Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 506

protokols Nr. 11, 57. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā
Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
projekta “Infrastruktūras pilnveide
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai Jūrmalā”
(Nr. 9.3.1.1/19/I/031)
īstenošanu”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 3. panta otrās daļas 1. punktu, 4. panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta pirmo daļu un ievērojot starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (turpmāk – Administrācija) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, (turpmāk – CFLA) 2020. gada 17. janvārī noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) tiek nodrošināta projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (turpmāk – projekts) ietvaros paredzēto darbību īstenošana ar projekta īstenošanas termiņu 2023. gada 31. decembris.

Labklājības ministrija e-pasta sarakstē 2023. gada 10. oktobrī ir informējusi projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” īstenotāju par to, ka ir izstrādāti un tuvākajā laikā tiks virzīti apstiprināšanai grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", kuros noslēguma jautājumu sadaļa tiks papildināta ar jauniem nosacījumiem, kas paredz, ka gadījumā, ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās darbības un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz 2023. gada 31. decembrim, finansējuma saņēmējs pabeidz projektu pilnībā par saviem līdzekļiem līdz 2024. gada 31. oktobrim, uz kā pamata tiek veikts termiņa pagarinājums gala norēķinu veikšanai par pašvaldības līdzekļiem līdz 2024. gada 31. maijam.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmuma Nr. 377 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” nosacījumiem, kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas ir noteiktas 2 393 563.98 euro (divi miljoni trīs simti deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro, 98 centi), t.sk.:

· projekta attiecināmās izmaksas 1 625 583.25 euro (viens miljons seši simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro, 25 centi), kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 %, jeb 1 381 745.76 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit pieci euro, 76 centi), valsts budžeta dotācija ir 2.25 %, jeb 36 575.63 euro (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro, 63 centi), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12.75 %, jeb 207 261.86 euro (divi simts septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro, 86 centi), kas sedzams no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu;

· projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu ir 763 326.92 euro (septiņi simti sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti divdesmit seši euro, 92 centi).

Administrācijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AMATNIEKS” (reģistrācijas Nr. 49203000191) starpā 2023. gada 31. janvārī noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 1.2-16.4.2/23-117 (turpmāk – Līgums Nr. 1) ietvaros tiek veikta ēku pārbūve Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, lai izveidotu infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Saskaņā ar Līguma Nr. 1 nosacījumiem, sākotnējā būvdarbu līguma summa ir 1 039 255.55 euro (viens miljons trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro, 55 centi), kas, pamatojoties uz Administrācijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AMATNIEKS” 2023. gada 6. oktobrī noslēgtu vienošanos par grozījumiem Līgumā Nr. 1, paredz papildu summas samaksu par papildu veicamo, iepriekš neparedzēto darbu (sienu apmetuma uzklāšanas būtiska apjoma palielinājumu) izpildi sastādot 19 112.99 euro (deviņpadsmit tūkstoši viens simts divpadsmit euro, 99 centi) apmērā, kopējo Līguma Nr. 1 ietvaros noteikto būvdarbu summu palielinot līdz 1 058 368.54 euro (viens miljons piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro, 54 centi).

Budžetā apstiprinātais finansējums būvdarbu veikšanai objektā Dūņu ceļš 2, Jūrmalā sastāda 1 073 691.33 euro (viens miljons septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro, 33 centi), bet, saskaņā ar noslēgto vienošanos par grozījumiem Līgumā Nr. 1, papildu veicamo darbu summa ir mazāka, kā sākotnēji plānots, kopējais Līguma Nr. 1 noteikto darbu izpildei nepieciešamais finansējums sastāda 1 058 368.54 euro (viens miljons piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro, 54 centi), veido līdzekļu ekonomiju 15 322.79 euro (piecpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro, 79 centi).

Administrācijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SHENBERG” (reģistrācijas Nr. 40203189937) starpā 2023. gada 31. janvārī noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 1.2-16.4.2/23-129 (turpmāk – Līgums Nr. 2) ietvaros tiek veikta ēkas pārbūve Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, lai izveidotu jaunu grupu dzīvokļu pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Saskaņā ar Līguma Nr. 2 nosacījumiem, sākotnējā būvdarbu līguma ietvaros noteiktā summa ir 1 053 807.32 euro (viens miljons piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņi euro, 32 centi), kas, pamatojoties uz būvdarbu veicēja iesniegtu aktualizētu papildu darbu tāmi iepriekš neplānotu darbu veikšanai (grunts ar būvgružu piemaisījumu norakšanai un utilizācijai), paredz papildu summas samaksu 40 638.06 euro (četrdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi euro, 06 centi) apmērā par ko tuvākā laikā plānota vienošanās pie Līguma Nr. 2 noslēgšana, kopējo būvdarbu summu sastādot 1 094 445.38 euro (viens miljons deviņdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro, 38 centi).

