Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 508

protokols Nr. 11, 59. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra
lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
institūciju darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra nolikumu Nr. 75 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums”, 2023. gada 26. oktobra nolikumu Nr. 74 ”Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2023. gada 29. septembra atzinumiem Nr. 17-18/70, Nr. 17-18/71 un Nr. 17-18/72, 2023. gada. 5. oktobra atzinumu Nr. 17-18/74, 2023. gada 12. oktobra atzinumu Nr. 17-18/75 un 2023. gada 16. oktobra atzinumu Nr. 17-18/76, ir nepieciešams precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības amatu saraksts”, izdarot šādus grozījumus:

1. Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā precizēt un papildināt darbinieku skaita sarakstu, izsakot to jaunā redakcijā.

2. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrā “Kauguri”:

2.1. Atbalsta centra “Paspārne” - amata vienību “sociālais darbinieks” izteikt kā “vecākais sociālais darbinieks”, nosakot 43. 1 amatu saimi, VI A saimes līmeni un 10. mēnešalgas grupu;

2.2. Bērnu un jauniešu mājā “Sprīdītis”- amata vienību “sociālais darbinieks” izteikt kā “vecākais sociālais darbinieks”, nosakot 43. 1 amatu saimi, VI A saimes līmeni un 10. mēnešalgas grupu.

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijā:

3.1. Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejā likvidēt amata vienību “vecākais lietvedis” un palielināt amata vienībai “apmeklētāju apkalpošanas vecākais speciālists” amata vienību skaitu no 7 līdz 8 amata vienībām;

3.2. Budžeta nodaļā – likvidēt amata vienību “finansists” un palielināt amata vienībai “vecākais finansists” amata vienību skaitu no 3 līdz 4 amata vienībām.

4. Jūrmalas Izglītības pārvaldē:

4.1. likvidēt amata vienību – vecākais mācīšanās konsultants un 1. 8 amata vienības – jomu koordinators;

4.2. izveidot trīs jaunas amata vienības koordinators - matemātikas un dabaszinātņu jomā, humanitārajā un sociālo zinātņu jomā, kā arī projektu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomās, nosakot 33. amatu saimi, IV saimes līmeni un 10. mēnešalgas grupu.

5. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrā:

5.1. samazināt amata vienībai “apkopējs” amata vienību skaitu no 2 uz 1 amata vienību;

5.2. izveidot jaunu amata vienību “ēkas dežurants”, nosakot 4. amatu saimi, I B saimes līmeni un 3. mēnešalgas pakāpi;

5.3. amata vienībai “saimniecības vadītājs” palielināt 3. amatu saimes līmeni no II uz III saimes līmeni un noteikt 8. mēnešalgas grupu;

5.4. samazināt amata “vecākais lietvedis” amata vienību skaitu no 1 līdz 0. 5 amata vienībām;

5.5. izveidot jaunu amata vienību “personāla speciālists”, nosakot 34. amatu saimi, II A saimes līmeni un 9. mēnešalgas pakāpi.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. novembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF