Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 504

protokols Nr. 11, 55. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija nolikuma Nr. 10 “Jūrmalas pašvaldības policijas nolikums” 20. punktu Jūrmalas pašvaldības policija ir tiesīga sniegt privātpersonām maksas pakalpojumus.

Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā tāda privātpersonas organizētajā publiskajā pasākumā, kas var negatīvi ietekmēt pasākuma netraucētu un drošu norisi, nav iespējama bez Jūrmalas pašvaldības policijas klātbūtnes, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu un Finanšu komitejas 2023. gada 26. septembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/8), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības policijas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pašvaldības policija šī lēmuma pielikumā minētos maksas pakalpojumus sniegt, slēdzot ar publiskā pasākuma organizatoru Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā paredzēto līgumu, ja:

2.1. sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana privātpersonas organizētajā publiskajā pasākumā, ņemot vērā pasākuma norises vietu, datumu, laiku, pasākuma veidu un mērķi, plānoto pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu, iespējamos apdraudējuma riskus sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kā arī citus faktorus, kas var negatīvi ietekmēt pasākuma netraucētu un drošu norisi, nav iespējama bez Jūrmalas pašvaldības policijas klātbūtnes;

2.2. attiecīgā pakalpojuma sniegšana neapgrūtinās Jūrmalas pašvaldības policijas funkciju un uzdevumu izpildi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pašvaldības policijas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldei nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas valstspilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmums Nr. 74 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums Jūrmalas domes

2023. gada 26. oktobra lēmumam Nr. 504

(protokols Nr. 11, 55. punkts)

Jūrmalas pašvaldības policijas maksas pakalpojumi

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Pakalpojuma cena bez PVN (EUR)

1.

Pašvaldības policijas amatpersonu (policijas darbinieks dienesta ekipējumā) sniegtie maksas pakalpojumi privātpersonām par vienu stundu:

X

X

1.1.

Kājnieku patruļas postenis (viens darbinieks)

X

X

1.1.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

26.57

1.1.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

30.75

1.1.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

34.92

1.1.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

39.10

1.2.

MOTO patruļas postenis (viens darbinieks + motorollers)

1.2.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

29.28

1.2.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

33.46

1.2.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

37.63

1.2.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

41.81

1.3.

AUTO patruļas postenis (divi darbinieki + automašīna)

1.3.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

50.82

1.3.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

59.17

1.3.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

67.52

1.3.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

75.87

1.4.

Ūdens patruļas postenis (divi darbinieki + peldlīdzeklis)

1.4.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

70.88

1.4.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

79.24

1.4.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

87.59

1.4.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

95.94


Lejupielāde: DOC un PDF