Budžetā apstiprinātais finansējums būvdarbu veikšanai objektā Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā kopā ar AS “Sadales tīkls” veicamajiem elektrotīklu kabeļu pārvietošanas darbiem un jaudas palielināšanas darbiem 7 299.06 euro (septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņu euro, 06 centi) apmērā, sastāda 1 137 227.10 euro (viens miljons viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro, 10 centi), bet saskaņā ar būvdarbu veicēja iesniegto aktualizēto papildu darbu tāmi, papildu veicamo darbu summa ir mazāka kā sākotnēji plānots, kā rezultātā kopējais Līguma Nr. 2 noteikto darbu izpildei nepieciešamais finansējums ir 1 094 445.38 euro (viens miljons deviņdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro, 38 centi) un AS “Sadales tīkls” darbu izpildei paredzētais summas apjoms ir 7 299.06 euro (septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņu euro, 06 centi), budžetā ieplānotie finanšu līdzekļi veido līdzekļu ekonomiju 35 482.66 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro, 66 centi).

Saskaņā ar projekta budžetā noteikto, aprīkojuma iegādei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, projekta budžeta ietvaros apstiprinātais finansējums ir 39 000.00 euro (trīsdesmit deviņi tūkstoši euro, 00 centi). Administrācijas organizēto iepirkumu rezultātā:

· “Sadzīves tehnikas iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” 2023. gada 29. septembrī pieņemts lēmums Nr. 1.1-37/23N-4715 “Paziņojums par lēmumu iepirkumā ar ID Nr. - JVA 2023/84” par kopējo summu 8 996.35 euro (astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro, 35 centi);

· “Žalūziju iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” – ID Nr. - JVA 2023/83, 2023. gada 9. oktobrī pieņemts lēmums Nr.1.1-37/23N-4829 “Paziņojums par lēmumu iepirkumā ar ID Nr.-JVA 2023/83” ar kopējo summu 3 821.18 euro (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro, 18 centi);

· “Mēbeļu iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” ID Nr. - JVA 2023/71, atbilstoši pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ar kopējo summu 51 001.50 euro (piecdesmit viens tūkstotis viens euro, 50 centi), ko plānots iekļaut 2024. gada budžetā.

Kopējā paredzamā summa aprīkojuma iegādei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā ir 63 819.03 euro (sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro, 03 centi), no kuras 2023. gada budžetā nepieciešamā summa sastāda 12 817.53 euro (divpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro, 53 centi) un 2024. gada budžetā plānojot finansējumu 51 001.50 euro (piecdesmit viens tūkstotis viens euro, 50 centi).

Saskaņā ar projekta budžetā noteikto, aprīkojuma iegādei Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, projekta budžeta ietvaros apstiprinātais finansējums ir 40 686.75 euro (četrdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro, 75 centi). Administrācijas organizēto iepirkumu rezultātā:

· “Sadzīves tehnikas iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” 2023. gada 29. septembrī pieņemts lēmums Nr. 1.1-37/23N-4715 “Paziņojums par lēmumu iepirkumā ar ID Nr. - JVA 2023/84” par kopējo summu 10 450.77 euro (desmit tūkstoši četri simti piecdesmit euro, 77 centi);

· “Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana keramikas darbnīcas izveidei specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” 2023. gada 29. septembrī pieņemts lēmums Nr.1.1-37/23N-4713 “Paziņojums par lēmumu iepirkumā ar ID Nr. – JVA 2023/86” par kopējo summu 7 114.80 euro (septiņi tūkstoši viens simts četrpadsmit euro, 80 centi);

· “Žalūziju iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” ID Nr. JVA 2023/83, 2023. gada 9. oktobrī pieņemts lēmums Nr. 1.1-37/23N-4829 “Paziņojums par lēmumu iepirkumā ar ID Nr.-JVA 2023/83” ar kopējo summu 5 107.41 euro (pieci tūkstoši viens simts septiņi euro, 41 cents);

· “Rehabilitācijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” ID Nr.-JVA 2023/87, 2023. gada 9. oktobrī pieņemts lēmums Nr. 1.1-37/23N-4827 “Paziņojums par lēmumu iepirkumā ar ID Nr.-JVA 2023/87” ar kopējo summu 14 384.48 euro (četrpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro, 48 centi);

· “Mēbeļu iegāde un uzstādīšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” ID Nr.-JVA 2023/71, atbilstoši pretendenta iesniegtajam piedāvājumam, ar kopējo summu 79 134.00 euro (septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro, 00 centi), ko plānots 2024. gada budžetā.

Kopējā paredzamā summa aprīkojuma iegādei Dūņu ceļš 2, Jūrmalā ir 116 191.46 euro (viens simts sešpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro, 46 centi), 2023. gada budžetā nepieciešamā summa sastāda 37 057.46 euro (trīsdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit septiņi euro, 46 centi) un 2024. gada budžetā plānojot finansējumu 79 134.00 euro (septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro, 00 centi).

Paredzamā summa aprīkojuma iegādei abiem objektiem kopā sastāda 180 010.49 euro (viens simts astoņdesmit tūkstoši desmit euro, 49 centi), 2023. gada ietvaros kopējā summa sastāda 49 874.99 euro (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro, 99 centi) un 2024. gada ietvaros plānotais finansējums sastāda 130 135.50 euro (viens simts trīsdesmit tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro, 50 centi).

Ņemot vērā būvdarbu ietvaros izveidojušos kopējo finanšu līdzekļu ekonomiju 50 805.45 euro (piecdesmit tūkstoši astoņi simti pieci euro, 45 centi), projekta budžetā jau apstiprināto aprīkojuma finansējumu 79 686.75 euro (septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro, 75 centi), kas kopā sastāda 130 492.20 euro (viens simts trīsdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro, 20 centi), papildus līdzekļi, kas ir nepieciešami aprīkojuma iegādei objektos Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, sastāda 49 518.29 euro (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit euro, 29 centi). Tādejādi projekta budžetā esošais finanšu līdzekļu apmērs sastāda 130 492.20 euro (viens simts trīsdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro, 20 centi), izmantojot aprīkojuma iegādei 2023.gada ietvaros paredzētos līdzekļus 49 874.99 euro (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četru euro, 99 centi) apmērā, un 2024. gada ietvaros plānojot nepieciešamo finansējumu no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta 130 135.50 euro (viens simts trīsdesmit tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro, 50 centi) atlikušā aprīkojuma iegādei.

Atbilstoši 2023. gada 11. oktobrī pieņemtajam atklāta konkursa procedūras ziņojumam Nr.ID Nr. – JVA 2023/71, iepirkuma konkurss ir noslēdzies bez rezultāta, jo iesniegtie pretendenta piedāvājumi nebija atbilstoši iepirkuma nolikumā ar ID Nr.-JVA 2023/71 noteiktajām prasībām, kā rezultātā ir organizējams atkārtots iepirkuma konkurss mēbeļu iegādei Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā. Tiek prognozēts, ka projektā paredzētā darbība attiecībā uz mēbeļu iegādi nevar tikt īstenota projektā paredzētajā termiņā, t.i., līdz 2023. gada 31. decembrim, paredzot finansējumu 2024. gada budžetā atbilstoši sniegtajiem iepirkuma rezultātiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8. punktā noteiktajam, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta īstenošanas laiku no 2020. gada 17. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim (48 (četrdesmit astoņi) mēneši), ar termiņa pagarinājumu gala norēķinu veikšanai par pašvaldības līdzekļiem līdz 2024. gada 31. maijam.

6. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 2 443 082.27 euro (divi miljoni četri simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit divi euro, 27 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

6.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 625 583.25 euro (viens miljons seši simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro, 25 centi), kur:

6.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 %, jeb 1 381 745.76 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit pieci euro, 76 centi);

6.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15 %, jeb 243 837.49 euro (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro, 49 centi), no tā:

6.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2.25 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 36 575.63 euro (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro, 63 centi);

6.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12.75 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, jeb 207 261.86 euro (divi simts septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro, 86 centi), kas sedzams no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tai skaitā piesaistot valsts budžeta aizdevumu.

6.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 812 845.21 euro (astoņi simti divpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro, 21 cents).

6.3. ārpus projekta izmaksu summa, kas izlietota būvprojekta dokumentācijas izmaksu segšanai un CFLA atzinumā norādītas kā ārpus projekta izmaksas ir 4 653.81 euro (četri tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro, 81 cents), un kas jāsedz no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta. ”.

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF