā Projekta budžeta līdzekļiem.

6. Pieņemt zināšanai, ka Projekta aktivitāšu īstenošanu veiks Biedrība, atbilstoši sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumam, Dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumiem, aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām, ievērojot dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plānu un spēkā esošos normatīvos aktus.

7. Pieņemt zināšanai Projekta īstenošanas laiku Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā - no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 30. septembrim.

8. Uzdot Projekta norises gaitu pārraudzīt un ar Projektu saistītās darbības no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības puses veikt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai.

9. Nodot Biedrībai apsaimniekošanā šādas valsts īpašumā uz likuma pamata Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības daļas Projekta aktivitāšu īstenošanai:

9.1. zemes vienība 10 ha platībā ar kadastra Nr. 1300 004 1014 (kadastra apzīmējums Nr. 1300 002 0102);

9.2. zemes vienībā 1,5 ha platībā ar kadastra Nr. 1300 004 1014 (kadastra apzīmējums Nr. 1300 002 1203).

10. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā noslēgt ar Biedrību vienošanos par 9. punktā minēto zemes vienību daļu apsaimniekošanu Projekta īstenošanas laikā, ar izpildes termiņu līdz 2024. gada 30. septembrim (pielikums).

11. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļu Jūrmalas pašvaldības plašsaziņas līdzekļos publicēt informāciju par Projekta norisi.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF